EPP: Top hlasovania slovenských europoslanov

Ktoré hlasovania považujú slovenskí europoslanci za najvážnejšie? V tretej a poslednej časti prehľadu odpovedali poslanci z najpočetnejšej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) – I. Štefanec, A. Záborská, M. Mikolášik, E. Kukan, J. Nagy a P. Csáky.

Poslancov sme sa pýtali, ktorých 5 hlasovaní za doterajšie trvanie ich aktuálneho mandátu považujú za najdôležitejšie. Pod infografikou sú vždy obšírnejšie vysvetlenia jednotlivých poslancov s odkazmi na konkrétne dokumenty.

Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka  a Martiny Kušnírovej

„Z hľadiska Slovenskej republiky považujem za najdôležitejšie rozpravu a následné hlasovanie o situácii po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kuširovej. Na svetlo sveta sa dostali mimoriadne závažné zistenia Monitorovacej misie Európskeho parlamentu na Slovensku o situácii s rozkrádaním eurofondov a podnietilo sa vyšetrovanie o zločinoch páchaných na slovenských farmároch, ktoré sa dejú s posvätením štátu.“

Asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou

„Budúcnosti Slovenska sa týkalo aj hlasovanie o Asociačnej dohode medzi Európskou úniou a Ukrajinskou republikou. Jej schválením sme vyslali mimoriadne silný signál solidarity s napadnutým štátom a zároveň sme postavili základ pre ďalší rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov medzi oboma celkami. Z nich môže profitovať najmä východné Slovensko.“

Schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi.

„Po škandále dieselgate sme ako Európsky parlament dokázali reagovať veľmi pružne a rýchlo sme zostavili vyšetrovací výbor, ktorého som bol ako jediný zástupca Slovenska členom. Naše zistenia vyústili v legislatívu o uvádzaní nových vozidiel na trh, vďaka ktorej už nebudú môcť automobiloví výrobcovia klamať spotrebiteľov. Zaviedli sme aj objektívnejšie formy testovania emisií a to v reálnej prevádzke.“

Zrušenie roamingu a Odstránenie geoblokovania

„V rámci mojej činnosti vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa považujem za najdôležitejšiu úlohu odstraňovanie bariér medzi členskými štátmi a to ako fyzických, tak aj virtuálnych. V tejto oblasti považujem za veľký úspech odstránenie roamingu a geoblokovania, čo umožnilo lacnejšie telefonovanie, využívanie dát a lepší prístup k internetovým službám pre občanov v celej Európskej únii.“

 

Viacročný finančný rámec 2020-2027

„Hlavnou kompetenciou Európskeho parlamentu je schvaľovanie návrhu rozpočtu EÚ. Komisia už predložila návrh a je pravdepodobné, že bude prijatý ešte do konca volebného obdobia. Tento rámec určuje, aké programy, nástroje a politiky sa budú financovať z rozpočtu EÚ a aký objem prostriedkov a koľko peňazí sa na ne môže minúť. Súčasťou rozpočtu je navýšenie prostriedkov na ochranu vonkajších hraníc, spoločnú obranu, výskum a vývoj technológií, ale napríklad aj vyčlenenie objemu peňazí, ktoré bude môcť Slovensko čerpať počas ďalších siedmich rokov cez eurofondy na svoj rozvoj. Ak sa rokovania medzi členskými štátmi o tom, do čoho má Európa investovať a kde na to má vziať, ukončia ešte pred voľbami, urobím všetko preto, aby bol rozpočtový rámec dobrý pre Slovensko aj pre Európu a ja som ho mohla podporiť.“

Pristúpenie EÚ k tzv. Istanbulskému dohovoru

„Ide podľa mňa o zlé rozhodnutie, ktoré prináša do európskej legislatívy definíciu tzv. „rodu“. Zamieňaním „rodu“ a biologického pohlavia znižuje ochranu žien pred diskrimináciou, ktorú garantujú európske zmluvy. Zároveň vytvára nelegitímny tlak na tie členské štáty, ktoré majú o Istanbulskom dohovore pochybnosti, aby ho ratifikovali, pretože len vtedy k nemu môže pristúpiť aj EÚ ako celok. Európske zmluvy pritom garantujú štátom výlučnú právomoc podpisovať a ratifikovať takéto medzinárodné zmluvy. Hlasovala som proti.“

Zrušenie roamingu

„Zrušenie poplatkov za mobilné telefonovanie z dovolenky, výletu alebo pracovnej cesty domov považujem za dôležitý symbolický krok pre to, aby každý občan EÚ cítil, že  Európa je jeho domovom. Hlasovala som samozrejme za a som rada, že toto nariadenie bude už onedlho doplnené ďalším, ktorým sa zakážu poplatky za hovory do zahraničných telefónnych sietí v rámci EÚ.“

Novela smernice o odpade

„Pre budúcnosť Európy je dôležité vytvárať menej odpadu a namiesto budovania skládok recyklovať suroviny, ktoré náš odpad obsahuje. Novela smernice o odpade sa snaží práve o to, pretože zo skúsenosti vieme, že samotný trh hromadenie odpadu nerieši – bez regulácie je pre firmy krátkodobo často výhodnejšie nad odpadom vôbec nerozmýšľať. Bola som tieňovou spravodajkyňou tejto novely vo výbore ITRE a som rada, že vyrokovaný text, v ktorom sú zapracované aj niektoré z mojich pozmeňujúcich návrhov, som mohla podporiť aj v pléne.“

Správa o revízii Európskeho konsenzu pre rozvoj

„Európsky konsenzus pre rozvoj je dokument, ktorý vytvára rámec spolupráce a pomoci EÚ pre rozvojové krajiny. Na jeho základe sa určujú priority v rozpočte vyčlenenom na rozvojovú pomoc, ktorá je súčasťou komplexného prístupu k problému nelegálnej migrácie z najchudobnejších krajín sveta do Európy. Žiaľ, do návrhu, ktorý pripravila Komisia, sa dostalo aj presadzovanie sexuálnych a reprodukčných práv, ktoré zahŕňajú aj takzvané „právo na potrat“ a Európsky parlament to väčšinou hlasov vo svojom uznesení podporil. Podporou potratových kliník Európa nijako nezlepší život ľudí v Afrike a Ázii a migrácia pre nich zostane naďalej jedinou šancou na lepší život. Navyše, podľa mňa a mojich voličov si každý ľudský život zaslúži ochranu. Správu som preto nemohla podporiť.“

 

Balík s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov

„Prechod na čistú energiu sa stal kategorickým imperatívom v kontexte klimatických zmien a zjavnej potreby zníženia emisií skleníkových plynov, na ktoré reagujú svetové trhy s energiou významnými zmenami. Balík ôsmich legislatívnych aktov s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov priniesol dlho očakávané a nevyhnutné zmeny, ktoré sa týkajú riadenia a celkovej koncepcie trhu s elektrinou (smernica o vnútornom trhu s elektrinou, nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou a nariadenie o pripravenosti na riziká), energetickej účinnosti, energetickej hospodárnosti budov a energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa balík návrhov dotýka všetkých odvetví súvisiacich s čistou energiou, a to predovšetkým priemyslu, dopravy, výskumu a inovácií, odborných kvalifikácii a zručností, budov, ale aj digitálneho odvetvia alebo financií.

Zabezpečenie optimálneho fungovania energetického trhu a celej energetickej únie považujem za vitálnu podmienku udržania celkovej konkurencieschopnosti Európskej únie. Hlasoval som za prijatie balíka, pretože Európska únia ako svetový líder v oblasti klímy zvolila prechod na čistú energiu prostredníctvom modernizácie ekonomiky s cieľom vytvárať podmienky pre udržateľnú zamestnanosť, rast a investície.“

Balík predpisov o obehovom hospodárstve

„Dôsledkom nešetrných a ľahkovážnych spôsobov využívania zdrojov sa stala vysoká úroveň znečistenia, zhoršovanie kvality životného prostredia a vyčerpávanie prírodných zdrojov. Tento neblahý trend má za cieľ zvrátiť balík predpisov o obehovom hospodárstve, ktorý zavádza povinnosť efektívneho využívania zdrojov v rámci trvalo udržateľného hospodárstva. Parlament ako spoluzákonodarca zanietene diskutoval o obehovom hospodárstve vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), ktorého som členom, a predložil 2 000 pozmeňujúcich návrhov. Toto je znakom pálčivosti danej témy a najvyššieho času jednať. V rámci nového balíka opatrení som podporil nové ciele v oblasti nakladania s odpadom, prevencie, opätovného využívania, recyklácie a skládkovania. Systém obehového hospodárstva by sa nezaobišiel, okrem vytýčenia cieľov, ani bez jasného zavedenia správnych hospodárskych stimulov na predchádzanie tvorby odpadu a na jeho opätovné využívanie, ako aj bez povinných systémov zodpovednosti výrobcu za uvádzanie ekologickejších výrobkov na trh a systémov zhodnocovania a recyklácie.“

Pesticídy

„V prípade kontroverzného hlasovania o herbicíde glyfosát som podporil iniciatívu europarlamentu zaviesť úplný zákaz herbicídov na báze glyfosátu do decembra 2022. Hlasoval som v prospech budúceho zdravia európskej populácie a v súlade s princípom predchádzania rizík. Pretrvávajúce obavy, že tento v poľnohospodárstve a záhradkárstve využívaný herbicíd je karcinogénny a má vlastnosti endokrinných disruptorov musia byť preskúmané nezávislou a nestrannou výskumnou inštitúciou. Z tohto dôvodu som sa následne stal členom Výboru pre pesticídy, ktorá momentálne prešetruje riziko glyfosátu a transparentnosť postupu pri udeľovaní licencie.“

Odsúdenie náhradného materstva

„Hlasovanie o Uznesení EP zo 17. decembra 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete sa stalo historickým medzníkom pre práva matiek a detí. Po prvýkrát sa zakazuje prax donosenia dieťaťa náhradnou matkou, ktorá narúša ľudskú dôstojnosť ženy, pretože jej telo a reprodukčné funkcie sa používajú ako tovar. Odsúdením náhradného EÚ jasne ukázala, že stojí na strane ľudských práv a odmieta degradáciu žien a detí na predmet obchodu, ktorý z nich priemysel s materstvom robí. Prijatím mnou iniciovaného návrhu Európsky parlament oficiálne odmietol prax gestačného náhradného materstva, ktorá zahŕňa reprodukčné vykorisťovanie a využívanie ľudského tela na finančné účely, predovšetkým v prípade zraniteľných žien v rozvojových krajinách. Vďaka jednoznačnému postoju Európskeho parlamentu tak dostalo náhradné materstvo opakovanú stopku aj na pôde Rady Európy, čo sa stalo ďalším víťazstvom za život a ľudskú dôstojnosť.“

Zrušenie roamingových poplatkov  

„Zrušenie roamingových poplatkov bolo výsledkom viac než desaťročného úsilia, ktoré som od začiatkov plne podporoval a jednoznačne potvrdil pri záverečnom hlasovaní. Elektronické komunikácie sú službou všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré už zo svojej podstaty musia byť univerzálne prístupné a dostupné za primerané ceny, ak chceme naplniť víziu jednotného trhu. Mobilní operátori až príliš dlhodobo získavali lukratívne príjmy z monopolného postavenia na trhoch a z poskytovania predražených služieb, pričom  občania sa mohli len sťažovať na horibilné ceny. Teší ma, že zrušením roamingu sme  zlepšili postavenie spotrebiteľov a odstránili ďalšiu prekážku slobodného pohybu občanov EÚ, ktorí sa už nemusia obávať o účet za telefón pri prekračovaní hraníc.“

 

Bezpečnosť a hranice: Európska pohraničná a pobrežná stráž

„Tato sprava bola prijatá v kontexte migračnej krízy a otvorila možnosti lepšieho zabezpečenia vonkajších hraníc Únie. Na jej základe bol zriadený  spoločný systému pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ, ktorý spojí úsilie agentúry Frontex a orgánov ochrany štátnych hraníc. Nová legislatíva ponecháva každodennú správu vonkajších hraníc v rukách štátnych orgánov, v prípade zvýšeného vonkajšieho tlaku im však umožní požiadať o pomoc Európsku agentúru pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá urýchlene rozmiestni svoje tímy na ohrozené časti hranice. V prípade, keď bude členský štát čeliť zvýšenému tlaku na svoju časť vonkajšej hranice EÚ, napríklad v dôsledku neúmerného prílevu migrantov alebo vysokej cezhraničnej kriminality, daný členský štát môže požiadať alebo Rada (ministrov) EÚ rozhodnúť o dočasnom nasadení rýchlych pohraničných zásahových tímov.“

EFSD – Európsky fond pre udržateľný rozvoj

(Spoluspravodajca)

„Cieľom EFSD je čiastočnou odpoveďou EÚ na príčiny migračnej krízy cez podporu investícií v Afrike a v krajinách susedstva Únie. Nový investičný plán by má vytvoriť platformu pre verejné a súkromné investície, pre know-how a technickú podporu, ktorej cieľom je stimulovať ekonomický rast, súkromné podnikanie a biznis v rozvojových krajinách nášho susedstva a Afriky.“

Hodnotiaca správa: Rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

(Spravodajca)

„Táto správa bola mojou prvou správou vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Som veľmi rád, že bola podporená kolegami z Europarlamentu a rovnako aj komisárkou pre zamestnanosť a sociálne veci Marianne Thyssenovou. Správa sa týkala predovšetkým otázkam seniorov. Téma aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity je pri dnešnom demografickom vývoji v Európe mimoriadne dôležitou otázkou. Starší ľudia sú pridanou hodnotou pre svoje rodiny, rovesníkov, komunity a národy. Tak sa k nim musíme správať. Zaslúžia si žiť plnohodnotný  život aj vo vyššom veku. Cieľom mojej správy bolo nielen objektívne zhodnotiť Európsky rok 2012, ale aj pripraviť odporúčania na odstránenie vekovej diskriminácie. Trápi nás nezamestnanosť u osobách vo veku nad 50 rokov, a podporujeme rozvoj striebornej ekonomiky.“

Smernica o vysielaní pracovníkov

„Cieľom mal byť vyvážený text, ktorý by chránil práva pracovníkov, ale súčasne aj potvrdil voľný pohyb služieb, ktorý je základom fungovania spoločného trhu. V návrhu sa však ocitlo niekoľko problematických častí, ktoré neboli v súlade s mojim presvedčením, pretože heslo „rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste“ je častokrát skresľujúce a populistické. Vadili mi obmedzenia pre podnikateľov v podobe nárastu ich výdavkov, niektoré nejasnosti ohľadne pravidiel, ktoré budú mať za dôsledok nárast administratívnej záťaže na malé podniky. Napriek obrovskej snahe a mnohým mesiacom rokovaní som sa nemohol stotožniť s niektorými aspektami kompromisnej dohody, preto som sa pri finálnom hlasovaní zdržal.“

ENP – Správa o revízii európskej susedskej politiky 

(Spravodajca)

„Únia potrebuje strategickú a ambicióznu susedskú politiku. Konflikty v krajinách nášho susedstva, bezpečnostné otázky a migrácia – musíme na ne vedieť účinne a flexibilne reagovať. EÚ musí byť lídrom a ukázať svojmu susedstvu víziu. Naša politika sa tiež musí vrátiť späť ku svojim základom, „back to basics“. Dúfam, že k tomu moja správa prispeje.“

Ďalšie dôležité hlasovania

 

Uznesenie EP o ochrane a nediskriminácii menšín v členských štátoch EÚ

„Pravdepodobne to najdôležitejšie hlasovanie posledných rokov bolo hlasovanie z februára tohto roku o uznesení o nediskriminácii menšín v EÚ. Dokument bol vypracovaný v rámci aktivít Petičného výboru (Pál Csáky bol tieňovým spravodajcom) a krátko zhŕňa aktuálne problémy v oblasti menšinových práv v EÚ. Dokument „považuje za nevyhnutné zlepšiť legislatívny rámec EÚ s cieľom komplexne chrániť práva osôb patriacich k menšinám“. Je to uznesenie po dlhých rokoch mlčania inštitúcií, ktoré sa koncentruje na autochtónne, národnostné a jazykové menšiny, a uznáva, že EÚ je zodpovedná za ochranu a podporu práv menšín.“

Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny

Správu o občianstve EÚ pripraví Komisia každý tretí rok. Je to zoznam aktivít, ktoré ovplyvnia práva patriace pod občianstvo EÚ. Minulý rok, po prvýkrát uznesenie parlamentu k tejto správe Komisii hovorilo aj o ochrane menšín. Zdôraznilo, že „EÚ by mala stanoviť prísne normy na ochranu menšín počnúc normami kodifikovanými v nástrojoch medzinárodného práva, ako sú normy Rady Európy, a že tieto normy by mali byť pevne zakotvené v právnom rámci zaručujúcom demokraciu, právny štát a základné práva v celej EÚ“.

Správa k európskej iniciatíve občanov

„Táto správa EP umožnila prvé kroky ohľadne vylepšenia európskej iniciatívy občanov (ECI), prvého nástroja nadnárodnej participatívnej demokracie, ktorá umožňuje aktívne sa zapájať do vytvárania európskych politík a právnych predpisov. Dnes je už na ceste revízia nariadenie. Poslanci v nej kritizovali Komisiu a vyzývali ju na lepšiu spoluprácu s ostatnými inštitúciami a na zjednodušenie celého procesu, fungovania iniciatívy. Bolo to dôležitý signál pre Komisiu, aby nariadenie o  európskej

Zavádzanie palubného systému eCall

„Správa dala zelenú na povinné vybavenie vozidiel palubným systémom eCall využívajúcim linku 112. Bol to dôležitý krok v zabezpečení vysokej úrovni bezpečnosti cestnej premávky v celej Únii.“

Uznesenie EP o správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

„Bol to ambiciózny dokument, pokus o vylepšenie situácie a o obmedzenie globálneho otepľovania. Parlament uznal, že „zmena klímy predstavuje naliehavú a potenciálne nezvratnú globálnu hrozbu pre ľudstvo a biodiverzitu, a preto ju treba riešiť na medzinárodnej úrovni za účasti všetkých strán“. Vyzýval vlády, „aby bezodkladne prijali záväzné konkrétne opatrenia zamerané na boj proti zmene klímy, ktoré umožnia uzavrieť ambicióznu a právne záväznú celosvetovú dohodu v Paríži v roku 2015 v záujme splnenia tohto cieľa.“

Ďalšie dôležité hlasovania:

Podporovanie voľného pohybu zjednodušením prijímania určitých verejných listín (hlasoval za)

 

Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ
„Hlasoval som za prijatie správy, pretože zriadenie pripojených databáz je odpoveďou Únie na bezpečnostné hrozby v dôsledku terorizmu, migrácie a zvýšenia počtu cestujúcich. Nový systém nebude záťažou pre občanov EÚ, odhalením falošných pasov a víz však vytvára skutočnú prekážku pre ilegálnych migrantov a prevádzačov. Prístup do spoločného systému budú mať príslušné orgány členských štátov na účely kriminálnej identifikácie a výmeny informácií, čo umožňuje policajtom natrafiť na ľudí zdržujúcich sa v krajine neoprávnene aj pri bežnej cestnej kontrole.“

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

„Podporil som novú reguláciu digitálneho súkromia, ktorá je jednou z najväčších zmien týkajúcich sa zabezpečenia osobných údajov. Regulácia nadobudla účinnosť v máji 2018 a teraz už rozhodujeme my o našom súkromí. V praxi to budeme vidieť najmä v našich mailboxoch, keďže odteraz musíme dať jasný súhlas na odber noviniek. Nie je to dávno, že Cambridge Analytica nelegálne získala osobné údaje 87 miliónov používateľov Facebooku bez ich súhlasu. Mark Zuckerberg počas svojho vystúpenia v Európskom parlamente tiež vysvetlil, ako bude Facebook dodržiavať nové pravidlá GDPR.“

Posilnená spolupráca pre zriadenie európskej prokuratúry  

„Hlasoval som za založenie Európskej prokuratúry, ktorá bude kladivom na podvody s DPH, eurofondami a clami. Páchatelia často unikajú pre nečinnosť domácich orgánov, manévrovaním medzi právnymi systémami členských krajín, ako aj vďaka nedostatku právomocí európskych inštitúcií OLAF, Eurojust a Europol, ktoré síce majú podnety a poznatky, ale nemajú mandát začať a viesť vyšetrovanie trestných činov. Ďalším prínosom má byť zjednodušenie stíhania v prípade organizovanej medzinárodnej siete, trestnej činnosti, riadenej zo zahraničia alebo pri úteku páchateľov do druhého členského štátu.“

Správa o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii  

„Nemohol som hlasovať za prijatie správy, pretože EÚ nie je štát, ale zväz členských krajín a funguje na základe zmlúv medzi nimi. Trvalý prerozdeľovací mechanizmus migrantov či utečencov je nad rámec kompetencií EÚ. Navyše tento návrh má obrovské nedostatky a jeho dôsledkom by bola zvýšená vlna utečencov a ekonomických migrantov na vonkajších hraniciach pre lákavé podmienky prijatia a trvalé obnovenie kontrol na Schengenských vnútorných hraniciach pre snahu obmedzenia druhotných pohybov presídlených migrantov.“

Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí 

„Dlhodobo sa venujem detským právam v EÚ a túto správu som silne podporoval. Každoročne dochádza v rámci Únie približne k 1800 prípadom únosu dieťaťa rodičom do druhého štátu. Našim cieľom bolo zjednodušiť a skrátiť tieto rodinné spory, aby celé konanie trvalo kdekoľvek v EÚ maximálne 18 týždňov, vrátane odvolacích konaní. Tento proces doteraz trval dlhé roky a po konečnom víťazstve deti už ani nespoznávali od nich odtrhnutého rodiča, opatrovateľa.“

Smernica o vysielaní pracovníkov

„Správa je veľmi dôležitá pre Slovensko a krajiny V4. Hlasoval som proti, nakoľko ide podľa mňa o narušenie voľnej súťaže a voľného trhu, pohybu osôb, tovarov a pracovnej sily. Stojím za záujmami malých a stredných podnikov, ktoré poskytujú služby v zahraničí a zastávam názor, že v rámci férových podmienok pre pracovníkov nižšie náklady na prácu sú jednou z legitímnych konkurenčných výhod firiem bez ohľadu na to, či zamestnávajú a vykonávajú služby doma alebo v zahraničí.“

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte