Belohorská žiada vyjasniť možný stret záujmov

Pozadie

Charta základných práv Európskej únie, ktorá po prvýkrát jasne stanovila základné práva občanov EÚ, bola podpísaná a vyhlásená v roku 2000 ako príloha ku Zmluve z Nice, nestala sa však právne záväznou. Európsky parlament trval na jej začlenení do navrhovanej a neúspešnej euroústavy, čím by nadobudla plnú právnu účinnosť. Lisabonská zmluva EÚ potvrdila právne záväzný status Charty základných práv hoci sa nestala súčasťou samotného textu Zmluvy. Lisabonská zmluva bude slávnostne podpísaná 13. decembra, pochopiteľne v Lisabone, ratifikácia by mala prebehnúť do konca roka 2008.

Poslanci EP hlasovali o správe nemeckého poslanca Jo Leinena (PES), prostredníctvom ktorej udelili mandát predsedovi Parlamentu, aby spoločne s predsedom Európskej komisie a Európskej rady slávnostne vyhlásil Chartu základných práv počas decembrového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu.

Otázky

Slovenská europoslankyňa Irena Belohorská apelovala v súvislosti s Chartou na vyjasnenie možných “stretov záujmu” medzi Chartou základných práv ako dokumentu EÚ a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rady Európy, k dodržiavaniu ktorého sa hlási aj Európska únia. 

V primárnych prameňoch práva (v Preambule Jednotného aktu a v Zmluve o EÚ) sa ES resp. EÚ deklaratívne k Dohovoru Rady Európy prihlásila.

Podľa Belohorskej môže po nadobudnutí účinnosti Charty dôsť k “stretu záujmov” medzi Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

V tejto súvislosti nastolila niekoľko otázok:

  • Bude korelácia luxembourského súdu voči štrasburskému súdu v rovine najvyšší súd – ústavný súd?
  • Je takéto riešenie pre Európsky súdny dvor vôbec akceptovateľné?
  • Bude mať Európska únia, ktorá získava právnu subjektivitu samostatného sudcu v Európskom súde pre ľudské práva?

V 80-tych rokoch sa uvažovalo o pristúpení Spoločenstva k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rady Európy. Dohovor by sa tak stal súčasťou komunitárneho práva. Európsky súdny dvor však takúto môžnosť v roku 1996 zamietol s odôvodneím, že to nepatrí medzi právomoci Spoločenstva.

Následne bolo v 90-tych rokoch európskymi politikmi iniciované vytvorenie katalógu základných práv a slobôd. Oficiálne poverenie na vytvorenie tohto katalógu udelila Európska rada v Kolíne v roku 1999.

Pozície

Irena Belohorská uvítala schválenie Charty základných práv Únie, ako dokumentu, ktorý “zviditeľní už existujúce práva pre občanov EU”. Zároveň chce však poukázať na nutnosť riešenia spomínanej právnej otázky, “aby sme sa vyhli problémom, pretože tým, že Charta základných práv sa stáva právne záväznou, predpokladám nárast súdnych sporov v oblasti ľudských práv”.