Eurofondy pre EÚ-vidiek na roky 2007-2013

fischer-boel, poľnohospodárstvo, komisia

Pozadie

Európska komisia rozhodla 12. septembra 2006 o ročných rozpočtov pre rozvoj vidieka v 25 členských štátov na roky 2007-1013. Nadviazala tak na rozhodnutie Európskej rady z decembra 2005 o finančných výhľadoch.

O výške finančných alokácií pre jednotlivé členské štáty rozhodovali tieto kritérií:

 • niektoré čiastky sú vyhradené pre isté regióny podľa konvergenčného cieľa;
 • historický podiel každého členského štátu na balíku prostriedkov záruky EPUZF pre rozvoj vidieka a prístupe Leader+ a
 • konkrétna situácia a potreby vychádzajúce z objektívnych kritérií (Európska rada pridelila špecifické čiastky ôsmim členským štátom). Toto rozhodnutie sa zmení a doplní po tom, ako sa členmi EÚ stanú Rumunsko a Bulharsko. Pre tieto dva štáty sú pripravené ďalšie peniaze.

Otázky

 • Hlavné črty novej politiky rozvoja vidieka:
 • jediný nástroj financovania a programovania, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV),
 • nový strategický prístup k rozvoju vidieka s jasným zameraním na priority EÚ,
 • posilnenie kontroly, hodnotenia a oznamovania a jasnejšie rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty a Komisiu,
 • posilnenie postupu zdola hore. Členské štáty, regióny a miestne akčné skupiny budú môcť väčšmi ovplyvňovať dolaďovanie programov podľa miestnych potrieb.
 • Štyri hlavné ciele:

Os 1: Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Príklady:

 • napomáhanie rozvoju ľudského kapitálu poskytovaním školení a rád poľnohospodárom a lesníkom
 • zlepšovanie a rozvíjanie infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja a prispôsobovania poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 • podpora poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na schémach kvality potravín
 • podpora pre začínajúcich mladých poľnohospodárov
 • podpora dosahovania vyššej konkurencieschopnosti čiastočne sebestačných poľnohospodárov v nových členských štátoch
 • podpora inovácií

Minimálne 10 % z príspevku Spoločenstva sa musí použiť na Os 1. Miera spolufinancovania EÚ je maximálne 50 % (v konvergenčných regiónoch 75 %).

Os 2: Životné prostredie a krajina

Príklady:

 • platby poľnohospodárom za prírodné znevýhodnenie v horských oblastiach
 • platby v rámci sústavy Natura 2000
 • agroenvironmentálne opatrenia
 • platby na zlepšenie životných podmienok zvierat
 • opatrenia pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo

Minimálne 25% z príspevku Spoločenstva sa musí použiť na Os 2. Miera spolufinancovania EÚ je maximálne 55% (v konvergenčných regiónoch 80%).

Os 3: Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Príklady:

 • diverzifikácia do nepoľnohospodárskych činností
 • podpora vytvárania mikropodnikov
 • podpora činností v oblasti cestovného ruchu
 • obnova vidieka
 • základné služby, ako je poskytovanie starostlivosti o dieťa v rámci pomoci ženám pri návrate na trh práce

Minimálne 10 % z príspevku Spoločenstva sa musí použiť na Os 3. Miera spolufinancovania EÚ je maximálne 50 % (v konvergenčných regiónoch 75 %).

Os 4: Prístup LEADER

Každý program musí v sebe zahŕňať prvok prístupu LEADER k implementácii miestnych stratégií rozvoja postupom zdola hore miestnymi akčnými skupinami. Minimálne 5 % z príspevku Spoločenstva sa rezervuje na LEADER (2,5 % pre nové členské štáty).

 • Nové členské krajiny Rumunsko a Bulharsko

Na rozvoj vidiek v rokoch 2007-2013 (vrátane Bulharska a Rumunska) bolo v medziinštitucionálnej dohode pridelených 69,75 miliárd eur  (v cenách z r. 2004). Uvedená tabuľka je pre EÚ-25 a obsahuje peniaze prevedené z priamej podpory poľnohospodárov na rozvoj vidieka v rámci tzv. „modulácie“ a iných dohodnutých prevodov (bavlna a tabak).

 • Rozčlenenie čiastok podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka na roky 2007-2013 podľa členských štátov (EUR)

Z krajín V4 získa najviac rozlohou i počtom obyvateľov najväčšie Poľsko. Maďarsko a Česká republika sú si počtom obyvateľov i rozlohou blízke, avšak do maďarských vidieckych regiónov poputuje až o miliardu eur viac (3, 8 mld. eur)ako na vidiek v ČR (2,8 mld.). Podobnú sumu okolo 2 mld. eur, ktoré dostane Slovensko bude čerpať aj Fínsko, Švédsko a aj Veľká Británia. Zo 77,6 mld. eur pôjde 28, 5 mld. na rozvoj zaostávajúcich regiónov tzv. cieľa Konvergencia.