EÚ audítori kritizujú hodnotenie Komisie o využívaní ŠF v rokoch 1994 – 1999

eú, ústava

 

Pozadie:

Európsky dvor audítorov realizoval audit následného hodnotenia (hodnotenie ex-post) EK, ktoré vykonala EK v rámci opatrení financovaných zo štrukturálnych fondov pre ciele 1 a 3 v programovom období 1994 – 1999. Preskúmanie sa týkalo opatrení, na ktoré bolo vyčlenených viac ako 245 miliárd eur.

Hlavným cieľom kontroly “bolo preskúmať, či po skončení následného hodnotenia bola Komisia schopná porovnať účinok opatrení so stanovenými cieľmi a či úspech výsledkov a odporúčaní pomohli pri revízii programov po roku 2000”.

Hodnotenie využívania prostriedkov zo ŠF sa realizuje na rôznych úrovniach a v určitých fázach programového cyklu. Existujú tri hlavné fázy hodnotenia:

 • Ex –ante – predbežné hodnotenie – dochádza k nemu počas samotnej realizácie opatrení. Cieľom kontroly je zlepšiť koncepciu a efektivitu nákladov jeho realizácie
 • Priebežné hodnotenie – uskutočňuje sa počas realizácie opatrení, jeho cieľom je zlepši´t riadenie realizovaných opatrení
 • Ex-post – následné hodnotenie – sa realizuje po skončení realizácie opatrení, jeho cieľom je analyzovať výsledky s pôvodnými cieľmi

Dôležitosť hodnotení spočíva vo využívaní poznatkov pre nasledujúce programové obdobie a nastavení efektívneho rámca pre čerpanie finančných prostriedkov zo ŠF.

Európsky dvor audítorov si pre kontrolu vybral 2 ciele z celkových 7 cieľov. (cieľ 5 bol rozdelený na 5a a 5b). Cieľ 1 sa zameriaval na rozvoj zaostávajúcich regiónov, ktorých HDP bolo pod 75 % priemeru EÚ a cieľ 3 sa venoval opatreniam na boj s dlhodobou nezamestnanosťou (dlhšia ako 12 mesiacov).

Otázky:

EDA zistil, že následné hodnotenie EK malo veľa chýb a dospel k záberu, že „Komisia nemohla úplne využiť skúsenosti z rokov 1994 – 1999 “. Na druhej strane uvádza, že realizované hodnotenia sú dôležitým materiálom k fungovaniu a riadeniu opatrení, ktoré boli financované z ERDF a ESF.

Hlavné nedostatky:

 • hodnotenie založené na neúplných a nespoľahlivých informáciách
 • závery hodnotení sú nedostatočne podložené
 • nezrovnalosti v podkladových materiáloch
 • nedostatočná spoľahlivosť posudzovania účelnosti výdavkov (napr. T dôvodu obmedzených informáciách o výstupoch a výsledkoch, ktoré Komisii poskytli členské krajiny)
 • neúplné zjednotenie jednotkových nákladov projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
 • nevhodnosť použitého makroekonomického modelu HERMIN, na ktorom bolo ex-post hodnotenie založené

EDA kritizuje, že model HERMIN sa zameriava predovšetkým na výrobný sektor, napriek tomu, že v ekonomikách skúmaných regiónov oveľa väčšiu úlohu zohráva už sektor služieb. Model ďalej využíva ročné údaje od roku 1980. Podľa analytikov EDA môže dynamika zmien “značne obmedziť prijatú koncepciu makroekonomického modelu”. Ako ďalší problém HERMINu vidia používanie premenných. Namiesto výdavkov uskutočnených sa používajú výdavky plánované.

Odporúčania:

 • Zabezpečiť, aby dostupné údaje a alokované zdroje boli v súlade so stanovenými cieľmi , ktoré by mali byť realistické
 • Venovať veľkú pozornosť použitej metodike na meranie ekonomického dopadu štrukturálnych fondov
 • Súčasťou ex-post hodnotenia by mali byť záležitosti týkajúce sa príspevku súkromného sektora, posudzovanie projektových nákladov, projektových žiadostí a schvaľovanie projektov, interne hodnotenia orgánov na národnej a regionálnej úrovni
 • Zlepšiť hodnotiaci proces v spolupráci s výskumnými ústavmi a univerzitami