Youth against corruption

Komerčný obsah

Projekt „Youth against corruption“ si stanovil za cieľ aktívne zapojiť mladých ľudí do boja proti korupcii, šíriť informácie týkajúce sa všetkých druhov korupcie a v neposlednom rade predstaviť študentom účinné prostriedky a metódy ako bojovať proti korupcii.

Keďže mladí ľudia sú schopní prijať množstvo informácií a majú enormné množstvo dostupných informačných kanálov, jeden z cieľov tohto projektu bude aj predstaviť študentom relevantné, objektívne a kredibilné informácie, ktoré nepodliehajú konšpiráciám. Organizátori projektu sa tiež budú snažiť študentom poskytnúť tipy na objektívny a relevantný zdroj informácií.

Študenti 3 stredných škôl (z východného, stredného a západného Slovenska) mali možnosť dozvedieť sa v rámci prednášok o vyššie uvedených aspektoch korupcie. Každá prednáška bola realizovaná na pôde danej školy, kde
kompetentný rečník študentom predstavil problematiku korupcie a možnosti jej identifikovania, predchádzania, ako aj nahlásenia. Najaktívnejší sú pozvaní na finálnu jednôdňovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v Bratislave 16.6.2017. Okrem týchto študentov a konferencie môžu zúčastniť aj vysokoškoláci zaujímajúci sa o túto problematiku. Euroatlantické centrum v rámci tohto projektu pozvalo slovenských aj zahraničných expertov z oblasti korupcie.

O Euroatlantickom centre

Mimovládna nezisková organizácia Euroatlantické centrum (Euro-Atlantic Center, EAC) už vyše dekádu rokov pôsobí na Slovensku v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Zameranie a agenda organizácie prešla procesom vývoja a zmien najmä po vstupe Slovenska do EÚ a NATO. Dnes je primárnou cieľovou skupinou EAC mladá, nádejná, generácia expertov v oblasti medzinárodných vzťahov pre ktorú vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie (Modelová konferencia študentov medzinárodných vzťahov, Visegrad Youth Forum 2016, neformálne Diskusné kluby, rôzne prednášky a iné). Dôležitou agendou organizácie ostáva občianska dimenzia verejnej diplomacie a aktivity jednak pre expertnú, ako aj pre širokú verejnosť – platformu pre otvorenú a kritickú diskusiu oboch skupín vytvoril 4. ročník cyklu diskusných podujatí National Security Table. EAC dlhodobo prispieva k odbornému diskurzu čoho dôkazom bolo aj Strategické hodnotenie obrany SR ku ktorému spoluorganizovalo konferenciu Hodnotíme obranu. Pridanou hodnotou Euroatlantického centra v slovenskom mimovládnom sektore je jeho členská základňa, ktorá združuje vysokoškolských študentov v Banskej Bystrici a v Bratislave.