Predsedníctvo EÚ je skvelou príležitosťou

Zdroj: stránka Dánskeho predsedníctva v Rade EÚ 2012

  • Ministerstvo zahraničných vecí je často spomínané ako kľúčový hráč pri príprave krajiny na predsedníctvo EÚ. Čo však ostatné ministerstvá? Aká je ich úloha?

Je absolútne nevyhnutné, aby boli do procesu zapojené aj ostatné ministerstvá, a predsedníctvo „prijali za svoje“. V našom prípade (Dánske predsedníctvo) ministerstvo zahraničných vecí koordinovalo prípravu, zapojené však boli aj ostatné.

  • Dánsko je jednou z krajín, v ktorej má veľký vplyv na formuláciu európskych politík národný parlament. Akým spôsobom bol zapojený do výkonu predsedníctva?

Parlament sme informovali o všetkom, čo sa deje, aj o prípravách pred zahájením Predsedníctva. Vždy sme však prísne rozlišovali medzi pozíciou Dánska a pozíciou Predsedníctva. Ako pravdepodobne viete, dánski ministri dostávajú na rokovania Rady mandát od parlamentného výboru, pozície ktoré prezentovali boli dánske pozície. To sme však počas polroka jasne oddelili od pozícií Predsedníctva.

  • Pred vstupom Lisabonskej zmluvy sa hovorilo o zmenách, ktoré prinesie pre Rotujúce predsedníctvo. Vytvorením postov stáleho predsedu Rady, a vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, sa dostali šéf exekutívy a minister zahraničných vecí predsedníckej krajiny trochu do úzadia…

Zmluva priniesla nové štruktúry a inštitúcie. Treba to brať ako fakt – summitom predsedá stály predseda Rady, Rade pre vonkajšie záležitosti zas šéfka európskej diplomacie. Úlohy sa trochu zmenili, medzi stálym predsedom Rady a predsedníckou krajinou však musí fungovať úzka spolupráca.

  • Zmluva tiež posilnila úlohu Európskeho parlamentu. Ako sa to prejavilo na práci rotujúceho predsedníctva?

Európsky parlament sa stal kolegislátorom v ďalších oblastiach, je veľmi dôležitý. Rotujúce predsedníctvo s ním musí úzko spolupracovať, inak nebude schopné splniť jednu zo svojich základných úloh: sprostredkovať pokrok pri rozhodovaní o jednotlivých iniciatívach.

  • Ďalšie zmeny vo fungovaní EÚ spustila kríza v eurozóne. Dánsko nie je členom menovej únie – ovplyvňuje to nejako výkon predsedníctva?

Je faktom, že nie sme v menovej únii. Stále sme však presedali Rade Ecofin. Samozrejme, niektoré veci boli diskutované členmi menovej únie vopred, neboli sme však prvou predsedníckou krajinou, ktorá sa s takým niečím musela vyrovnať.

  • Aký reálny vplyv má predsednícka krajina na agendu EÚ?

Predsednícka krajina vždy stanovuje agendu, a mala by to robiť. Treba si však uvedomiť, že časť otázok, s ktorými sa počas šiestich mesiacov zaoberá, sú zdedené z minulosti. Viaceré otázky teda nemôžete ovplyvniť, ale stále máte priestor na formuláciu priorít. V prípade Dánskeho predsedníctva to bol napríklad dôraz na rast a pracovné miesta – a boli sme veľmi spokojní, že sa nám podarilo v júni Zákon o raste a pracovných miestach aj schváliť.

  • A posledná, hypotetická otázka. Počas prípravy návrhu Ústavnej zmluvy sa mnoho diskutovalo o tom, či EÚ vôbec potrebuje rotujúce predsedníctvo, či ho nenahradiť iným systémom. Myslíte si, že Dánsko ešte bude mať šancu postaviť sa týmto spôsobom na čelo EÚ?

To je veľmi hypotetická otázka. Pri tomto počte členov to bude trvať minimálne 14 rokov, pokiaľ tú šancu opäť dostaneme. No rotujúce predsedníctvo je skvelou príležitosťou a skúsenosťou, približuje pocit „členstva v EÚ“ krajine, preto verím že ešte áno.