EÚ 2020: Veľké firmy požadujú splnené sľuby

zdroj: creativecommons.org

Po frustrácii, ktorú vyvolalo zlyhanie Lisabonskej agendy, veľké podniky žiadajú Brusel a európske vlády, aby splnili svoje sľuby, že zlepšia európsku konkurencieschopnosť, v časoch, keď čelí viacerým výzvam – od klimatických zmien, cez starnúcu populáciu, po silnejúcu konkurenciu z Ázie.

Európsky okrúhly stôl priemyselníkov (ERT) vydal dokument „Vízia konkurencieschopnej Európy v 2025“, ktorá tlačí na vlády, aby obmedzili výdavky vo viacerých oblastiach.

„Mnohí politickí lídri dávajú sľuby na európskej úrovni, no hneď ako prekročia národné hranice, tak na ne zabúdajú. Ak chceme, aby bola Európa konkurencieschopnou či už v roku 20202 alebo 2025, toto sa už nesmie zopakovať,“ uviedol Wim Philippa, generálny tajomník ERT.

Podľa jeho slov nedostatky v komunikácii s členskými štátmi o ich zodpovednosti vyplývajúcej z Lisabonskej agendy viedli k úplnému zlyhaniu implementácie.

Biznis sektor poukazuje aj potrebu povzbudzovať mladých ľudí, aby študovali matematiku, vedu, technické smery. „Veľmi radi podporíme vytvorenie európskeho koordinačného orgánu pre vzdelávanie, ktorého úlohou bude propagovanie technických odborov už od základných škôl. Sme pripravení prispieť finančne aj sprostredkovaním praxe.“

Treba urobiť rýchle reformy

Priemysel varuje európskych lídrov, že musia pristúpiť k zásadným reformám systémov sociálnej a zdravotnej starostlivosti, aby sa blok dostal do dráhy udržateľného rastu. Skupinu tvoria zástupcovia rôznych sektorov – energetiky, farmácie, potravinárstva, autovýroby, spracovania tabaku (napríklad Renault, Unilever, Nestlé a British Amercian Tobacco).

Určili niekoľko nutných opatrení, ktoré treba zaviesť, ak chceme, aby sa Európa stala atraktívnym miestom pre život a prácu. Európska komisia by mala zaistiť rešpektovanie Paktu stability a rastu vo všetkých členských štátoch a podporovať tvorbu rozpočtových prebytkov. „To by sa dalo dosiahnuť, pokiaľ prestaneme financovať neudržateľné oblasti,“ uvádza dokument.

Priemysel: Zmeňte systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Odvetvia vyzvali aj k zmene systému sociálneho zabezpečenia, aby sa dosiahla rovnováha medzi sociálnou kohéziou a finančnou stabilitou. Riešenie vidia v prenesení zodpovednosti za svoju zdravotnú starostlivosť na plecia pacientov. Dokument obsahuje aj ďalšie návrhy, ktoré však narazia na odpor zainteresovaných skupín, pre ktoré sú akékoľvek zmeny v zabezpečení tabuizovanou témou. Napríklad požiadavka, aby bola prijatá poľnohospodárska politika s obmedzeným prepojením na európsky rozpočet nenájde oporu v radoch farmárov.

Loby vyzvala aj k vybudovaniu inovatívnej infraštruktúry, potrebnej pre reformu súčasného režimu ochrany intelektuálneho vlastníctva, ďalej zjednodušenie verejného obstarávania, čo bude pravdepodobne súčasťou akčného plánu pre inovácie.

Priemysel chce, aby si EÚ stanovila jasné ciele týkajúce sa energetickej efektívnosti a progresívne ich adaptovala na technologický rozvoj. Mali by teda brať do úvahy nerastné, environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty. Cestu zo závislosti od surovín vidí cez investície do výskumu recyklačných technológií a techník.

Pozície:

„Naša vízia možno nie je úplne vizionárska, no musíme byť realistami. Nebolo by užitočné predpovedať aká bude Európa v roku 2025, keď sa to nedá. Možno sa zdá, že sa čiastočne opakujeme, no tým naznačujeme, že ak tieto úlohy nesplníme, cieľ nikdy nedosiahneme,“ uviedol Wim Philippa.

Bývalý európsky komisár Mario Monti, ktorého úlohou je skoncipovať návrh ako oživiť snahu o obnovenie vnútorného trhu, tvrdí, že treba zjednotiť pozíciu EÚ v externých záležitostiach a vyhnúť sa kakofonickým hlasom na národnej úrovni. "Európski lídri majú vo zvyku všetko zvaľovať na Brusel miesto toho, aby prijali zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré v Bruseli urobia."