Biela kniha o budúcnosti EÚ v kocke

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v plene Európskeho parlamentu 1. marca 2017 v Bruseli. FOTO TASR/AP Geert Vanden Wijngaert

Biela kniha načrtáva päť scenárov, z ktorých každý poskytuje pohľad na možný stav Únie do roku 2025 v závislosti od toho, ako sa Európa rozhodne. Scenáre zahŕňajú spektrum možností a majú ilustračný charakter. Vzájomne sa nevylučujú ani neprinášajú vyčerpávajúce riešenia.

Scenár 1: Pokračovanie v súčasnom smerovaní

EÚ-27 sa sústredí na presadzovanie svojho pozitívneho programu reforiem v duchu dokumentu Komisie s názvom Nový začiatok pre Európu z roku 2014 a Bratislavského vyhlásenia, ktoré v roku 2016 schválilo všetkých 27 členských štátov. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:

Európania môžu používať automatizované a sieťovo prepojené automobily, ale môžu čeliť rôznym problémom pri cestách do zahraničia, lebo ešte neboli odstránené všetky právne a technické prekážky.

Európania sa pri cestovaní cez hranice v prevažnej väčšine prípadov nemusia zastavovať na kontrolách. Posilnené bezpečnostné kontroly však znamenajú, že na letiská a vlakové stanice treba prichádzať s veľkým časovým predstihom.

Scenár 2: Iba jednotný trh

EÚ-27 sa postupne zameria len na jednotný trh, keďže 27 členských štátov nedokáže nájsť spoločnú reč v čoraz väčšom počte oblastí. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:

Prekračovanie hraníc pri podnikaní alebo cestovaní je sťažené pravidelnými kontrolami. Nájsť si prácu v zahraničí je zložitejšie a prenos dôchodkových práv do inej krajiny nie je zaručený. Ľudia, ktorí ochorejú v zahraničí, musia hradiť vysoké účty za zdravotnú starostlivosť.

Európania sa zdráhajú využívať sieťovo prepojené autá z dôvodu absencie pravidiel a technických noriem na úrovni EÚ.

Scenár 3: Tí, ktorí chcú, robia viac

EÚ-27 bude pokračovať ako dnes, ale umožní členským štátom, ktoré si to želajú, aby spoločne konali viac vo vybraných oblastiach, ako napríklad obrana, vnútorná bezpečnosť a sociálne veci. Vznikne jedna alebo viac „koalícií ochotných“. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:

15 členských štátov zriadi policajný a sudcovský zbor na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. Bezpečnostné informácie sa vymieňajú okamžite, keďže vnútroštátne databázy sú plne prepojené.

Sieťovo prepojené automobily sa vo veľkom rozsahu využívajú v 12 členských štátoch, ktoré súhlasili s tým, že zosúladia svoje pravidlá o zodpovednosti a technické normy.

Scenár 4: Menej, ale efektívnejšie

EÚ-27 bude vo vybraných oblastiach politiky iniciatívnejšia a rýchlejšia, zatiaľ čo v iných, pri ktorých sa usúdi, že nemá pridanú hodnotu, bude menej aktívna. Pozornosť a obmedzené zdroje sa sústredia na vybrané oblasti. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:

Európsky telekomunikačný úrad bude mať právomoc uvoľniť určité frekvencie pre cezhraničné komunikačné služby, ako napríklad tie, ktoré používajú inteligentné automobily. Bude tiež chrániť práva používateľov mobilných sietí a internetu, nech sú kdekoľvek v EÚ.

Nová európska agentúra pre boj proti terorizmu pomáha pri odrádzaní od závažných útokov a ich prevencii vďaka systematickému sledovaniu a nahlasovaniu podozrivých osôb.

Scenár 5: Oveľa viac spoločne

Členské štáty sa rozhodnú zdieľať viac právomocí, zdrojov a robiť spoločné rozhodnutia na všetkých úrovniach. Rozhodnutia na európskej úrovni sú prijímané rýchlejšie a promptne sa vykonávajú. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:

Občania Európskej únie, ktorí si želajú podať sťažnosť v súvislosti s navrhovaným projektom veterných turbín v ich regióne, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ, nemôžu kontaktovať zodpovedný orgán na národnej úrovni, keďže im povedia, aby sa obrátili na príslušné európske orgány.

Sieťovo prepojené automobily sa po Európe pohybujú neobmedzene vďaka spoločným celoeurópskym pravidlám. Vodiči sa môžu pri zavádzaní pravidiel spoľahnúť na agentúru EÚ.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol:

„Pred 60 rokmi sa zakladajúci otcovia Európy rozhodli zjednotiť kontinent pomocou sily zákona, nie silou zbraní. Môžeme byť hrdí na to, čo sme odvtedy dosiahli. Naše najtemnejšie chvíle v roku 2017 budú stále menej pochmúrne než akýkoľvek okamih, ktorý naši praotcovia strávili na bojisku. Teraz, keď si pripomíname 60. výročie Rímskych zmlúv, je ten čas, aby zjednotená Európa so svojimi dvadsiatimi siedmimi členmi načrtla svoju víziu do budúcnosti. Je čas prebrať vedenie, usilovať sa o jednotu a prejaviť spoločné odhodlanie. Komisia vo svojej Bielej knihe predstavuje rôzne smery, ktorými by sa jednotná EÚ-27 mohla vydať. Ide však len o začiatok, nie koniec procesu, a preto dúfam, že teraz povedieme úprimnú a rozsiahlu diskusiu. Forma sa potom bude odvíjať od funkcie. Budúcnosť Európy máme vo vlastných rukách.“

Ďalšie kroky

Biela kniha je príspevkom Európskej komisie k samitu v Ríme, kde prebehne diskusia o úspechoch EÚ za uplynulých 60 rokov, ale aj o budúcnosti v zostave dvadsiatich siedmich členských štátov. Biela kniha tak predstavuje začiatok procesu rozhodovania EÚ-27 o svojej ďalšej budúcnosti. V snahe podnietiť túto diskusiu zorganizuje Európska komisia spolu s Európskym parlamentom a tými členskými štátmi, ktoré o to prejavia záujem, sériu „diskusií o budúcnosti Európy“ v jednotlivých európskych mestách a regiónoch.

Európska komisia zároveň prispeje v nasledujúcich mesiacoch k týmto úvahám sériou diskusných dokumentov o:

  • rozvoji sociálneho rozmeru Európy,
  • prehĺbení hospodárskej a menovej únie na základe Správy piatich predsedov z júna 2015,
  • využívaní globalizácie,
  • budúcnosti európskej obrany,
  • budúcnosti financií EÚ.

Podobne ako biela kniha, diskusné dokumenty predstavia rôzne myšlienky, návrhy, možnosti alebo scenáre pre Európu v roku 2025 bez toho, aby v tomto štádiu formulovali akékoľvek konečné rozhodnutia.