EÚ 2020: Brusel pripravuje päť cieľov, deväť iniciatív

Zdroj: Európska komisia

V návrhu desaťročného hospodárskeho plánu Európa 2020, ktorý by mali zverejniť 3. marca, Európska komisia zdôrazňuje, že členské štáty by sa mali stať viac vnútorne závislými, osobitne v eurozóne.

„Ako sa ukázalo, reformy alebo ich nedostatok v jednej krajine vplýva na výkon všetkých ostatných,“ tvrdí Komisia, čím naráža na problémy Grécka, ktoré vyvolali špekulatívne útoky na euro.

Exekutíva zdôrazňuje, že EÚ ukázala svoju pridanú hodnotu pri riešení globálnych výziev počas hospodárskej krízy, keď dokázala jednotne konať pri stabilizovaní bankového systému a prijímaní európskeho plánu hospodárskej obnovy. No na druhej strane pripúšťa, že boli prijaté aj také opatrenia, ktoré členské štáty dostali na kolená, preto ich treba stiahnuť a posilniť finančnú stabilitu.

„Väčšina členských štátov by fiškálnu konsolidáciu mala pocítiť už v roku 2011,“ uviedla Komisia a dodala, že všetky krajiny musia mať deficit pod úrovňou 3 % do roku 2013.

V rámci novej stratégie Komisia navrhuje prepojenie programov na fiškálnu konsolidáciu s oblasťami podporujúcim rast – vzdelávanie, výskum a vývoj, inovácie, investovaním do sietí (vysokorýchlostný internet a energetické prepojenie).

„Čo potrebujeme je stratégia, ktorá EÚ premení na inteligentnú, zelenú, inkluzívnu ekonomiku s vysokou zamestnanosťou, produktivitou a sociálnou kohéziou. Toto je stratégia Európa 2020,“ píše exekutíva.

Päť hlavných cieľov a deväť iniciatív

Návrh stratégie obsahuje päť hlavných cieľov, ktoré sa v členských štátoch budú adaptovať tak, aby odrážali rôznu situáciu na národnej úrovni:

  1. Zvýšenie zamestnanosti populácie vo veku 20 – 64 rokov zo súčasných 69 % na 75 %.
  2. Zvýšenie investícií do výskumu a vývoja zo súčasného 1,9 % HDP EÚ na 3 %.
  3. Obmedzenie emisií CO2 o 20 % do roku 2020 a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 20 % a zároveň zníženie spotreby energie o 20 %.
  4. Zvýšenie podielu populácie vo veku 30 – 34 rokov s ukončeným vzdelaním tretieho stupňa zo súčasných 31 % na 40 % v roku 2020.
  5. Obmedzenie chudoby zo súčasných 17 % na zatiaľ nešpecifikované percento.

Mnohé z týchto cieľov sa objavili už v Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť a ciele týkajúce sa obmedzenia emisií a obnoviteľných zdrojov už členské štáty schválili v rámci právne záväzných smerníc.

Plán okrem toho obsahuje aj deväť iniciatív – napríklad „Európsku inovačnú úniu" či novú priemyselnú politiku v ére globalizácie.

Členské štáty pod kontrolou

Aby sa už nezopakoval neúspech Lisabonskej statégie, Komisia navrhuje, aby členské štáty podliehali prísnej kontrole a monitorovaniu implementácie na národnej úrovni.

Pokrok by priebežne skúmali európski lídri v pravidelných intervaloch počas summitov. Komisia zdôraznila, že dôležitú úlohu bude zohrávať Európska rada na čele so stálym predsedom – v súčasnosti Hermanom Van Rompuyom.

„Na rozdiel od momentálnej situácie, kedy je Európska rada posledným elementom v rozhodovacom procese týkajúcom sa stratégie, po novom bude viesť stratégiu a monitorovať jej implemntáciu na základe návrhov a správ Komisie,“ píše exekutíva.

Európsky parlament, ako spolurozhodovateľ a verejnosť budú tiež oveľa viac zapojené. Vlády budú musieť o piatich cieľoch rozhodnúť na marcovom summite. Národné ciele potom predstavia na júnovom stretnutí. O špecifických oblastiach – výskume a vývoji – budú diskutovať na jeseň.

Národné vlády musia vypracovať plány šité na mieru ich štádia vývoja v oblasti výskumnej infraštruktúry a výdavkov. Únia sa vzdala princípu jedného prístupu pre všetkých a dáva priestor na prispôsobenie sa podľa národnej situácie.

Ďalšie kroky:

  • 3. marec 2010 – Komisia zverejní konečnú verziu stratégie „Európa 2020“.
  • 25. – 26. marec 2020 – Európsky summit rozhodne o hlavnom smerovaní hospodárskej politiky na základe predloženého návrhu.
  • 17. – 18. jún 2010 – Národné vlády predložia svoje špecifické ciele.
  • Jeseň 2010 – Členské štáty preložia stabilizačné a konvergenčné programy