EÚ bude po prijatí zmluvy „formovať globalizáciu“

Zdroj: Portugalské predsedníctvo

Krátka správa

Hoci globalizácia priniesla celosvetovú prosperitu, „konfrontuje nás tiež s novým ekonomickými, sociálnymi, environmentálnymi, energetickými a bezpečnostnými výzvami“, píše sa v návrhu deklarácie umiestnenej na stránke Blogactiv.

Text deklarácie bol minulý týždeň slovo po slove dojednaný diplomatmi z 27 členských štátov EÚ na stretnutí COREPER (Výboru stálych zástupcov pri EÚ). Včera ho schválili ministri zahraničia členských štátov. Informoval o tom Francios Head, z tlačového oddelenia Rady. Podľa jeho slov budú mať lídri EÚ stále šancu text pozmeniť počas piatkového summitu.

Hlavným cieľom deklarácie je „obrátiť stranu“ po toľko očakávanom podpise novej zmluvy a upriamiť pozornosť na budúce výzvy.

 „Lisabonská zmluva zlepšuje definovaním nového inštitucionálneho rámca našu kapacitu plniť si povinnosti“, hovorí návrh deklarácie. „Naším cieľom je na základe spoločných hodnôt a princípov formovať globalizáciu v záujme všetkých občanov.“

Aby sme sa mohli vysporiadať s výzvami, musí Únia podporovať voľný obchod a pokračovať v budovaní vlastného vnútorného trhu, aby vytvorila viac pracovných miest a zabezpečila hospodársky rast „pri zaistení silnej sociálnej dimenzie a rešpektu pre životné prostredie

Európska únia sa bude usilovať o otvorené trhy. Očakáva od nich recipročné výhody, za predpokladu, že konkurencia je férová a rešpektuje práva duševného vlastníctva. Na vnútornom trhu by mali byť posilnené investície do výskumu, inovácií a vzdelávania, ako ústredných hnacích síl pre rast a zamestnanosť, píše sa v dokumente. Treba zabezpečiť, že z všetci budú mať prospech z možností, ktoré prináša globalizácia.

Pokiaľ ide o klimatické zmeny, návrh deklarácie hovorí, že EÚ splní svoje najambicióznejšie záväzky z marca tohto roku k podpore obnoviteľných zdrojov energie a redukcii emisií skleníkových plynov. „Únia trvá na potrebe globálnej a komplexnej dohody o klimatických zmenách pre obdobie po roku 2012, ktorá bude zahŕňať najmä USA, Čínu, Indiu a Brazíliu.“

Deklarácia zdôrazňuje „úlohu EÚ v manažmente legálnej migrácie a boji proti imigrácii nelegálnej“ ako aj jej „zodpovednosť za globálnu bezpečnosť a stabilitu“. „Tak by sme mali byť schopní vyrovnať sa s výzvami a zužitkovať prínosy, ktoré môže EÚ a aj tretím krajinám priniesť dobre riadená migrácia“, hovorí návrh textu.

„Spolu sa postaráme o to, aby globalizácia bola skôr zdrojom príležitostí, než hrozbou. Preto budeme pokračovať vo vytváraní silnejšej Únie pre lepší svet.“