Eurokomisári musia rešpektovať kódex správania

Zdroj: EP

V Bruseli sa dnes na pôde Európskeho parlamentu začal proces vypočúvaní budúcich eurokomisárov vo výboroch, ktoré majú na starosti politiku, za ktorú budú jednotliví členovia komisie zodpovedať.

O 18. hodine predstúpi pred výbor pre dopravu slovenský komisár Maroš Šefčovič. (Streaming vypočutia si budete môcť pozrieť aj na EurActiv.sk).

V prípade schválenia novej Komisie budú musieť všetci členovia novej exekutívy EÚ podpísať kódex správania, ktorý upravuje možnosti ich verejného pôsobenia a vystupovania.

Očakáva sa, že zloženie novej Komisie schváli europarlament 22. októbra na plenárnom hlasovaní v Štrasburgu. Potom sa noví eurokomisári musia zaviazať, že budú rešpektovať a plniť kódex správania.

"Majúc na zreteli princípy nezávislosti, ktoré musia riadiť ich činnosť, sa komisári musia zdržať akýchkoľvek úkonov alebo verejných vyhlásení v prospech alebo v mene politickej strany či odborov, ktorých sú príslušníkmi," uvádza sa v dokumente popisujúcom normy správania eurokomisárov.

Členstvo v Európskej komisii jej členom nezakazuje byť politicky aktívnymi; môžu byť členmi politických strán či odborárskych hnutí, to však nesmie vplývať na ich schopnosť pracovať pre komisiu a ich nezávislosť prijímať potrebné rozhodnutia. Členstvo v komisii znamená, že jej členovia nesmú zastávať vedúce funkcie v politických stranách, ktorých sú súčasťou.

Eurokomisári majú zároveň "upravené" aj verejné vystupovanie v odbornej oblasti. Počas výkonu svojho mandátu nesmú publikovať vedecké štúdie a materiály súvisiace s oblasťou, ktorú riadia. Tiež nesmú publikovať knihy a odborné publikácie bez súhlasu komisie. Honoráre, ktoré vyplývajú z predaja (schválených) kníh a publikácií, musia venovať na charitatívne účely.

Okrem toho eurokomisári nesmú mať vedúce funkcie (rozhodovacie právomoci) v organizáciách či nadáciách umeleckého, charitatívneho alebo odborného typu a v odboroch.

Žiaden eurokomisár sa nesmie venovať rezortu, v ktorom podniká on osobne, jeho rodinní príslušníci alebo iné firmy, ktoré vlastní alebo v ktorých je spoločníkom. Ak k takejto situácii dôjde, predseda komisie rozhodne o zmene portfólia.

Všetci komisári sú viazaní klauzulou o mlčanlivosti, čo znamená, že nesmú prezradiť podrobnosti o rokovaniach zo zasadnutí Európskej komisie a nesmú kritizovať rozhodnutia komisie. Táto klauzula platí aj po odchode komisárov z funkcie.

Členovia komisie počas výkonu svojho mandátu nesmú prijímať dary a pozornosti presahujúce hodnotu 150 eur.

Eurokomisári zároveň nesmú prijímať rôzne ocenenia a čestné tituly, iba s predbežným súhlasom predsedu komisie. Ak sú tieto ceny sprevádzané aj peňažnou hodnotou, peniaze musia byť venované na charitatívne účely.

Z hľadiska vnútorného usporiadania komisie si jej členovia nemôžu "prisvojiť" pridelenú funkciu. Sú povinní funkcie sa vzdať, ak ich o to požiada predseda komisie.

Z hľadiska finančných odmien je od 1. júla 2012 hrubá mzda členov komisie okolo 21.000 eur. Po opustení funkcie po obdobie troch rokov bývalí eurokomisári dostávajú plat vo výške 40-65 percent z pôvodného platu, podľa dĺžky obdobia výkonu mandátu. Tento príjem je zdaňovaný.

Komisári, ktorí prekročili vek 65 rokov, dostávajú od komisie dôchodok, ten však nesmie prekročiť 70 percent z výšky pôvodného platu. Dôchodok je zdaňovaný.

EurActiv.sk/TASR