Brusel plánuje „modrý rast“

Zatiaľ čo sa členské štáty snažia do praxe zaviesť opatrenia zeleného rastu, ktorý možno charakterizovať ako nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, ktoré je zároveň sociálne inkluzívne, zabraňuje strate biodiverzity a ekosystémových služieb, komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo už uvažuje ako lepšie využiť príležitosti skrývajúce sa pod morskou hladinou.

Európska komisia verí, že oceány a moria obklopujúce Európu by mohli pomôcť pri dosiahnutí cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti rastu a zamestnanosti.  V stredu 29. augusta prijala zelenú knihu, t.j. dokument na spustenie diskusie k novej téme, s názvom Poznatky o mori 2020.

Zároveň EK otvorila konzultáciu, do ktorej sa do 15.12. môže zapojiť odborná i laická verejnosť.

V prijatom dokumente predkladá otázky – napr. „ako možno úsilie vyvíjané členskými štátmi začleniť do spoločného úsilia EÚ“, „ako možno vyvinúť nové, lacnejšie techniky pozorovania“ a „ako môže súkromný sektor prispieť v tomto smere“.

Komisia navrhuje do roku 2020 vypracovať digitálne mapy morského dna európskych vôd, a to zhromaždením všetkých existujúcich údajov do jednej súvislej databázy, ku ktorej by mali prístup všetci. Poukazuje na to, že v súčasnosti sú údaje roztrúsené v stovkách inštitúcií, získať povolenie na ich použitie je zložité a zvyšuje to náklady hospodárskych subjektov na mnohé sľubné aktivity.

Milióny pod hladinou

Komisárka EÚ Maria Damanaki uviedla, že vďaka štruktúrovanejšiemu prístupu k poznatkom o mori „možno zvýšiť konkurencieschopnosť našich ľudí pracujúcich na mori a pobreží o 300 miliónov eur ročne. Z toho vyplývajúce nové príležitosti by znamenali ďalších 200 miliónov eur ročne.“

Zároveň poukázala na „prínos zmenšenej neistoty“ budúceho správania mora. „Odhadujeme, že keby sa nám podarilo znížiť neistotu vyplývajúcu z budúceho zvyšovania hladiny morí o 25 % ročne, ušetrili by sme tým, ktorí chránia pobrežia Európy, ďalších 100 miliónov eur ročne. Prvým súborom pilotných programov sa už preukázalo, že ide o schodnú cestu,“ dodala Damanaki.

EK vidí potenciálne prínosy pre vznik pracovných miest hneď v niekoľkých hospodárskych oblastiach:

  • Výroba energie z nových obnoviteľných zdrojov, ako sú vlny alebo veterné parky postavené vo väčších hĺbkach. Európska asociácia pre veternú energiu (EWEA) predpokladá, že do roku 2020 budú tzv. offshore parky tvoriť 30 % nových inštalácií a do roku 2030 až 60 %;
  • Využitie nových zdrojov výživy, najmä bielkovín;
  • Výroba liekov alebo enzýmov z organizmov žijúcich v oblastiach s najextrémnejšími teplotnými, svetelnými a tlakovými podmienkami;
  • Nové zdroje priemyselných surovín získané z hlbokomorskej ťažby.

Lacnejšie, udržateľné inovácie

Európska komisia zdôvodňuje potrebu využiť nové príležitosti vývojom v dvoch oblastiach. Po prvé, je to zmenšujúce sa množstvo dostupnej pôdy a sladkej pitnej vody, čo má byť pre ľudstvo dôvodom, aby sa znovu zameralo na zdroje, ktoré možno nájsť v tej časti povrchu našej planéty, ktorú pokrýva slaná voda (71 %).

Po druhé, rýchly pokrok v oblasti monitorovania pod hladinou, diaľkového riadenia a stavebných technológií, ku ktorému došlo predovšetkým v ropnom priemysle, možno využiť v mnohých vznikajúcich priemyselných odvetviach v rozmanitých oceánografických a meteorologických podmienkach.

Okrem potreby zníženia nákladov a podpory inovácií, ale Komisia zdôrazňuje aj to, že rozšírenie „modrého hospodárstva“ má byť udržateľné.

„Zdroje sú síce veľké, nie však nekonečné. Preto potrebujeme vedieť, aký je stav morí teraz a ako sa môže zmeniť v budúcnosti. Takisto potrebujeme porozumieť spôsobu, akým bude meniaca sa klíma ovplyvňovať oceán, a naopak,“ uviedla EK.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.