Peter Žiga: V oblasti bezpečnosti dodávok plynu sú nevyriešené otázky

slovenské predsedníctvo brexit energetická bezpečnosť jadrová energia Peter Žiga

Peter Žiga v pondelok predstavil predsednícke priority v Európskom parlamente. FOTO-MHSR

Aké budú hlavné body programu neformálneho zasadnutia ministrov energetiky v Bratislave?

Hlavné témy neformálneho zasadnutia TTE/Energy v Bratislave v dňoch 12. – 13. júla 2016 budú udržateľné financovanie a nový systém riadenia Energetickej únie s cieľom dosiahnuť klimaticko-energetické ciele EÚ, ceny energií, náklady na energiu a konkurencieschopnosť, energetická bezpečnosť a stratégia využívania LNG a zásobníkov plynu.

Otvorí minister Peter Žiga so svojimi európskymi kolegami aj otázku projektu Nord Stream? Ak áno, aký postup navrhne v tejto veci na úrovni Rady EÚ?

Slovenská republika bude počas predsedníctva v Rade EÚ nezávislým a spravodlivým mediátorom (tzv. honest broker). Náš názor sme v minulom období vyjadrili spoločným listom premiérov a ministrov. Pre nás je dôležité zdôrazňovať potrebu súladu všetkých infraštruktúrnych projektov na území Európskej únie s jej legislatívou (predovšetkým tretím liberalizačným balíkom) s cieľmi EÚ, so zahraničnou politikou EÚ. Zároveň zostáva našou prioritou zachovanie tranzitného koridoru cez Ukrajinu.

Čítajte aj: Nord Stream 2: Smerujú Slovensko a Rusko k zmiereniu?

Predpokladá rezort hospodárstva, že výsledok britského referenda bude mať všeobecný dopad na rokovania o energetických otázkach vrátane energetickej bezpečnosti a jadrovej energie?

Veľká Británia je krajinou využívajúcou jadrovú energiu a počas rokovaní zameraných na jadrové témy sa významne angažovala v rámci bloku 14 projadrových krajín, kde prezentovala svoj konštruktívny pohľad. Otázky súvisiace s rozvojom jadrovej energetiky však súvisia s právom každej členskej krajiny na voľbu svojho vlastného energetického mixu.

Medzi priority slovenského predsedníctva patrí aj pokrok v revízii nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu a diskusia o očakávanom návrhu na revíziu pravidiel notifikácie investičných zámerov fyzických a právnických osôb v oblasti jadrovej energetiky. Pripravuje sa MH SR na to, že britské referendum sa prejaví na rokovaniach o týchto otázkach?

Veľkú Britániu sme vždy vnímali ako prirodzeného spojenca stredoeurópskych krajín, nakoľko kládla dôraz na technologicky neutrálny prístup k dosahovaniu cieľov európskej energetickej politiky a na energetickú bezpečnosť, a tiež v oblasti jadrovej energetiky. Vzhľadom na aktuálne dianie je však táto otázka predčasná.

Čítajte aj: Brexit oslabí v Európe jadro, môže spomaliť ratifikáciu klimatickej dohody

Ako sa Slovensko ako predseda Rady stavia k návrhu Európskej komisie na revíziu nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu? Bude sa snažiť o zmeny v návrhu v zmysle výhrad, ktoré vyslovilo napríklad Nemecko (navrhované mechanizmy solidarity neodrážajú reálne toky)?

V súčasnosti ostávajú v oblasti bezpečnosti dodávok plynu nevyriešené otázky, týkajúce sa solidarity, regionálnej spolupráce a tiež transparentnosti. Slovenská republika sa počas predsedníctva v Rade EÚ bude snažiť o dosiahnutie pokroku v tejto oblasti a začať rokovania o návrhu s Európskym parlamentom. Bezpečnosť dodávok patrí medzi priority slovenského predsedníctva. Aktuálne sa o možnostiach regionálnej spolupráce vedie diskusia na rokovaniach pracovnej skupiny pre energetiku v Bruseli.

Čítajte aj: Komisia chce kontrolovať zmluvy o dodávkach plynu. Štáty jej dali zelenú