EÚ máta nárast xenofóbie

zdroj: Shutterstock

Sociálna a politická klíma je čoraz tolerantnejšia k extrémistickej, rasistickej a xenofóbnej agende, ktoré využívajú strach z vysokej nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi, z terorizmu a z ďalších globálnych výziev.

Agentúra požaduje cielené zvyšovanie informovanosti, lepšie zhromažďovanie údajov o prejavoch rasizmu a xenofóbie a účinnejší prístup obetí k spravodlivosti.

Je to podľa nej nevyhnutné vzhľadom na narastajúcu podporu xenofóbnych a proti-imigrantských nálad medzi obyvateľmi krajín EÚ. Agentúra je poverená zhromažďovaním dát o porušovaní základných práv v EÚ, ktoré potom slúžia ako podklad pre rozhodovanie európskych inštitúcií.

Dočasný riaditeľ FRA Konstantinos Manolopulos v súvislosti so spomínanou správou agentúry pripomenul rasisticky motivované útoky vo Francúzsku, v Dánsku a v ďalších krajinách, ktoré sú podľa neho „súčasťou klímy neznášanlivosti“.

„V rámci celej EÚ existuje množstvo zaujímavých iniciatív, v súčasnej situácii to však nestačí. EÚ a jej členské štáty musia prijať okamžité a rozhodné opatrenia na boj proti prejavom a zločinom prameniacim z extrémizmu, xenofóbie a antisemitizmu," konštatoval Manolopulos.

Vo výročnom prehľade údajov o antisemitizme v krajinách EÚ agentúra FRA poukazuje na to, že chýbajú spoľahlivé a porovnateľné údaje. Nestačí podľa nej len podporovať obete a svedkov, aby ohlasovali antisemitské incidenty, ale zodpovedné orgány musia mať aj systémy na ich zaznamenávanie.

Pracovná skupina pre boj proti trestným činom z nenávisti, ktorú v roku 2014 zriadila FRA, spolupracuje so všetkými 28 členskými štátmi EÚ s cieľom zlepšiť zaznamenávanie a podporiť ohlasovanie všetkých druhov trestných činov z nenávisti vrátane antisemitských incidentov.

Jej cieľom je zvýšiť spoluprácu medzi vládami, orgánmi presadzovania práva, prokuratúrou a mimovládnymi organizáciami a zároveň poukázať na význam odbornej prípravy polície a ďalších subjektov pôsobiacich v prvej línii.

Podľa dokumentu FRA a oficiálnych údajov poskytnutých Ministerstvom spravodlivosti SR bolo v období rokov 2004-2014 na Slovensku odsúdených 25 osôb za trestné činy motivované antisemitizmom (údaje za rok 2014 nie sú k dispozícii). V priebehu tohto desaťročia sa najviac protižidovských vyhrážok a akcií vyskytlo v Nemecku (16.664), Francúzsku (6275), Spojenom kráľovstve (najmenej 2641), Holandsku (2505) a vo Švédsku (1692).

Agentúra dnes zverejnila osobitný dokument, v ktorom sa rozoberajú spôsoby, akými rétorika na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni stupňuje agresívny tón, ktorý sa následne objavuje na internete prostredníctvom tlačových a sociálnych médií. To vedie k vytváraniu pocitov neistoty a strachu medzi členmi etnických a náboženských menšín v EÚ.

EurActiv.sk/TASR