Andor v Parlamente nenadchol, ale prešiel

Na stredajšom vypočutí László Andor, menovaný za komisára pre zamestnanosť a sociálne otázky, bránil reakciu EÚ na hospodársku krízu. „EÚ promptne zareagovala na krízu, koordinovaným spôsobom, prostredníctvom európskeho plánu hospodárskej obnovy.“

Kríza ukázala silu sociálneho modelu

„Turbulencie zdôraznili silu európskeho sociálneho modelu a teraz je čas zastaviť strácanie sa pracovných miest a priviesť ľudí späť do práce“, dodal.

Napriek niekoľkých pokusom europoslancov otestovať Andorove názory na inovatívne cesty riešenia krízy, maďarský kandidát vôbec nekonkretizoval svoje idei ako riešiť problém miliónov nezamestnaných v Európe.

Mnohí boli preto sklamaní. „Pán menovaný komisár, vaše odpovede sú umelé a nepresvedčivé“, povedala v strede vypočutia europoslankyňa Elisabeth Morin-Chartier.

Andor opatrne operoval len s existujúcimi nástrojmi a legislatívou a podčiarkoval potrebu väčšej koordinácie medzi EÚ a členskými krajinami, a modernizáciu finančných nástrojov ako sú štrukturálne fondy a globalizačný fond.

Hlavná priorita: Stratégia 2020

Menovaný komisár považuje svoje portfólio za kľúčové pre rozvoj spravodlivej a modernej sociálnej agendy pre Európu. Prvým krokom má byť „Stratégia EÚ 2020“, ktorá „umožní rozvoj dynamických, udržateľných a inkluzívnych ekonomík a trhov práce“.

„Máme pred nami dôležitú úlohu. Táto stratégia nám musí umožniť dostať sa z krízy a tiež konsolidovať dimenziu zamestnanosti.“ Andor ďalej poznamenal, že sa netreba zameriavať len na krátkodobé opatrenia, ale aj na dlhodobé štrukturálne zmeny ekonomiky.

EÚ by sa mala poučiť z vlastných chýb a zabezpečiť, aby sa zamestnanosť stala dôležitou súčasťou všetkých politík. Vo svojom vystúpení maďarský kandidát často spomínal dôležitosť hodnotenia vplyvov na zamestnanosť pri  formulácii nových politík a iniciatív.

Flexibezpečnosť: správny nástroj na prestátie krízy

Andor odmietol názor, že sociálna bezpečnosť zamestnancov je bremenom pre firmy. Rozhodovatelia by ju podľa neho mali vidieť skôr ako investíciu: „Som ekonóm, no prácu nevnímam ako komoditu. Týka sa živobytia ľudí.“

Treba uvažovať aj o nových zdrojoch rastu, ako zelená ekonomika, zdravotná starostlivosť a sociálne služby. Rovnako tak podpora celoživotného vzdelávania a odborný výcvik, povedal Andor. V tomto kontexte môže flexibezpečnosť firmám i jednotlivcom otvoriť väčší manévrovací priestor.

V súvislosti so Smernicou o pracovnom čase, ktorej definitívnu podobu sa v minulom volebnom období nepodarilo dohodnúť, si Andor myslí, že možno uvažovať o sektorovo špecifických prístupoch – poskytovatelia zdravotníckych služieb by napríklad mohli dostať výnimku z maximálneho pracovného času.

„Musíme rešpektovať subsidiaritu a zároveň presadzovať vyššie štandardy“, povedal na margo výnimiek z legislatívy, ktoré sa snažia niektoré členské štáty.

Podporovať mladých a zraniteľné skupiny

Rok 2010 je Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Má byť kľúčovým pre zvýšenie povedomia o „jednom z najvážnejších problémov EÚ“. Chudobu detí, najmä rómskych detí, je podľa Andora problémom, ktorý treba riešiť najurgentnejšie.

Menovaný komisár privítal návrh na vytvorenie špeciálnej pracovnej skupiny pre mládež, ktorá by koherentnejšie zhodnotila potrebné nástroje a iniciatívy. „Vyčlenenie špecifických financií je určite niečím, na čo sa môžeme pozrieť.“ Chce sa ďalej venovať myšlienke „(programu) Erazmus pre prvá zamestnanie“, ktorý by mol pomôcť riešiť nezamestnanosť mladých ľudí.

Andor vyhlásil, že je potrebné vyvinúť viac iniciatív podobných ako mikropôžičkový fondo, vytvorený minulý rok, z ktorého môžu nezamestnaní získať úver na začatie podnikania. Boli by určené špeciálne na mladšej generácii, ženám a Rómom.

Pozadie

László Andor je maďarským kandidátom na komisára. Je ekonómom, prednáša na niekoľkých univerzitách a je poradcom viacerých vládnych i mimovládnych inštitúcií. Je tiež členom výkonného výboru Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Narodil sa v roku 1966. Rád zdôrazňuje, že nebol nikdy členom maďarskej komunistickej strany, ani jej demokratickej dedičky, Maďarskej socialistickej strany. Stal sa však ekonomickým poradcom socialistov, a neskôr aj socialisticko-liberálnej vlády.