EÚ v roku 2021: Čo najviac ovplyvní Slovensko? (ANKETA europoslancov)

Ilustračný obrázok. Cyprián Majerník: Kaviarenská spoločnosť (1941–1942), Slovenská národná galéria. [Webumenia.sk]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: EÚ v roku 2021

Implementáciu fondu obnovy v národných podmienkach takmer všetci europoslanci považujú za počin z európskej úrovne, ktorý Slovensko pocíti najviac. Upozorňujú aj na prípravu čerpania nového rozpočtu EÚ a potrebu zvládnuť pandémiu.

Slovenskí europoslanci v ankete odpovedali na otázku: Ktorý najvýznamnejší legislatívny návrh, hlasovanie, udalosť alebo rozhodnutie očakávate v roku 2021 v EÚ s potenciálne najväčším dopadom na Slovensko? (jeden alebo viacero).

V skratke:

  • Ivan Štefanec menuje predovšetkým rozdelenie fondu obnovy, pričom sa obáva „zneužitia jeho prostriedkov zo strany niektorých vlád na posilnenie svojej moci“.
  • Monika Beňová upozorňuje aj na program EU4Health a reformu poľnohospodárskej politiky v súlade so zelenou dohodou.
  • Lucia Ďuriš Nicholsonová dúfa, že sa fond obnovy neminie na „ľúbivé prísľuby“, keďže ich bude splácať nasledujúca generácia. Čaká tvrdé vyjedávanie pri regulácii platforiem a „druhý dych“ podľa nej môže chytiť aj problém migrácie.
  • Eugen Jurzyca takisto vyzdvihuje schválenie a implementácia plánu slovenského plánu obnovy a za dôležité považuje aj obnovenie tlaku na rozpočtovú konsolidáciu.
  • Martin Hojsík vypichuje dojednávanie Európskeho klimatického zákona, ako aj novej podoby poľnohospodárskej politiky.
  • Podobne aj Miroslav Číž vyberá implementáciu poľnohospodárskej politiky na Slovensku a prípravu strategického plánu na nasledujúcich 7 rokov. Upozorňuje aj na európske politiky v oblasti zdaňovania.
  • Michal Šimečka považuje z legislatívy za najdôležitejšie klimatický zákon, návrhy k digitálnym službám a trhu, k zlepšenie pracovných podmienok ľudí zamestnaných v platformovej ekonomike alebo k zriadeniu Európskej agentúry pre biomedicínsky výskum a vývoj.
  • Michal Wiezik upozorňuje na tému ochrany lesov, kde „bude kľúčové to, ako sa EU postaví k využívaniu lesov a dreva z nich“.
  • Vladimír Bilčík vyzdvihuje tému boja s dezinformáciami a akčný plán pre európsku demokraciu.
  • Miriam Lexmann okrem balíku digitálnych zákonov, ktoré zmenia pravidlá používania internetu vidí ako dôležitú aj tému digitálnych daní a nastavenia etickej umelej inteligencie.

Celé znenie odpovedí europoslancov: 

Ivan Štefanec (KDH, EPP)

„Najdôležitejším procesom pre Slovensko aj celú Európsku úniu v roku 2021 bude rozdelenie Fondu obnovy, ktorý sme schválili v decembri. Bude zodpovednosťou vlád štátov, aby tieto prostriedky použili účelne a tak, aby zabezpečili nielen odstránenie škôd po kríze ale aj zabezpečenie ďalšieho hospodárskeho rastu. Pandémia nám, paradoxne, pomohla identifikovať oblasti, kde zaostávame a ktoré potrebujeme zlepšiť. Ide najmä o digitalizáciu, zdravotníctvo, ale aj infraštruktúru, vrátane tej energetickej a samozrejme zlepšenie postavenia malých a stredných podnikateľov. Tí tvoria chrbtovú kosť našej ekonomiky a súčasnou krízou trpia najviac. Veľký dôraz musí byť kladený na digitalizáciu, pretože prechádza prierezovo cez všetky oblasti hospodárstva a ľudského života a úroveň jej zvládnutia bude v blízkej budúcnosti určujúcim faktorom úspechu každej krajiny. Potrebujeme internet nielen rýchly a dostupný, ale aj bezpečný.

Dôležité je aj vzdelávanie, pretože všetci vidíme, aké problémy spôsobuje dištančné vyučovanie a aké škody to môže priniesť na vedomostiach a zručnostiach našich detí.

Zo skúseností v minulosti vieme, že mnohé vlády sa budú snažiť peniaze z Fondu obnovy zneužiť na posilnenie svojej moci, alebo podporu im blízkych štruktúr. Prostriedky z tohoto jedinečného projektu nesmú skončiť v rukách mafie a v čiernych dierach. Preto bude kľúčová dôsledná kontrola ich využitia európskymi inštitúciami, najmä Európskym parlamentom.“

Predstaviteľky bieloruskej opozície si prevzali Sacharovovu cenu

Podľa líderky bieloruskej opozície patrí ocenenie všetkým Bielorusom, ktorí sa nebáli a neboja postaviť sa režimu. Slovenskí europoslanci hovoria o silnom politickom odkaze, ale aj dôležitom symbole, keďže sa na čelo boja za slobodu postavili v krajine predovšetkým ženy.

Monika Beňová (Smer-SD, S&D)

„Legislatívne návrhy súvisiace s činnosťou Európskej únie a jej inštitúcií, Európsky parlament nevynímajúc, sa budú aj v roku 2021 zameriavať predovšetkým na zmierňovanie následkov pandémie vírusu COVID-19 a pomoc pri hospodárskej obnove jednotlivých členských štátov, vrátane Slovenskej republiky. Dôležitá bude finalizácia pravidiel pre schválený spoločný rozpočet na roky 2021 – 2027 a naň nadväzujúci plán obnovy EÚ, vrátane ich jednotlivých súčastí a programov.

Spustí sa program EU4Health. Ten má pomáhať tak v rámci súčasnej krízy, ako aj pri posilňovaní koordinácie členských štátov a budovaní ich odolnejších systémov zdravotnej starostlivosti do budúcnosti. Celkový objem v ňom alokovaných finančných prostriedkov vo výške 9,4 miliardy eur bude použitý najmä na zefektívnenie prístupu k zdravotníckym pomôckam či liečivám v súvislosti s koronakrízou, ale aj posilnenie vybavenia nemocníc, zlepšenie diagnostiky, prevencie a starostlivosti v prípade nádorových ochorení či zriedkavých chorôb a podporu financovania výskumu a vývoja v oblasti zdravia a zdravotníckych technológií. Lepšiu pripravenosť na zvládanie možných budúcich pandémií, či prírodných katastrof, ale aj prevenciu v tejto oblasti by mal pomôcť zabezpečiť aj zreformovaný Európsky mechanizmus civilnej obrany.

Snaha bude v roku 2021 zameraná aj na napĺňanie priorít v oblasti dosahovania klimatických cieľov vzťahujúcich sa k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. V tejto súvislosti by mala byť dokončená aj reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky a to spôsobom, aby bola v súlade s ekologickými požiadavkami vyplývajúcimi z Európskej zelenej dohody.

Prioritou bude aj podpora digitalizácie a využívania digitálnych služieb, vrátane účinnej regulácie online platforiem, tak aby bolo možné zaistiť bezpečnejšie online prostredie pre firmy, ako aj pre individuálnych používateľov.

Pozornosť bude nepochybne venovaná aj nastavovaniu nových vzťahov Európskej únie s Veľkou Britániou. Aj po uzavretí obchodnej dohody bude totiž potrebné aj naďalej úzko spolupracovať a hľadať riešenia viacerých existujúcich spoločných problémov v kľúčových oblastiach.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS, ECR)

„Rok 2021 bude rokom opráv a hasenia požiarov, poznačený koronakrízou a brexitom a je otázne, ktorý z veľkolepých plánov sa nám podarí aspoň čiastočne presadiť. V členských štátoch prebieha finalizácia plánov obnovy, ktoré majú „zrekonštruovať“ európsku ekonomiku a na Slovensku si od tejto iniciatívy sľubujeme aj reštart dobiehania západnej životnej úrovne, či dodatočné verejné investície za 5,84 miliardy. Celkovo ráta fond obnovy EÚ aj so spoločnými pôžičkami, na ktoré je ale stále potrebná ratifikácia v národných parlamentoch EÚ-27 a je otázne, či sa nájde zhoda aj na celoeurópskych daniach. Pre Slovensko bude kľúčové, aby sa tieto prostriedky neminuli iba na ľúbivé prísľuby, ale naozaj efektívne reformy, splácať bude totiž aj budúca generácia Slovákov, tak ako všetkých Európanov.

Minulý rok sme videli, že poplašné hoaxy a konšpirácie môžu byť zdraviu nebezpečné a Slovensko nie je výnimkou. Rok 2021 sa tak bude niesť aj v znamení snahy o reguláciu online platforiem, ako je Facebook. Komisia nedávno predstavila návrh Aktu o digitálnych službách, ktorý by mal nastaviť pravidlá pre neustále sa meniace online prostredie a bude sa tvrdo vyjednávať o jeho konečnej podobe.

Začiatkom roka tiež rezonovalo nové nastavenie vzťahov so Spojeným kráľovstvom a dosiahnutú dohodu ešte musí schváliť Európsky parlament. Brexit sa dostal do úzadia kvôli prebiehajúcej kríze a úprimne už aj otrávenosti ľudí, pre našu ekonomiku je to ale stále jeden z kľúčových obchodných partnerov. Na slovenské hospodárstvo môže mať obrovský vplyv aj rokovanie o konkrétnych záväzkoch ako dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, a potrebujeme preto urýchlene dokončiť analýzy a vládne stratégie v tejto oblasti.

Na záver môžeme s nostalgiou spomínať, ako bola migrácia najväčším problémom EÚ. Táto téma ale môže chytiť druhý dych, keďže od migračnej krízy v roku 2015 sa ešte stále neprijala azylová reforma a na stole nás čakajú vynovené návrhy Európskej komisie.“

Rok 2021 v plánoch Európskej komisie (INFOGRAFIKA)

Rok 2020 bol z pohľadu práce Európskej komisie predovšetkým rokom stratégií v hlavných politických prioritách, rok 2021 by ich mal ďalej rozmeniť na konkrétnosti.

Eugen Jurzyca (SaS, ECR)

„Najväčší ekonomický dopad rozhodnutí EÚ na Slovensko bude mať v roku 2021 schválenie a implementácia Plánu obnovy a odolnosti. Platilo by to aj v prípade, ak konečné formálne rozhodnutie padne až v druhom polroku. Dá sa totiž predpokladať o niečo pružnejšie čerpanie, než je tomu pri klasických eurofondoch. Navyše, keď vláda dostane neformálny súhlas s návrhom Plánu obnovy, bude finančne schopná spustiť aspoň čiastočne jeho „predfinancovanie“ z vlastných zdrojov.

Čoraz viac sa ukazuje, že Komisia nechce financovať politické náklady potrebných, hoci nepopulárnych reforiem, ale „hmatateľné“ investície. Keďže máme pomerne bohaté skúsenosti s tým, že miliardy vložené napríklad do budov nepriniesli prospech Slovensku (napríklad Rázsochy) a tušíme, že v drahšej škole sa nemusí lepšie učiť, v drahšej nemocnici lepšie liečiť a v krajšom parlamente sa nemusia prijímať lepšie zákony, bude pre nás kľúčové, ako dokážeme podmieniť investície merateľnými výsledkovými ukazovateľmi. To, samozrejme, platí aj pre projekty digitalizácie a zelenej ekonomiky. Veľkou príležitosťou by bolo včasné zverejnenie plánov obnovy jednotlivých členských štátov, čo by umožnilo vzájomnú inšpiráciu najlepšími praktikami.

V roku 2021 bude tiež ekonomicky dôležité, aký tlak začne EÚ vytvárať na konsolidáciu verejných financií. Čím viac sa bude ekonomika ozdravovať a čím viac sa priblíži termín začiatku splácania financií, ktoré si na obnovu požičiava Komisia, tým väčší tlak bude na začiatok konsolidácie.

Diskusie o brexite v ostatných dňoch utíchli. Podpis dohody medzi EÚ a UK ale nevyriešil veľa kľúčových problémov. Bol skôr dvojbodkou než bodkou za brexitom. Implementácia dohody v roku 2021 môže mať dôležitý vplyv aj na slovenskú ekonomiku.

Dôležité budú samozrejme aj reakcie EÚ na Covid, intervencie Európskej centrálnej banky do fungovania trhovej ekonomiky či napríklad legislatíva k minimálnej mzde.“

Martin Hojsík (PS, Renew Europe)

„Tento rok nás na európskej úrovni čaká množstvo významných udalostí, ktoré budú mať priamy dopad pre Slovensko. Máme pred sebou príležitosť prejsť na zelenú, modernú a spravodlivú ekonomiku a dobrou správou je, že máme v rukách aj nástroje na túto zmenu.

Koncom roka 2020 schválila Rada cieľ pre zníženie emisií do roku 2030 o 55% a v najbližších mesiacoch nás čaká dojednávanie Európskeho klimatického zákona, ako aj novej podoby poľnohospodárskej politiky. Za záchranu klímy bojujem dlhodobo, a som rád, že aj môj tlak sa ukazuje ako nápomocný, no potrebujeme neodkladne prejsť ku konkrétnym krokom. Aj preto som slovenskej vláde navrhol plán Zelenej obnovy. Prostriedky máme, teraz nás čakajú činy. Toto sú jasné signály, že záchrana klímy a biodiverzity sa stávajú kľúčovými témami Európskeho spoločenstva. Neskoro, ale predsa len.

Čakajú nás nové príležitosti, ktoré nemôžeme premrhať, či už ide o začiatok implementácie Viacročného finančného rámca EÚ (MFF 2021-2027), alebo balíku Next Generation EU. To sú významné nástroje pre naštartovanie našej ekonomiky, pre to, aby sme ju spravili odolnejšou, aby bola konkurencieschopná v prostredí, ktoré sa dynamicky vyvíja, a napokon, aby naša ekonomika bola nielen pripravená zvládať výzvy spojené s meniacou sa klímou, ale aby aj bojovala proti klimatickej kríze.

Počas uplynulého roku sme si uvedomili jednak svoju zraniteľnosť, ale aj potrebu spolupracovať v oblasti ochrany zdravia. Som veľmi rád a vďačný, že vďaka Európskej komisii a spolupráci krajín EÚ má aj Slovensko už v týchto dňoch vakcínu pre naše zdravotníčky a zdravotníkov. V oblasti ochrany zdravia nás však ešte len čaká veľa práce. Veľkou výzvou, ktorej riešeniu sa venujem, aj ja, je ochrana zdravia ľudí pred škodlivými chemikáliami, ktoré sa používajú napríklad v pesticídoch a majú dlhodobý dopad na naše zdravie. V tejto oblasti nás čaká rozbehnutie významných legislatívnych zmien.

Rok 2021 bude počiatkom dlhodobej obnovy, ku ktorej neodmysliteľne patrí presmerovanie investícii do zelených opatrení, boj proti klimatickej kríze a úbytku biodiverzity. Čím neskôr s touto premenou začneme, tým viac peňazí, zdravia a dokonca životov nás to bude stáť.“

Platby na hektár, alebo rozvojové investície: Ako Slovensko využije nové agrodotácie?

Ministerstvo pôdohospodárstva v budúcom dotačnom období zrejme už nebude navyšovať priame platby na úkor investičných projektov. Hoci sa farmárom znížia hektárové dotácie, podpora investícií môže zvýšiť produkciu slovenského poľnohospodárstva a lepšie ho pripraviť na klimatické zmeny. 

Miroslav Číž (Smer-SD, S&D)

„Rád by som začal tým, že v roku 2020 sme schválili v EÚ hneď niekoľko kľúčových dokumentov, ktoré budú mať dlhodobý dopad aj na Slovensko. Spomeniem viacročný finančný rámec, balík obnovy, ale aj dlho očakávanú novú spoločnú poľnohospodársku politiku. Miera úspešnej implementácie týchto rozhodnutí na národnej úrovni bude určovať ako rýchlo sa Slovensko zotaví z krízy. Na to, aby sme využili benefity vyplývajúce z novej poľnohospodárskej politiky, je teraz potrebné, aby každý štát pripravil tzv. strategický plán. Bude nesmierne dôležite, aby členské štáty a za nás chcem apelovať na našu vládu, aby túto situáciu brali skutočne vážne a pripravili za Slovensko taký strategický plán, ktorý napomôže k obnove hospodárstva na najbližších 7 rokov.

V minulom roku sa mi podarilo venovať viacerým témam, ktoré považujem za veľmi dôležité. Patria k nim napríklad moja práca tieňového spravodajcu k novej industriálnej stratégií a k novej európskej stratégií pre malé a stredné podniky. Keď vychádzame z nového programu Komisie na rok 2021 môžeme si všimnúť, že aj Komisia dáva tieto témy na popredné miesta. Priemyselná stratégia a modernizácia samozrejme znamená aj čo najrýchlejšiu a predovšetkým efektívnu digitalizáciu slovenského priemyslu. Preto jednoznačne budem pozorne sledovať nový plán Komisie pre digitálnu Európu do roku 2030 a týmto témam sa aj naďalej venovať lebo si myslím, že budú mať dramatický dopad na Slovensko.

V oblasti sociálnych politík očakávam Komisiou sľúbený akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.

Na koniec by som ešte dodal, že som veľmi rád, že naša politická skupina taktiež napreduje v debate o progresívnom zdaňovaní a boji proti daňovým rajom. Myslím si, že zrovna tieto témy by mali byť základnými tézami európskych sociálno-demokratických strán. Bude zaujímavé sledovať posun v tejto téme a ja osobne budem aj naďalej apelovať na svojich kolegov v EP, aby sme čo najurgentnejšie presadili férové daňové podmienky naprieč EÚ.“

Michal Šimečka (PS, Renew Europe)

„V roku 2020 Európska únia zafungovala a prekonala všetky očakávania, vrátane mojich. Po počiatočnom zaváhaní sa vrhla na pomoc zdravotníctvu aj ekonomikám členských krajín, čoho výsledkom je 750-miliardový balík Fondu obnovy a spoločný vývoj, nákup a distribúcia vakcín proti korone. Samozrejme, môžeme legitímne kritizovať, či Únia nakúpila vakcín dostatok, alebo či zvolila tie správne typy. Jednoznačne však vznik a príchod vakcín urýchlila, a zabránila bratovražednej súťaži o ne, v ktorej by menšie členské štáty ako Slovensko ťahali za kratší koniec. Popri tom dôstojne zvládla Brexit, súboj o princípy právneho štátu, alebo globálne líderstvo v boji proti klimatickým zmenám.

Myslím si, že rok 2021 bude do veľkej miery pokračovaním v týchto výzvach. Najväčšími udalosťami bude nepochybne implementácia a kontrola využitia Fondu obnovy, zabezpečenie dostatočného počtu vakcín, ich rýchla distribúcia a toľko potrebná verejná kampaň na podporu očkovania všeobecnej populácie. K tomu si budeme zvykať na nový vzťah s Veľkou Britániou, nastavovať spoluprácu s americkou administratívou Joea Bidena, a nesmieme nepoľaviť v úsilí o ochranu životného prostredia. V legislatívnej oblasti zostane kľúčový zákon o klíme (Climate Law), nové návrhy na zlepšenie digitálnych služieb a digitálneho trhu (Digital Services Act a Digital Markets Act), zlepšenie pracovných podmienok ľudí zamestnaných v platformovej ekonomike (Uber a pod), alebo zriadenie Európskej agentúry pre biomedicínsky výskum a vývoj.“

Eurokomisia predstavila kľúčovú legislatívu, ktorá ovplyvní online služby naprieč Úniou

Nákup na internete, zodpovednosť za publikovaný online obsah, internetová reklama, či prístup k dátam. Obrovská legislatíva o digitálnych službách v EÚ ovplyvní nielen ich poskytovateľov, ale aj používateľov. Jej konečná podoba by po diskusiách mohla začať platiť v roku 2023.

Michal Wiezik (Spolu-OD, EPP)

„Klimatická politika zostane v centre pozornosti aj v roku 2021. Európska komisia má predložiť komplexný balík zelených zákonov k zníženiu emisií CO2 do roku 2030.

Obnova ekonomiky po koronakríze a dlhodobý rozpočet EÚ budú mať pre Slovensko zásadný význam. Na konci roka 2020 Parlament schválil rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a prijal aj súvisiacu legislatívu, vrátane mechanizmu na ochranu právneho štátu. V EP nás čaká dokončenie pravidiel fungovania všetkých programov, ktoré sú súčasťou viacročného rozpočtového rámca a plánu obnovy.

Kľúčové pre nás bude schválenie Plánu obnovy Slovenska. Na jeho kvalite bude závisieť ako rýchlo nám bude umožnené čerpanie prostriedkov z fondu na zotavenie po koronakríze. Slovensko musí naplno využiť príležitosť na zelený reštart ekonomiky, ochranu klímy a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Z pohľadu ochrany lesov bude kľúčové to, ako sa EU postaví k využívaniu lesov a dreva z nich. Komisia má predstaviť stratégiu pre lesy EÚ, tiež má byť prehodnotená Smernica o obnoviteľných zdrojoch a Nariadenie o započítavaní záchytov uhlíka (LULUCF). Ich optimálne nastavenie je kľúčové vo vzťahu k ochrane prírody na jednej strane a podpore spaľovania biomasy a využívania dreva na strane druhej. V podstate pôjde o to, či obnova a ochrana ekosystémov bude zohrávať dôležitú úlohu v zvládaní klimatickej krízy a pri záchrane biodiverzity, alebo prednosť budú mať naďalej skratkovité riešenia spaľovania celých stromov a likvidácie starých lesov.

Poľnohospodárstvo bude ďalšou dôležitou oblasťou. Stále nepoznáme finálnu podobu jeho reformy a či táto reforma bude v súlade s Európskym ekologickým dohovorom. Európska komisia zverejnila odporúčania jednotlivým členským státom ohľadom tvorby Strategických plánov. Hovorí v nich aj o nevhodnej štruktúre poľnohospodárskej krajiny a o veľmi zlom stave lesov. Slovensko svoj vlastný strategický plán zatiaľ nepredložilo, pripravuje sa za zatvorenými dverami.“

Vladimír Bilčík (Spolu-OD, EPP)

„V uplynulých dňoch sme sledovali situáciu v americkom kongrese, ktorá ukazuje, ako konšpirácie ohrozujú demokraciu a sú hrozbou aj pre náš európsky spôsob života. Preto za najdôležitejšiu udalosť roku 2021 považujem to, ako spoločným európskym úsilím zvládneme aktuálnu pandémiu, zvlášť v súvislosti s distribúciou vakcín a účinným celoplošným očkovaním naprieč Európou.

Európsky projekt musí stáť aj naďalej na vedeckých poznatkoch a overených faktoch. Pre Slovensko ale aj celú Európu preto považujem za kľúčovú systematickú prácu na návrhoch, ktoré nám môžu výrazne pomôcť v zápase s manipulatívnymi dezinformáciami. Konkrétne musíme uviesť do života akčný plán pre európsku demokraciu, ktorý predložila Európska komisia, a ktorý má za cieľ posilniť postavenie občanov a zvýšiť odolnosť demokracie v celej EÚ.

Ako koordinátor a hovorca Európskej ľudovej strany (EPP) v Osobitnom výbore pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií (INGE) sa budem venovať najmä podpore slobodných a spravodlivých volieb, posilneniu slobody médií a boju proti dezinformáciám.

Zvlášť vítam tohtoročnú diskusiu o dlho očakávanom legislatívnom návrhu o digitálnych službách (Digital Services Act), ktorého výsledná podoba môže takisto prispieť k nižšej miere dezinformácií na sociálnych sieťach. Je dôležité, aby mali občania možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory, ale musia mať aj možnosť odlíšiť skutočnosť od klamstva. Slobodné médiá a občianska spoločnosť potrebujú online priestor pre otvorenú diskusiu bez systematických manipulatívnych zásahov.

Pre Slovensko bude v roku 2021 kľúčové rozhodnutie o využití peňazí z fondu obnovy. Kvalita nášho návrhu na čerpanie európskych peňazí na dlhé obdobie ovplyvní slovenské hospodárstvo a fungovanie nášho školstva, zdravotníctva či ochranu životného prostredia. Dúfam, že slovenská vláda sa rozhodne peniaze z fondu obnovy investovať čo najúčelnejšie do modernej budúcnosti Slovenska.“

Bilčík bude v europarlamente koordinátorom výboru dozerajúceho na dezinformácie

Slovenský europoslanec bude „hlavným hlasom“ témy dezinformácií v Európskom parlamente.

Miriam Lexmann (KDH, EPP)

„Veľmi dôležité bude, ako dokážeme v rokovaniach s Európskou komisiou (EK) doladiť a obhájiť slovenský Plán obnovy a odolnosti. Ešte podstatnejšie bude, ako potom začneme jeho scenár napĺňať v realite, aby sa poskytnuté prostriedky stali pre našu krajinu účinne a efektívne vynaloženými zdrojmi.

Pre Slovensko bude tiež kľúčové spustenie nového viacročného finančného rámca 2021-2027. V tejto súvislosti bude dôležitá hlavne implementácia a rozhodnutia o nových vlastných zdrojoch EÚ.

Veľkou témou tohto roka bude aj chystaný balík digitálnych zákonov, ktoré zmenia pravidlá používania a užívania internetu. Široká škála regulácie veľkých spoločností ovplyvňujúcich dianie na internete, ale najmä poskytovaných online služieb, má ambíciu priniesť do digitálneho sveta nové a verím, že funkčné pravidlá, ktoré budú chrániť jasné princípy aj v tomto veľmi rýchlo sa meniacom prostredí.

Problematike veľmi blízkou sú aj témy digitálnych daní a nastavenia etickej umelej inteligencie, teda nastavenie štandardov a pravidiel pre využívanie AI tak, aby bol stredobodom pozornosti vždy človek a jeho dôstojnosť. Pre budúcnosť EÚ považujem za dôležité aj rozhodovanie o novom klimatickom predpise, kde je očakávanie, že v tomto roku sa stanú dohody o redukcii emisií skleníkových plynov o 55% do roku 2030 právne záväznými.

Azda nič nie je dnes dôležitejšie ako zvládnutie pandémie Covid-19, a preto je podstatný rýchly postup očkovania, vďaka ktorému sa dúfajme, už čoskoro vrátime do bežného života.

Síce skončili vyjednávania ohľadne brexitu, ale vylepšovanie a zdokonaľovanie našich vzťahov s Veľkou Britániou bude naďalej predmetom nášho záujmu.

Hoci rok 2021 určite prinesie aj iné témy a výzvy, verím, že popri zmierňovaní dôsledkov pandémie sa budeme môcť vrátiť aj k prioritám, ktoré dlhodobo pociťujú občania, ale kvôli krízovej situácii sa im, žiaľ, niekedy nedostalo dostatočnej pozornosti.

Peter Pollák (OĽaNO, EPP)

Mám za to, že všetky legislatívne návrhy, ktoré sa budú týkať zmierňovania dopadov covid pandémie, balíka obnovy, viacročného finančného rámca ci zelenej a digitálnej transformácie – to sú priority, ktorým sa EP bude i v tomto roku venovať- budú mat významný dopad na život a dianie na Slovensku.

EURACTIV.sk oslovoval všetkých slovenských europoslancov s výnimkou poslancov zvolených na kandidátke ĽSNS.