Euroskepticizmus: Vnímanie, problémy a odporúčania

Infografika zhŕňa čiastkové výsledky projektu CODES. Bližšie vysvetlenia jednotlivých odporúčaní sú na konci, pod obrázkami.

 

 

 

 1. Tréningové programy pre regionálnych novinárov
 • Tréning sa môže odohrávať na národnej úrovni s účasťou expertov z EÚ. Miestni a regionálni novinári čoraz viac pokrývajú témy, ktoré súvisia s EÚ (napríklad projekty financované z EÚ, zavádzanie práva EÚ regionálnou a miestnou samosprávou) bez potrebného tréningu alebo vedomostí o rozhodovacích procesoch, či politikách EÚ. Redakcie nemajú zdroje na to, aby svojich novinárov v týchto témach školili. Program, ktorý by organizovala a platila EÚ a ktorý by tento znalostný deficit riešil by mohol prispieť k vyššej kvalite pokrývania týchto tém, čo by zase znamenalo lepšie pochopenie EÚ a vyššiu viditeľnosť investícií z EÚ v regiónoch.
 1. Erasmus pre novinárov
 • Regionálni novinári by mohli využiť možnosť spolupracovať s kolegami z iných krajín, aby sa naučili sa (zdieľali osvedčené postupy) ako z regionálneho pohľadu informovať ľudí o otázkach súvisiacich s EÚ. Zároveň by výmenný program mohol pomôcť zažiť EÚ osobne a pomôcť kultivovať európsku identitu.
 1. Infobalíčky, spracované informácie
 • Novinári ale aj širšia verejnosť (aktivisti, mimovládne organizácie, regionálni/miestni politici) majú značné problémy nachádzať informácie o projektoch a aktivitách realizovaných alebo financovaných EÚ. Mnohí účastníci debát z radov multiplikátorov v lokálnom/regionálnom prostredí hovoria, že by ocenili informačné balíčky (či už tlačené letáky alebo špecializované webstránky), ktoré by poskytovali jednoduchý zoznam podujatí alebo projektov spolu s informáciou o výške podpory a o cieľoch projektu. Užitočné by mohlo byť aj propagovať regionálny aspekt politík EÚ cez infobalíčky, ktoré by vysvetlili rozhodnutia/politiky EÚ relevantné pre problémy jednotlivých regiónov. Nemal by to byť uniformný prístup (napríklad rovnaké komuniké pre všetky členské krajiny a aktérov). Národné komunikačné tímy by mali pripraviť komuniké o rozhodnutiach/politikách EÚ, ktoré budú klásť dôraz na to, čo je relevantné pre špecifické regióny. To zvýši záujem národných ale aj regionálnych/miestnych médií.
 1. Konzultácie s národnými ministerstvami o EÚ v učebných osnovách
 • V niektorých členských štátoch chýbajú otázky EÚ vo formálnom vzdelávaní (čiastočne alebo úplne). Viacerí aktéri toto považujú za problém, ktorým by sa mali rezorty školstva zaoberať, hoci tak nerobia. Inštitúcie EÚ by sa mali snažiť o dialóg s národnými ministerstvami o dôležitosti formálneho vzdelávania o EÚ a o tom, ako toto vzdelávanie posilniť.
 1. Zažiť EÚ (neformálne vzdelávanie)
 • Zdá sa, že zažiť EÚ (v pozitívnom zmysle) prispieva k dlhodobému pozitívnemu vnímaniu EÚ a takíto ľudia majú tiež tendenciu šíriť toto vnímanie vo svojom okolí. Preto viaceré programy typu Erasmus (ale nie len ten) by sa mali podporovať a byť naďalej dostupné.
 1. Pozitívny naratív o EÚ, ktorý by reagoval na pocit nerovnosti v EÚ a negatívne vnímané rozdiely medzi členskými štátmi
 • Náš projekt poukázal na to, že pocit nerovnosti (nedostatku zjednodnocovania) je zdieľaný naprieč EÚ, hoci sú za ním rôzne dôvody (napríklad pocit, že nie všetci zdieľajú rovnaké normy a hodnoty alebo pocit nerovnosti vyplývajúci z ekonomického porovnania). EÚ preto musí prísť s pozitívnym naratívom o budúcnosti integrácie, ktorá prekoná tieto pocity nerovnosti.
 1. EP: Komunikačné memo, ktoré by dávalo odpovede na základné otázky:
 • Nezáujem o úlohu EP, jeho prácu a európske voľby sa často ospravedlňuje tým, že ľudia nerozumejú tomu, čo EP robí a prečo je to dôležité. Navrhujeme, aby EP prišiel s jasnými odpoveďami a vysvetleniami, ktoré sú jednoduché na pochopenie a dajú odpoveď na otázky nasledujúceho charakteru: Koľko legislatívy, ktorú EP prijíma (na ročnej báze) má pozitívny vplyv na občanov EÚ? Sú nejaké príklady, kedy rozhodnutia EP zabránili potenciálne chybným rozhodnutiam iných inštitúcií? (resp. jednoducho vysvetliť, čo by sa stalo, ak by EP nezasiahol konkrétnym spôsobom). Ktoré benefity pre ľudí sú špecificky výsledkom práce EP (malo by sa rozlišovať medzi opatreniami, ktoré EP len prijal a takými, ktoré sám inicioval)? O čo by sme prišli bez EP?

Mnohé tváre euroskepticizmu: Štúdia šiestich krajín

Únii vyčítame takmer všetko, často aj protirečivo. Ľuďom sa nepáči, že národné záujmy v EÚ vyhrávajú, iným zase to, že únia národné záujmy potláča. Vo vnímaní pozitív sa v mnohom zhodujeme.