EP: Solidarita sa meria rozpočtom

Zdroj: Flickr

Pracovný dokument EP analyzuje jednu z tabuizovaných tém EÚ. Obhajuje potrebu vyzbrojiť EÚ vlastnými zdrojmi, čím by sa okrem iného podľa autora vplyvného francúzskeho europoslanca a predsedu výboru pre rozpočet EP Alaina Lamassoura (EPP) odstránil tlak na národné rozpočty v prípadoch ako boli klimatická pomoc tretiemu svetu, či pôžička Grécku.

Čierna diera

V situácii, kedy má drvivá väčšina členských krajín EÚ problémy s fiškálnou disciplínou a všade sa hovorí o úsporných opatrenia v rozmeroch aké Európa nezažila od poslednej svetovej vojny, treba hovoriť o spôsobe ako múdrejšie financovať európske politiky, píše sa na úvod textu.

Cieľom pracovného dokumentu Európskeho parlamentu (O financovaní agendy 2020 napriek rozpočtovej kríze, máj 2010) je analyzovať východiská diskusie, ktorá sa zatiaľ v EÚ celkom neotvorila. Vzťah medzi národnými rozpočtami a európskym rozpočtom nazýva Lamassoure „čiernou dierou európskej politickej diskusie“.

Lamassoure ľutuje, že štáty doteraz neboli schopné vybaviť Úniu skutočnými vlastnými zdrojmi a stále je – napriek dramatickému vývoju okolností posledných rokov – 80 % jej rozpočtu tvoreného národnými príspevkami, za ktoré národné štáty očakávajú „férovú návratnosť“. Napriek rozpočtovej kríze teraz nie je ten čas, po vstupe Lisabonu do platnosti (ktorá prináša nové kompetencie), pri zakladaní nových inštitúcií (diplomatická služba EÚ) a pri snahe o ambiciózne ciele (EÚ 2020, Galileo, …), aby si Európa „naďalej uťahovala opasky“.

Autor pripomína, že neochota vybaviť spoločenstvo zdrojmi, neznamená, že členské štáty nie sú schopné – napriek kríze – mobilizovať značné sumy, ak je to potrebné. Príkladom je pomoc pre rozvojové krajiny na boj proti klimatickým zmenám (2,4 miliardy eur ročne) alebo bilaterálne pôžičky Grécku. To všetko predstavuje záťaž pre národné rozpočty a deja sa mimo rozpočtu EÚ, hoci ide o európske politiky. Aj pre takéto prípady by mala Európa dostať nové vlastné zdroje – čo by znížilo tlak na národné rozpočty, argumentuje Francúz.

Duch solidarity sa meria peniazmi

Aj keď sa objavujú relevantné úvahy o inovatívnom zdanení (transakčná daň, uhlíková daň) výnos by mal ísť buď do národných rozpočtov alebo hypotetického globálneho fondu, teda nie do komunitného rozpočtu, ľutuje Lamassour. Únia by podľa neho mala v takýchto úvahách figurovať.

Ďalej v texte dokumentu konštatuje: „Jeden kľúčový moment, ktorý je sústavne prehliadaný je fakt, že každý rozpočet je skutočným nástrojom pre meranie ducha solidarity. Európsky rozpočet je tiež nástrojom dôvery, ktorú akcionári majú v spoločný joint venture, spoločenské puto alebo affectio societalis, ktoré spája európsku rodinu.“

Obmedziť rozpočet EÚ preto v tomto ponímaní, ako píše, „znamená obmedziť vieru v Európu a zatiahnuť na solidarite medzi Európanmi brzdu. Nepodložené handrkovanie o samotnom princípe pomoci Grécku je, bohužiaľ, toho smutným príkladom.“

Je to prvýkrát, čo oficiálny dokument EÚ spája diskusiu o pôžičke Grécku a prejavy solidarity s diskusiou o budúcom rozpočte Európskej únie.

Stačí poslúchať subsidiaritu

Mnohé by mohlo podľa textu vyriešiť jednoduché uplatňovanie princípu subsidiarity vo finančných otázkach. Nie len že by Únia vykonávala moc namiesto členských štátov bez ďalšieho zaťaženia daňových poplatníkov, ale v konečnom dôsledku by to znížilo celkové náklady na financovanie konkrétnych európskych politík. Tie sú dnes financované siedmymi spôsobmi, z ktorých sa každý riadi inými pravidlami (rozpočet EÚ, EDF, príspevky členských štátov na európske politiky, národné výdavky na dosiahnutie európskych cieľov, výdavky na pokrývanie práv vyplývajúcich z občianstva EÚ, pôžičky EIB, bilaterálne pôžičky).

Ako príklad úspory uvádza, že po zavedení európskej diplomatickej služby je síce pochopiteľné, že naďalej chce každý štát byť zastúpený individuálne vo Washingtone, či Pekingu, no ak sú v Botswane popri delegácii EÚ zastúpené aj štyri členské krajiny, tri ambasády sú tu navyše. Podobne je to pri duplicite podpory výskumu pod rámcovým programom a národnou podporou, ktorá sa deje bez znalosti toho, na čom pracujú v susednej krajine. Najväčší potenciál úspor je, ako si mnohí uvedomujú v obrane. Europoslanec pripomína, že duplicita medzi EÚ a NATO je ničím, oproti duplicite medzi národnými európskymi ozbrojenými silami.   

Kontrola a diskusia

Lamassoure navrhuje, aby národné parlamenty členských štátov viedli spoločnú diskusiu o prioritách svojich národných rozpočtov, ktorá by bola založená na rovnakých ekonomických predpovediach, čo umožní unikátne porovnanie, ako si každá európska krajina mieni dostáť európskych záväzkov – napríklad politík smerujúcich k napĺňaniu cieľov EÚ 2020. Koniec koncov, porovnávanie výkonu a to ako je krajina vnímaná svojimi partnermi malo byť „hlavou sankciou a hlavnou incentívou“ a bolo integrálnou súčasťou pôvodného návrhu stratégie, ktorú ale lídri členských štátov odmietli.