Zneužitiu občianskej inciatívy pomôžu zabrániť “siedmi statoční”

Foto: Michal Hudec (www.mmisso.com)

Do akej miery bude podľa Vás nevyhnutné, aby sa pre nové pravidlá hospodárskeho riadenia menila Lisabonská zmluva? Ak by k tomu malo dôjsť, akým spôsobom by to bolo podľa Európskej komisie najefektívnejšie?

Komisia pristupuje k otázke zmeny Lisabonskej zmluvy s veľkou opatrnosťou, lebo si uvedomujeme, aký to bude mať veľmi zložitý priebeh. Európska rada sa však rozhodla, že by takáto možnosť mala byť preskúmaná. K parametrom je veľmi zložité sa vyjadrovať lebo momentálne prebiehajú bilaterálne rokovania, ktoré vedie predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Ich výsledok bude kľúčový pre to, akým spôsobom bude Komisia nastavovať formu budúceho permanentného ochranného mechanizmu pre obdobie po roku 2013. Je samozrejme preferenciou Komisie, aby bola zmena čo najužšia, aby, ak bude dosiahnutá dohoda, bolo možné ju schváliť zjednodušenou procedúrou – to znamená jednomyseľným rozhodnutím Európskej rady a schválením v národných parlamentoch.

Z prostredia Európskeho parlamentu zaznieva kritika, že tieto dôležité opatrenia boli dohodnuté v zásade na medzivládnej úrovni. Na ich vykonanie, na zmeny v Pakte stability a rastu bude však potrebná sekundárna legislatíva. Nie je obava, že by EP chcel túto dohodu nejako výrazne zmeniť, alebo dokonca zablokovať?

Určite bude potrebné hľadať spôsob čo najlepšieho zapojenia Európskeho parlamentu, lebo tak ako hovoríte, celková implementácia nového ekonomického systému sa bude musieť rozmeniť na drobné. To znamená, že aj balíček, ktorý prezentoval Olli Rehn ohľadom lepšieho  monitoringu fiškálnej politiky a makroekonomických výsledkov jednotlivých krajín EÚ, je možné prijať jedine komunitárnou metódou, čo predpokladá spoluprácu Rady a Európskeho parlamentu. Preto určite bude potrebné zahrnúť Európsky parlament aj do diskusie o tejto téme. Presné parametre toho, ako sa bude táto téma diskutovať sa odvinú až od toho, keď budeme mať na stole viac konkrétneho – aký by mal byť rozsah zmeny zmluvy a ako by mal fungovať tento stály mechanizmus. Zatiaľ sa na tom stále pracuje a predpokladám, že až do 11.-12. decembra nebudeme mať jasnú predstavu, ako by to malo fungovať.

Očakávate dohodu na decembrovej Európskej rade?

 Očakávam dohodu ohľadom ďalšieho postupu, pretože je veľmi silná skupina členských krajín, ktoré sú za to, aby sa hľadala zmena Lisabonskej zmluvy. Zároveň ale viem, že si mnohí uvedomujú, že to bude veľmi zložitý proces. Určite by viacerí preferovali, ak by sa v priebehu týchto konzultácií podarilo nájsť riešenie, ktoré by nám dosiahlo výsledok, buď mimoriadne limitovanou zmenou zmluvy, alebo v rámci európskeho práva.

Možnosť posudzovania alebo kontroly národných rozpočtov bude znamenať, že Európska komisia bude na to potrebovať kapacity. Ozývajú sa hlasy, že nemá dostatočné personálne kapacity, čo spadá do Vašej pôsobnosti. Bude sa teda EK nejakým spôsobom rozširovať, alebo skôr pôjde o spoluprácu s inými inštitúciami, alebo akým spôsobom sa to ošetrí?

Určite chceme začať európsky semester – to znamená publikovanie nášho pohľadu na jednotlivé národné ekonomiky a na európsku ekonomiku ako celok  – už v polovici januára. Máme dohodu s maďarským predsedníctvom, že pôjdeme už začiatkom januára podľa nového systému, tak ako to bolo naplánované, s veľmi komplexnými ekonomickými správami k jednotlivým krajinám a otázka kapacít tu samozrejme je. Preto sme prijali rozhodnutie, že bol personálne posilnený Eurostat a takisto, aby bol personálne posilnených ECFIN (Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné otázky), kde došlo k navýšeniu o 50 pracovníkov. Pre mňa to znamená pomerne veľký problém, lebo zodpovedám za ľudské zdroje a je mi jasné, že v súčasnej ekonomickej situácii je najpravdepodobnejšie, že budeme aj budúci rok pokračovať v politike nulového rastu. Znamená to, že nás v rámci Komisie čaká veľa premiestňovania ľudských zdrojov, čo je vždy veľmi citlivé, lebo ak niektoré Generálne riaditeľstvo dostane ľudí navyše, inému Generálnemu riaditeľstvu ich musíme vziať. Snažíme sa o to, aby sme znižovali tzv. „overheads“ – podporný personál, ktorí predstavuje ľudské zdroje, ktoré by sme mohli presunúť do výkonných aktivít. Začiatkom budúceho roku nás bude čakať aj veľmi zložitá diskusia ohľadom vytvorenia personálnej rezervy z existujúcich ľudských zdrojov na zabezpečenie plnenia nových priorít.

Do akej miery sa bude Európska komisia cítiť viazaná úspešnými občianskymi iniciatívami?  

Posledné diskusie s Európskym parlamentom sú aj o tom, ako veľmi presne upraviť procedúru akou bude Európska občianska iniciatíva vyhlásená za úspešnú –  ak bude v súlade s kompetenciami Komisie a ak bude milión verifikovaných podpisov, čo ďalej? Zatiaľ diskusia smeruje k tomu, že organizátori občianskej iniciatívy budú prijatí na úrovni Komisie, predpokladám komisárom alebo generálnym riaditeľom. Vedieme diskusie o tom, kto bude organizovať pravidelné híringy organizátorov týchto iniciatív. Naša preferencia je, aby to bol Európsky parlament a aby to bolo na pôde EP. Aj preto, aby Komisia nemohla byť z nejakého dôvodu neskôr kritizovaná za to, akých stakeholderov pozvala na tento híring, z akého uhla pohľadu sa prezentovali niektoré veci a aby bol híring naozaj čo najobjektívnejší.  Komisia bude tiež zastúpená na najvyššej možnej úrovni, na úrovni komisárov alebo generálnych riaditeľov.

Podľa môjho presvedčenia bude v záverečnej úprave aj povinnosť Komisie, aby prišla s komunikáciou, čo ďalej s touto iniciatívou v priebehu troch alebo štyroch mesiacov. Dnes sa rokuje o týchto dvoch termínoch. Je to veľmi podobné tomu, ako Komisia postupuje, keď Európsky parlament prijme tzv. legislatívnu rezolúciu. V praxi to bude znamenať, že sú možné tri scenáre: že Komisia sa stotožní s organizátormi; môže to znamenať, že pripraví legislatívny návrh so zmenami; alebo bude potrebné vykonať nejaké ďalšie dopadové štúdie o tom, čo by znamenal takýto legislatívy návrh, ak by sa predložil.

Som si ale istý, že bude veľa iniciatív, ktoré Komisia odmietne a to si bude vyžadovať veľmi náročnú demokratickú diskusiu. Pokiaľ je návrh podporovaný miliónom obyvateľov z tretiny alebo štvrtiny členských krajín a pokiaľ sa občianska spoločnosť týmto spôsobom aktivizovala, musíte mať veľmi solídne argumenty, aby ste im vysvetlili, prečo nechcete týmto spôsobom postupovať. Komisia si jednoznačne ponechá právo legislatívnej iniciatívy a naozaj hlavným merítkom bude pre nás sledovanie všeobecného európskeho záujmu.

Čo ak sa na stôl dostanú dve protichodné iniciatívy?

Scenárov môže byť viac. Ja si myslím, že iniciatív bude pomerne veľa, lebo možnosť zberu podpisov prostredníctvom internetu a aktivačné sociálne siete dnes umožňujú zber podpisov veľmi rýchlo. Pokiaľ mám správnu informáciu, tak Greenpeace dokázal vyzbierať viac než milión podpisov v priebehu šiestich mesiacov bez dramatickej námahy. Očakávam pomerne veľký počet iniciatív, kde sa určite nevyhneme aj iniciatívam, ktoré pôjdu proti sebe. Bude preto veľmi dôležité, aby Komisia naozaj tak ako aj v ostatných prípadoch sledovala všeobecný európsky záujem. Ja som absolútne presvedčený, že si to bude vyžadovať oveľa intenzívnejšiu komunikáciu voči občanom zo strany Komisie a oveľa silnejšiu argumentáciu k týmto témam, ktoré budú omnoho živšie. Navyše,  občianska spoločnosť vie byť veľmi aktívna a veľmi nástojčivá, pokiaľ má konkrétny cieľ. Sme toho svedkami v podstate každý deň v Bruseli v komunikácii s mimovládnymi organizáciami, ktoré sú prítomné tam. Komisia na to musí byť pripravená.

Budú obmedzené spôsoby financovania európskych občianskych iniciatív?

Podmienky na registráciu EOI sú pomerne jednoduché. Pôjde tam o názov iniciatívy, o jej cieľ, mená organizátorov a je tam aj podmienka, aby boli uvedené zdroje financovania , ktoré musia byť pravidelne aktualizované, ak by došlo k nejakým zmenám, alebo ak by došlo k natiahnutiu času. Európsky parlament trochu spochybňuje názor, že podpisy by mali byť vyzbierané v priebehu jedného roka, chcel by dlhšie časové obdobie, uvidíme kde nájdeme kompromis. Je dôležité z hľadiska transparentnosti, aj pre organizátorov, aby bolo jasné, kto konkrétnu občiansku iniciatívu financuje a Európska komisia bude samozrejme tieto veci preverovať. Nebude tam limit odkiaľ tieto zdroje môžu pochádzať, ale bude kladený veľký dôraz na to, aby to bolo jasne a transparentne uvedené, kto financuje občiansku iniciatívu.

Čiže nebude problém, ak to bude napríklad veľká firma, za predpokladu, že to bude známe.

Presne tak. Samozrejme, že bude veľmi dôležité pre občanov, ktorí budú takúto iniciatívu podpisovať, či chcú, aby ich občianska iniciatíva bola financovaná tou-ktorou firmou, a čo tá iniciatíva tým pádom naozaj sleduje.

Mala by byť občianska iniciatíva prístupná aj pre politické strany?

Myslím, že sa tomu určite nevyhneme. V pôvodnom návrhu Komisie bola aj otázka toho, aby neboli žiadne obmedzenia, čo sa týka organizátorov, vrátane právnických osôb. Momentálne Európsky parlament navrhol koncept, ja to nazývam „siedmich statočných“, siedmich organizátorov z viacerých členských krajín. Uvítal som ten koncept lebo trochu znižuje možnosti zneužitia iniciatívy. Moja veľká obava, vzhľadom na to, že poznám bruselské prostredie bola tá, aby sa nezneužil tento veľmi dôležitý inštitút občianskej iniciatívy na seba-zviditeľňovanie individuálnych politikov, ktorí povedia : „Ja začínam s takouto iniciatívou“, a nikto nevie preskúmať, či ten potenciál tam je alebo nie je, no okamžite spúšťa pomerne komplikované kompetenčné debaty v rámci európskeho bruselského prostredia.

Viem si predstaviť, že iniciatívy môžu a budú podporované politickými stranami, teda že tí siedmi organizátori môžu byť z jednej politickej strany. Predpokladám, že politické strany budú určite tento inštitút využívať. Už sa objavili aj niektoré možnosti, ktoré by to mohli byť. Socialisti a demokrati z viacerých krajín už avizovali, že by chceli odštartovať občiansku iniciatívu ohľadom transakčnej dane. Ak sa Európska občianska iniciatíva stane súčasťou európskeho politického diania, tak určite môžeme očakávať aj širšie zapojenie politických strán.

Ak sa ukáže, že pravidlá ako ich nastavíte nie sú praktické  – buď brzdia uplatňovania, alebo naopak umožňujú ak nie zneužívania, tak zahltenie európskych inštitúcií iniciatívami – existuje nejaký špeciálny mechanizmus revízie?

Áno. Môj pôvodný návrh bol, aby sme mali klauzulu, ktorá umožňuje revíziu systému po piatich rokoch od používania tohto nového inštitútu, ale EP sa zhodol s Radou, že to budú tri roky. Mne sa zdá, že to obdobie môže byť trochu krátke. Po dvoch rokoch pristúpime k vyhodnoteniu ako tento systém funguje. Ak budú potrebné zmeny v pravidlách tak k nim určite pristúpime

EP si získal kompetencie v oblasti zahraničnej politiky EÚ tým, že kontroluje rozpočet, kontroluje najímanie pracovníkov. Ako vnímate úlohu EP v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, ktorá je stále spravovaná špeciálnym medzivládnym prístupom? Myslíte si, že je to prvok demokratickosti, alebo to naopak môže komplikovať dosahovanie spoločných pozícií?

Maximálne bude záležať, tak ako aj v iných oblastiach života, od kvality komunikácie, od politického dialógu a od vzájomného rešpektu kompetencií.  Lisabonská zmluva je pomerne presná v tom, že Európsky parlament musí byť okamžite informovaný o všetkých štádiách medzinárodných negociácií. To znamená, že zapojenie EP už v tejto forme je očakávané. Zmluva mu dáva toto právo, preto bolo pre mňa pomerne zložité rokovanie ohľadom medzinárodnej spolupráce a kompetenciách EP v tejto oblasti. Faktom je aj to, že v podstate každá medzinárodná zmluva, ktorá sa uzavrie, alebo akýkoľvek proces rozširovania, si vyžaduje súhlas EP. Pre mňa by bolo ideálnym riešením, aby sme od začiatku nastavili mechanizmy tak, aby spolupráca bola vzájomne výhodná, aby EP mal informácie. Aj preto sme po náročných rokovaniach dospeli k dohode, že EP si musí skvalitniť systém práce s utajovanými skutočnosťami a o podobnom systéme teraz rokuje s Európskym parlamentom aj Rada. Pokiaľ sa nám podarí dosiahnuť takúto úroveň komunikácie, tak to bude jedine vzájomne prospešné.

S podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom sa rozprávali Radovan Geist a Zuzana Gabrižová.