Ako na EÚ počas nasledujúcich 4 rokov

Zdroj: Úrad vlády SR

Vláda schválila svoje programové vyhlásenie na rok 2012-2016 v piatok, 27. apríla. Národná rada má o ňom hlasovať v stredu, 2. mája. Hneď po všeobecnom úvode sa programové vyhlásenie vlády Smeru-SD venuje postaveniu Slovenska v EÚ a vo svete. Základným východiskom je konštatovanie, že EÚ predstavuje „primárne prostredie pre uskutočňovanie kľúčových záujmov SR“, bez ich konkretizácie.  

Vláda sa v ňom zaväzuje pripraviť analýzu členstva k roku 2014, kedy uplynie 10 rokov od vstupu Slovenska do EÚ. Pripomína pri tom, že Slovensko dnes dosahuje „najvyššiu možnú mieru integrácie“ v EÚ (Schengen, euro, ukončenie prechodných období na voľný pohyb pracovnej sily).

V konštatovaní, že „ vláda bude podporovať rozhodovacie procesy založené na spoločnom postupe členských krajín a európskych inštitúcií pri rozhodovaní o pravidlách fungovania EÚ“, sa dá vytušiť  podpora komunitárnu metódy správy EÚ na úkor medzivládnej, ktorá udávala smerovanie Únie počas celej dlhovej krízy.

Zvýšenie koordinácie rozpočtových politík je podľa novej vlády „nevyhnutnosťou“ a preto sľubuje rýchlu ratifikáciu

  • zmluvy o trvalom eurovale (Zmluva o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu),
  • tzv. fiškálnej zmluvy (Zmluva o stabilite a koordinácii a kontrole v hospodárskej a menovej únii)
  • a tiež zmeny v článku 136 ZFEÚ, ktorá ex post ukotvuje stabilizačné mechanizmy aj v primárnom práve EÚ.

Do vnútra chce vláda „efektívne komunikovať aktuálne témy Európskej únie pre lepšie pochopenie integračných procesov po prijatí Lisabonskej zmluvy“  ako aj podporu „širokej diskusii v domácom prostredí o  dôležitých otázkach európskych politík.“ S tým súvisí aj snaha o presadzovanie problematiky EÚ do učebných osnov na školách.

Kabinet sľubuje dôkladné prehodnotenia čerpania prostriedkov zo štrukturálnych a kohéznych fondov, ktoré má byť výsledkom inkluzívnej diskusie. Má sa posilniť aj vnútroštátna koordinácia pri tvorbe a implementácii stratégii EÚ s ústrednou úlohou Ministerstva zahraničných vecí SR, pričom prioritou je aj posilňovanie európskej agendy vo všetkých rezortoch.

Smer avizuje aj „dôstojný“ priebeh volieb do Európskeho parlamentu (2014) a „obsahovú, rozpočtovú, personálnu, logistickú a organizačnú prípravu predsedníctva Slovenska v druhej polovici roku 2016“ (po riadnych voľbách 2016). Od slovenského predsedníctvo v Rade EÚ si exekutíva sľubuje „posilnenie postavenia Slovenska v únii.

V legislatívnej činnosti EÚ vidí vláda nasledovné priority:

  • energetiku
  • dopravná infraštruktúra
  • rozvoj vnútorného trhu
  • ochrana životného prostredia
  • európska obchodná politika voči zahraničným partnerom