Doprava: Kallas chce viac peňazí na menej projektov

„Máme príliš málo peňazí míňaných na malé projekty a nie dosť na veľké“, povedal Kallas europoslancom počas štvrtkového vypočutia vo Výbore pre dopravu a turistický ruch.

„Dnes potrebujeme strategickejšiu politiku investícií v doprave“, zdôraznil menovaný komisár no priznal, že množstvo peňazí je „obmedzené“.

„Dnes sa nezameriam na veľmi konkrétne projekty“, reagoval na snahu europoslancov prinútiť ho hovoriť konkrétnejšie. Najprv sa treba dohodnúť na „metodike“ rozhodovania, ktoré projekty dosiahnu vzácne financie z EÚ.

V tomto roku by sa malo uskutočniť prehodnotenie európskej dopravnej politiky, vrátane revízie 30 projektov, najmä v železničnej doprave, ktoré získali podporu z európskych peňazí.

Kallas však upozornil, že zásadnejšie prehodnotenie nebude na programe dňa skôr, ako sa na budúci rok začnú rokovania o nasledujúcej finančnej perspektíve (2014-2020). Nie sú to „len verejné peniaze, ktoré môžu vyriešiť problém“, dodal menovaný komisár.

„Nemám žiadne zázraky“, povedal na tlačovej konferencii po híringu. „O metodike budeme diskutovať na jar v Zaragoze“, odpovedal na otázku EurActivu. Očakáva „nekonečný boj“ s členskými krajinami o tom, ako definovať finálny zoznam projektov.

„Skutočné diskusie o finančnej perspektíve začnú až v roku 2011.“

Hlavný cieľ – zníženie CO2

„Dekarbonizácia je našim konečným cieľom. O tom sa nediskutuje“, povedal Kallas. Podčiarkol však, že rozhodovatelia v EÚ sa musia „rovnako starať o rozvoj podnikania a kvality služieb“, ako aj o sociálne otázky.

Nemecký europoslanec zo skupiny Zelených argumentoval, že doprava je „príliš lacná“. Kallas reagoval opatrne, že do úvahy treba brať aj spotrebiteľov.

„Zvyšovanie cien nie je vôbec populárnou myšlienkou“, reagoval na výzvy, aby sa zvýšili poplatky pre letecké spoločnosti a kamiónových dopravcov. Dodatočné prostriedky by mali byť použité na podporu „zelených projektov“ v doprave, napríklad rozvoj železníc.

„Premýšľal by som o racionálnom podiele bremena pre jednotlivé druhy dopravy“, povedal opatrne. Pred pripravovanou smernicou o „európskych diaľničných poplatkoch“, ktorá by umožnila členským krajinám spoplatňovať kamiónovú dopravu za hluk, znečistenie či zápchy na cestách, vidí „politické prekážky“.

Väčšia podpora železničnej dopravy

Na zvýšenie investícií do železničnej dopravy by sa podľa Kallasa mohla použiť pomoc z fondov regionálnej politiky EÚ, ktoré „teraz idú v značnej miere do ciest“. Dodal, že „podporuje cieľ Parlamentu investovať viac do železníc“ a pridal sa k ich výzve, aby 40% rozpočtu EÚ na dopravu smerovalo práve do železničného sektora.

Podčiarkol však aj zodpovednosť členských krajín a regiónov, ktoré musia prijať vlastné rozhodnutia. „Nemôžeme diktovať členským krajinám a lokálnym samosprávam“ ako majú investovať.

Celoeurópsky systém na online nákup lístkov?

Estónsky kandidát nadšene podporil návrhy niektorých europsolancov, aby sa harmonizovali online systémy rezervácie cestovných lístkov na vlaky. V tomto zmysle je železnica „desaťročia za leteckou dopravou“.

„Je to hrozné a nemôžem pochopiť, prečo na internete nenájdeme ani len cestovné poriadky.“

Emisie v leteckej doprave

Emisie v leteckej doprave by mohol pomôcť znížiť Sesar, európsky systém riadenia dopravy, potrebuje však omnoho viac peňazí. Vďaka nemu by sa mohol znížiť počet letových hodín, efektívnejšia doprava vyprodukuje menej emisií.

Odmietol však výzvy na využitie peňazí z európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS), keďže zisky z ETS sú „jasne v rukách členských štátov“. Iniciatívy na zníženie environmentálnych vplyvov jednotlivých druhov dopravy „musia byť (z princípu) financované používateľmi“.

Nákladná doprava

V sektore nákladnej prepravy možno emisie znížiť  podporou iných druhov dopravy, ako je riečna, ktoré „sú veľmi lacné a veľmi čisté“.

Funguje to však len „v kombinácii s inými druhmi prepravy“ pre špecifické „koridory“, a v prípade, keď existujú „spojenia s námornými prístavmi“.

Pokiaľ ide o „gigaprepravcov“ – kamióny dlhé až 25 metrov a vážiace až 60 ton – Kallas má s nimi osobne problém. „Ak sa ma na to pýtate, tak osobne sa toho obávam.“

„Keď vidím na ceste blížiť sa veľký kamión, cítim sa nepohodlne. To je strach.“ Napriek tomu „niektorí ľudia sú tým veľmi nadšení, takže poďme diskutovať“.

„Energická liberalizácia“ v rámci pravidiel EÚ

Kallas bude „energicky presadzovať ďalšiu liberalizáciu“ dopravného sektora, no „musí byť spojená s vysokou kvalitou služieb“, bezpečnosti a sociálnych štandardov.

„Liberálny prístup funguje dobre v spravodlivom ekonomickom prostredí.“ Podčiarkol, že „existujú niektoré pravidlá“, ktoré treba rešpektovať pre „právnu istotu. „Spravodlivé právne prostredie“ je nevyhnutnou podmienkou fungovania konkurencie, vyhlásil menovaný komisár.

Estónsky kandidát odmietol tvrdenia socialistov, ktorí kritizovali zvyšujúcu sa koncentráciu v sektore leteckej dopravy a pýtali sa, či Európa „premieňa staré monopoly na nové“.

„Liberalizácia priniesla v leteckej doprave dobré výsledky“, vyhlásil no priznal, že „koncentrácia sa zvýšila“. „Samozrejme je to treba vyhodnocovať a ja nemám k liberalizácii euforický postoj.“

Bezpečnosť na cestách

Kallas sa chce venovať bezpečnosti na cestách. Bude tlačiť na prijatie smernice, ktorá uľahčí cezhraničné trestanie dopravných priestupkov. „Považujem za jednu z urgentných vecí, aby sa to predložilo čo najskôr.“ Potrvá pravdepodobne „niekoľko mesiacov“, pokiaľ sa vec dostane na posúdenie kolégia komisárov.

Nijak ho však nezaujal návrh harmonizovať maximálne rýchlosti v členských krajinách. „Nemyslím že máme dostatočný politický kredit“ aby sme rozhodovali o maximálnej rýchlosti od Estónska po Španielsko.

Podčiarkol tiež, že zníženie počtu obetí môže priniesť aj „zlepšenie infraštruktúry v miestach, kde sa stávajú najväčšie nehody“.

Práva pasažierov

Kallas podporuje „spoločný kódex“ práv pasažierov. Tým by sa zamedzilo rozdielnym interpretáciám pri rozličných druhoch dopravy, najmä pri právach hendikepovaných pasažierov. „Princípy musia byť rovnaké pre všetky druhy dopravy, takže áno, som za.“

Kallas priznal, že nemá dostatočné vedomosti o jednej oblasti – právach prepravovaných zvierat. „Musím priznať, že o preprave zvierat veľmi veľa neviem.“

Pozadie

Siim Kallas bol v prvej Barrosovej komisii zodpovedný za administratívu, audit a boj proti podvodom.

Tento bývalý estónsky premiér (2002-2003) sa zviditeľnil najmä tzv. iniciatívou transparentnosti, ktorou chcel posilniť pravidlá pre asi 15 000 lobistov, mimovládnych organizácií a rôznych iných nátlakových organizácií pôsobiacich v Bruseli.