Fondy: Slovensko zaznamenalo cez 1000 nezrovnalostí

Koncom apríla vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) výročnú správu o svojej operatívnej činnosti, ktorá naznačuje, že úrad zintenzívnil boj proti podvodom v celej Európe.

Pri kontrole čerpania peňazí z rozpočtu EÚ za minulý rok dokončil rekordný počet vyšetrovaní – 293 prípadov, skrátilo sa priemerné trvanie vyšetrovania na menej ako 22 mesiacov a úrad vydal celkovo 353 odporúčaní na prijatie finančných, právnych či disciplinárnych opatrení zo strany príslušných národných orgánov.

Občania a zodpovedné inštitúcie taktiež nahlásili oproti predchádzajúcim rokom viac informácií. V porovnaní s rokom 2009 prijal OLAF až o 35 % viac oznámení, ktoré môžu viesť k začatiu vyšetrovania prípadov podozrení z podvodov.

Na základe zistení úrad odporučil zaistiť do rozpočtu EÚ vrátenie sumy vo výške 402,8 miliónov eur, ktoré bude možné použiť k financovaniu iných projektov.

„Budeme naďalej pokračovať v našej dobrej vyšetrovacej práci a naďalej prispievať k napredovaniu politiky zameranej na boj proti podvodom,“ uviedol v súvislosti s ďalším výhľadom generálny riaditeľ úradu Giovanni Kessler, ktorý v marci prvýkrát navštívil Slovensko. (EurActiv, 18.3.2014)

Kessler: Prokuratúra je kľúčová

„Aktívne budeme naďalej podporovať plány Komisie na vytvorenie európskej prokuratúry. Tento projekt je kľúčovou súčasťou našej vízie na lepšiu ochranu finančných záujmov EÚ,“ dodal Kessler.

V júli 2013 Európska komisia predložila návrh pre zriadenie európskej prokuratúry, spoločného úradu ktorý má vyšetrovať trestné činy týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ a stíhať podozrivých pred vnútroštátnymi súdmi. Nová inštitúcia by premostila medzeru medzi trestnými systémami členských krajín, ktoré sú obmedzené hranicami krajín, a orgánmi EÚ, ktoré nemajú právomoc vyšetrovať trestné činy.

Po tom, čo Európska prokuratúra začne fungovať, OLAF prestane vykonávať administratívne vyšetrovanie podvodov alebo inej trestnej činnosti, naďalej však má vyšetrovať ďalšie nezrovnalosti s finančným dosahom vrátane závažných pochybení zamestnancov EÚ.

Europoslanci podporili vznik novej inštitúcie na marcovom zasadnutí, avšak vytvorenie európskej prokuratúry musia v Rade schváliť členské štáty. Niektoré z nich sú rezervované. Národné parlamenty tiež spustili procedúru žltej karty. Komisia si za svojím návrhom stojí, aj keby mal mať podobu len posilnenej spolupráce. 

Cez 1000 nezrovnalostí na Slovensku

Podľa výročnej správy sa pri čerpaní prostriedkov z európskeho rozpočtu v minulom roku zaznamenalo na Slovensku celkovo 1062 nových nezrovnalostí.

Všetky zistené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov u nás monitoruje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ), ktorý funguje na Úrade vlády v rámci sekcie kontroly a boja proti korupcii. Vlani poskytol OLAF-u súčinnosť v 15 prípadoch.

Päť prípadov vyšetrovaní sa týkalo operačných programov Vzdelávanie a Doprava, Kohézneho fondu 2004 až 2006 a priamej pomoci z rozpočtu EÚ. Ďalšie dva prípady súviseli so staršími vyšetrovaniami. V ôsmich prípadoch šlo o zaslanie informácie o odmietnutí otvorenia vyšetrovania.

Zároveň sa ukončilo 6 prípadov administratívneho vyšetrovania OLAF-u, z toho tri s odporúčaniami. V minulom roku tiež OLAF uzavrel na Slovensku 5 prípadov z obdobia 2009 až 2011.

Pokiaľ ide o nezrovnalosti, ktorých finančný vplyv na rozpočet EÚ prevyšuje 10.000 eur a nahlasujú sa štvrťročne, úrad eviduje 287 prípadov za obdobie 2007 – 2013 a tiež 29 prípadov, ktoré sa týkali ešte programového obdobia 2004 – 2006.

46 obvinených v trestných konaniach

Zvýšil sa počet trestných konaní týkajúcich sa ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku, pri ktorých Centrálny kontaktný útvar pre OLAF spolupracuje s generálnou prokuratúrou SR.

Vlani bolo obvinených 46 osôb. Celková výška spôsobenej škody bola vyčíslená na takmer 9,38 milióna, čo je o takmer 58 % viac než v roku 2012.

Konania sa týkajú trestných činov podvodu, korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, zneužívania informácií v obchodnom styku, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny či zneužívania právomoci verejného činiteľa.

(EurActiv/TASR)

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.