Čo Barroso začal, Juncker škrtá

Zdroj: European Commission

Európska komisia sa nateraz vzdáva plánov na balík legislatívy k tzv. obehovej ekonomike (ekonomika využívajúca odpad, circular economy) aj na zmenu pravidiel pre ochranu ovzdušia pred znečisťovaním.

Vyplýva to z pracovného programu Európskej komisie na rok 2015, o ktorom včera europoslancov informoval prvý podpredseda EK Frans Timmermans.

Ďalšou ohrozenou legislatívou z minulého obdobia je návrh smernice o materskej dovolenke. Ten mal zabezpečiť, že v celej únii bude stanovená minimálna dĺžka plne platenej materskej dovolenky.

Timmermans ohlásil, že pokiaľ nedôjde pri tejto smernici k dohode do pol roka, Komisia návrh stiahne. Blokovaná je pritom už od roku 2009. Predovšetkým Európsky parlament požadoval v tomto ohľade aspoň 20 týždňov plne platenej materskej, na čo v tom čase členské štáty odmietali kývnuť.

„Sme pripravení urobiť posledný pokus a odblokovať ju, no po 6 mesiacoch ju dávame preč zo stola (…) snaha bude vytvoriť správne podmienky pre tento návrh,“ vysvetľoval postup Timmermans.

Z poverenia šéfa Komisie Jeana-Clauda Junckera bolo jeho úlohou nanovo posúdiť opodstatnenosť 452 legislatívnych návrhov v procese ako súčasť snahy o „lepšiu reguláciu“ a zamerania sa na najdôležitejšie úlohy.

Z pracovného programu Komisie na budúci rok vyplýva, že stiahnuť by sa mohlo až 80 návrhov právnych aktov. Juncker europoslancom dokonca povedal, že zmenených, nanovo predložených alebo úplne stiahnutých bude až 403.

Nových iniciatív (legislatívnych aj nelegislatívnych) na rok 2015 je 23.

Obehová ekonomika

Prvý podpredseda pred plénom Európskeho parlamentu v Štrasburgu potvrdil, že stiahnutie sa bude týkať aj legislatívne balíka k tzv. obehovej ekonomike. Vyslúžil si za to výkrik „hanba“ zo strany jedného europoslanca.

Timmermans reagoval, že Komisia plánuje predložiť nový návrh v roku 2015: „Urobíme to veľmi rýchlo, pretože chceme obehovú ekonomiku (…) chceme predložiť niečo ambicióznejšie.“

„Chceme k tomu pristúpiť istým spôsobom, nie len polovične,“ dodal.

Balík mal pomôcť zvýšiť úroveň recyklácie v EÚ a sprísniť pravidlá spaľovania a skládkovanie odpadu. Pozostával zo šiestich legislatívnych návrhov o odpade, skládkach, obaloch, šrotovaní automobilov, recyklácií batérií a akumulátorov a ďalšieho elektronického odpadu. Má viesť k lepšiemu využívaniu obmedzených zdrojov.                           

Podľa Barrosovej komisie by mohli nové pravidlá viesť k úsporám vo výške 600 miliárd eur, k vytvoreniu dvoch miliónov pracovných miest a prispieť k rastu HDP o 1 %.

Ministri životného prostredia EÚ balíku predbežne vyjadrili podporu, budú o ňom mimoriadne diskutovať aj na Rade, dnes, 17. decembra. Stane sa tak na podnet 23 krajín prostredníctvom svojich stálych zástupcov pri EÚ. Reagovali tak na uniknutý dokument pracovného programu EK naznačujúcom, že balík kruhovej ekonomiky bude stiahnutý.

Ministri životného prostredia z Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Cypru, Grécka, Portugalska, Švédska a Slovinska napísali Komisii list, v ktorom ju vyzývajú, aby legislatívu nezavrhovala.

Čistota ovzdušia

Postoje Európskeho parlamentu a Rady (členských štátov) sa diametrálne líšia aj pri ďalšej legislatíve – balíka týkajúceho sa ochrany ovzdušia, ktorý napríklad členským štátom ukladá národné limity pre emisie určitých znečisťujúcich plynov.

Nová Komisia plánuje návrh prekopať tak, aby bol prijateľný pre oboch kolegislátorov a zároveň, aby zohľadňoval aj klimatické ciele do roku 2030 dohodnuté na októbrovom summite EÚ.

„Nerobíme kompromis v tom, čo chceme dosiahnuť, ale kriticky sa pozeráme na tento návrh, aby sme našli dohodu,“ povedal Timmermans.

Predtým ako Komisia definitívne akýkoľvek návrh stiahne musí konzultovať Radu aj Európsky parlament.

Juncker má tiež ambíciu zmeniť spôsob práce troch hlavných inštitúcií (Komisia, Rada, Parlament), aby sa dokázali zhodnúť na hlavných prioritách. Sľubuje si od toho urýchlenie rozhodovacieho procesu.

Pozície

Podľa predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera je pracovný program Komisie "prevedením desiatich priorít" stanovených v jej politických usmerneniach "do prvých konkrétnych výstupov."

Europoslankyňa Sophie In’t Veld z frakcie liberálov (ALDE) nesúhlasí s tým, aby sa návrhy sťahovali len preto, že Rada je paralyzovaná. „Ak by toto malo byť kritérium, mnoho dobrých zákonov, ktoré pomáhajú ľuďom by nikdy neexistovalo“. Ako príklad uvádza rozpočtové pravidlá v eurozóne, európsky patent, obmedzenie plastového odpadu a spoločné pravidlá pre udeľovanie azylu.

Podpredseda skupiny európskych ľudovcov (EĽS) József Szájer privítal odhodlanie Komisie na zmenu, ako aj jednoduchosť jej návrhov, ktoré sú zamerané na zníženie byrokracie a zjednodušenie života pre hospodárske subjekty. Ocenil tiež snahu Komisie "zamerať sa na otázky súvisiace s implementáciou."

Podpredseda skupiny S&D Enrique Guerrero Salom ocenil snahu Komisie sústrediť sa na subsidiaritu, podľa neho však "zároveň potrebujeme silnú Európsku úniu." Sociálny model je nutné "zachovať a brániť," zdôraznil. V súvislosti so zoznamom legislatívnych návrhov na stiahnutie (tzv. kill list) pripustil, že "určité zmeny sú potrebné, nie však stiahnutia" predloženej legislatívy zo stola – a to najmä v prípade návrhov týkajúcich sa materskej dovolenky a obehového hospodárstva.

Vicky Ford v mene skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov uviedla, že "ekonomika musí byť na prvom mieste. Každá iniciatíva EÚ by mala prejsť jednoduchým testom: či uľahčí alebo sťaží prosperitu našim podnikom," uviedla.

"Európa by mala pracovať pre väčšinu, nie iba pre menšinu," zdôraznil spolupredseda skupiny Zelení/EFA Philippe Lamberts. Podčiarkol tiež potrebu "environmentálnej udržateľnosti" a pripomenul, že "lepšia regulácia neznamená žiadna regulácia či deregulácia."

"Pracovný program Komisie reaguje na najakútnejšie problémy EÚ, akými sú nezamestnanosť, chudoba, boj proti podvodom, znižovanie byrokracie, znižovanie výdavkov, či problém s migrantmi. Všetko naraz sa nedá, ale verím, že lepšou spoluprácou členov Komisie sa jej práca zefektívni a sľuby dané pri jej voľbe sa postupne naplnia," uviedla slovenská europoslankyňa Monika Smolková (S&D).

"Je dôležité, aby sa Komisia od začiatku svojej práce sústredila na zlepšenie prostredia pre tvorbu pracovných miest. Prvý pracovný rok Komisie je kľúčový pre naplnenie cieľov, ktoré očakávajú všetci občania EÚ," uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP).

Green 10, skupina vedúcich environmentálnych organizácií, odsúdila plány Komisie v oblasti manažmentu odpadu a nejasnosť pokiaľ ide o budúcnosť ochrany ovzdušia. Komisii vyčíta, že realizuje dopredu spísané záujmy priemyslu a podnikateľov len preto, aby umlčala niekoľko kritikov.

Zástupcovia európskych odborov (ETUC) v podobnom duchu tvrdia, že sa Juncker sústredí na podnikateľské záujmy a takmer vôbec na sociálny rozmer.

Riaditeľ záujmového podnikateľského združenia BusinessEurope Markus Beyrer hovorí, že Jean-Claude Juncker aj Frans Timmermans pochopili, že „byť ambiciózny vo veľkých veciach a držať sa vzadu pri malých“, znamená "rázne rozhodnutia a politickú odvahu". Takáto odvaha sa podľa neho vráti v podobe návratnosti investícií a v podobe rastu a pracovných miest.