Čaplovič vo vláde bilancuje tretí rok členstva v Únii

Krátka správa

Správu o treťom roku členstva SR v Európskej únii vypracoval tím podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti a mapuje obdobie máj 2006-apríl 2007. Materiál reflektuje dianie na Slovensku vo vzťahu k politikám EÚ z politických, legislatívnych, hospodárskych i sociálnych aspektov.

„Tretí rok členstva Slovenskej republiky v EÚ sa niesol v znamení ekonomického rastu. Predovšetkým makroekonomické ukazovatele zaznamenali rast hrubého domáceho produktu. SR sa zaradila k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám EÚ. Pribudli zahraničné investície, vyrástli nové podniky, vznikli nové pracovné miesta“, konštatuje sa v úvode správy.

Správa spomína plán zavedenia eura, pristavuje sa pri štrukturálnych fondoch Kohéznom fonde. Napriek pokroku v uzatváraní zmluvných záväzkov a čerpaní prostriedkov, SR „nebola ku koncu roku 2006 schopná vyčerpať v rámci troch programových dokumentov všetky pridelené finančné prostriedky“, pripúšťa v správe Dušan Čaplovič.

Jednou z priorít vlády je formovanie vedomostnej spoločnosti. Ide o rast zamestnanosti posilnený daňovými úľavami, opatrenia pre pracovnú mobilitu a pokrok v reforme vysokoškolského vzdelávania podporovaný využívaním informačno-komunikačných technológií.

“Avšak oblasti výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania sú práve tie, v ktorých stále absentuje jasná stratégia a priority. Ďalšie úsilie bude potrebné venovať redukcii dlhodobej nezamestnanosti”, spomína sa ďalej v materiáli. Nedostatkom Slovenska bol aj jeho nedostatočná pripravenosť na vstup do Schengenského priestoru.