Granty pre novú generáciu siete Europe Direct

KOMERČNÝ OBSAH: Tento obsah sponzoruje tretia strana.

Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať partnerské subjekty, ktoré budú môcť v rokoch 2018 – 2020 prevádzkovať informačné centrá EUROPE DIRECT.

Mandát súčasnej siete informačných centier Europe Direct pre širokú verejnosť sa končí v roku 2017. Informácie o súčasnej sieti Europe Direct nájdete na: https://europa.eu/european-union/contact_sk

Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu a technickú pomoc, čo im umožní vykonávať rôzne komunikačné činnosti o EÚ. Žiadatelia musia zabezpečiť primerané spolufinancovanie s cieľom splniť požiadavky na informačné centrum Europe Direct.

Sieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Poslaním centier je prispievať ku komunikácii Európskej komisie o EÚ, k budovaniu vzťahov s verejnosťou a k zapojeniu občanov do diskusie o aktuálnych európskych témach.

Úlohy centier EDIC si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, poskytovania odpovedí na otázky/spracovania žiadostí o informácie až po spoluprácu s miestnymi zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí, nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi.

Základné informácie o výzve:

Cieľ: Výber partnerov na vykonávanie činností informačných centier EUROPE DIRECT 2018-2020

Posledný termín na podanie žiadosti: 14. september 2017

Výška ročného grantu: maximálne 26 250 EUR pre jedno centrum

Celkový ročný rozpočet výzvy pre Slovenskú republiku: 210 000 EUR na rok 2018

Plánovaný dátum na ukončenie procesu udeľovania grantov: november/december 2017

Začiatok realizácie projektu: 1. január 2018

Kontaktné miesto na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku:

Zastúpenie Európskej komisie v SR

Komunikačné oddelenie

Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava

Telefón: + 421 2 5443 1718

E-mailová adresa: comm-rep-sk@ec.europa.eu Webová stránka: www.europa.sk

Všetky podrobné informácie, ako aj dôležité dokumenty na stiahnutie, nájdete na: http://ec.europa.eu/ed-vyzva