Šéf ľudovcov vo Výbore regiónov: Kohézna politika je základným pilierom európskej solidarity

Michael Schneider

Michael Schneider, zdroj: Výbor regiónov/Flickr

Akým prekážkam čelia regióny v plnení kohézneho cieľa do roku 2020?

Je ešte príliš skoro na to, aby sme mohli posúdiť, či sa ciele kohéznej politiky podarí splniť. Sme ešte len v počiatočnej fáze jej implementácie v tomto programovom období.

Akokoľvek, objavili sa prekážky, ako napríklad neskoré prijatie regulačného rámca pre Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), výsledkom čoho sa spomalila aj príprava operačných programov. To viedlo k veľmi pomalému čerpaniu eurofondov ako aj k pretrvávajúcim oneskoreniam pri implementácii programov so spoločným riadením.

Regulačný rámec je teraz navyše ešte viac komplikovaný ako predtým. Vo Výbore regiónov sme k tejto otázke pripravili vlastnú analýzu.

Čítajte aj: Regióny EÚ: Kohéznej politike pomôžu jednotné pravidlá verejného obstarávania

V súčasnosti majú regulácie viac než 4000 strán oproti 1000 stranám v minulom programovom období. Tieto zdĺhavé inštrukcie musia čítať všetky riadiace orgány aj štátny úradníci, ktorí sú priamo zapojení do implementácie. Je to nielen časovo náročný a zložitý proces, tiež si to vyžaduje rozsiahle administratívne kapacity na miestnej aj regionálnej úrovni.

Čo by mala Komisia robiť aby zabezpečila hospodárske zbližovanie regiónov? Aké sú odporúčania Výboru regiónov?  

V prvom rade sa politika súdržnosti musí stať v ďalšom finančnom období pružnejšia bez toho, aby ovplyvnila strategické zameranie a istotu regionálnych a miestnych orgánov pri plánovaní. Čas naspäť nevrátime, ale musíme znížiť administratívne zaťaženie v budúcnosti, aby bola kohézna politika dlhodobým úspechom.

Po druhé, riadenie projektov financovaných z eurofondov v období po roku 2020 je potrebné radikálne zjednodušiť. V súčasnom programovom období by v záujme právnej istoty nemali byť vykonané zásadné zmeny, aj keď niekoľko okamžitých zjednodušení by sa malo pripraviť. Vítam preto nedávny návrh Komisie na zjednodušenie finančných nariadení, ktorý čerpá aj z odporúčania Výboru regiónov. Ide napríklad o zníženie počtu auditov.

Po tretie, základná štruktúra kohéznej politiky s rozdelením regiónov do troch kategórií – rozvinuté, prechodné a menej rozvinuté regióny – sa osvedčila a preto by mala byť zachovaná. Je presná a zároveň dostatočne flexibilná na to, aby umožnila prijatie nových výziev a priorít.

Aký je váš názor na kombináciu grantov a pôžičiek v kohéznej politike po roku 2020?

Členské štáty môžu v rámci EŠIF využívať aj finančné nástroje, teda aj metódu pôžičiek, nie grantov. Môj región napríklad vytvoril systém pôžičiek pre špeciálne investície, z ktorých sa požičaná časť musí po niekoľkých rokoch vrátiť. Takto sa môžu finančné prostriedky používať opakovane.

Finančné nástroje teda môžu byť užitočné a môžu vytvoriť alternatívu alebo doplnok ku grantom v regiónmi vybraných oblastiach politiky. V nasledujúcom programovom období by sme sa však mali zdržať akýchkoľvek záväzkov na zvýšenie počtu finančných nástrojov.

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je dôležitým nástrojom na podporu investícií a rast v EÚ, jeho povaha je však odlišná od štrukturálnych fondov. EFSI je finančný nástroj, zatiaľ čo EŠIF sú navrhnuté tak, aby priniesli dlhodobý efekt. Optimálnym riešením by bolo, ak by sa obe navzájom dopĺňali. Miestne a regionálne orgány však potrebujú jasnejšie pokyny od Európskej komisie, ako kombinovať EFSI s ostatnými eurofondami.

Hodnotenia Investičného plánu pre Európy upozorňujú na geograficky nerovnomerné pokrytie investícií. Aký mechanizmus by zaručil, aby regióny, najmä na juhu a východe Európy, mohli kompenzovať ich štrukturálne problémy a prilákať súkromné investície?

Výkonný riaditeľ EFSI Wilhelm Molterer, ktorý sa nedávno zúčastnil aj stretnutia Európskej ľudovej strany (EĽS), priznal, že je potrebné riešiť súčasnú geografickú nerovnováhu.

Čítajte aj: Šéf EFSI: Z Luxemburgu sa všetko spraviť nedá

Nie je to len otázka „severu proti juhu“ či „západu proti východu“. Rozdiely vidíme aj v rámci jednotlivých členských štátov. V súčasnosti napríklad nie je žiaden projekt na východnom Nemecku a projekty sa doteraz sústreďovali hlavne v západnej časti. Geografickú nerovnováhu teda môžeme nájsť na niekoľkých úrovniach.

Budovania kapacít, proaktívne poradenstvo a úzka spolupráca s miestnymi a regionálnymi orgánmi pri podpore projektov je preto kľúčová pre zaistenie proporčného rozdelenia aktivít EFSI.

Aké zmeny navrhujete v rámci strednodobej revízie viacročného finančného rámca (VFR) Únie?

V strednodobej revízii je pre nás kľúčové zaistiť, aby nenastali žiadne zásadné zmeny pre programy so spoločným riadením. Tie boli nielen prerokované a schválené na všetkých politických úrovniach, od Európskej až po miestnu, boli tiež navrhnuté tak, aby znížili rozdiely medzi európskymi regiónmi v súlade so Zmluvami.

Čítajte aj: Ako zreformovať európsku pokladnicu?

Na druhú stranu, istá miera flexibility je nevyhnutná, aby sme mohli rýchlo reagovať na krízové situácie a nepredvídateľné okolnosti, akou je napríklad utečenecká kríza.

Ste spokojný s prácou ostatných európskych inštitúcií (Európskeho parlamentu, Komisie) v oblasti regionálnej politiky?

Veľmi dobre spolupracujeme s Výborom Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI), s ktorým sa každoročne stretávame. Spokojní sme tiež so spoluprácou s komisárkou pre regionálny rozvoj (Corinou Crețuovou).

V tejto chvíli si však nie som istý, či sú všetci v Komisii rovnako presvedčení o účinnosti regionálnej politiky EÚ. Dúfam, že Komisia bude aj naďalej podporovať tento pilier európskej solidarity. Koniec koncov, kohézna politika je investičnou politikou zakotvenou v Zmluvách EÚ, ktorá vytvára pracovné miesta a podporuje rast.