Generálny advokát: Žaloba Maďarska proti tomu, ako europarlament spustil článok 7, je nedôvodná

Holandská europoslankyňa Judith Sargentini (Zelení/EFA) [Európsky parlament / Didier Bauweraerts]

Súdny dvor EÚ by mal zamietnuť žalobu Maďarska podanú proti uzneseniu Európskeho parlamentu, ktorým europoslanci aktivovali voči Maďarsku článok 7 kvôli riziku vážneho porušenia základných hodnôt EÚ. Uviedol to vo štvrtok generálny advokát Súdneho dvora Michal Bobek.

Podľa jeho slov žaloba maďarskej vlády je síce prípustná, avšak nedôvodná.

Na základe správy Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ktorá je známa aj ako Sargentiniovej správa podľa jej spravodajkyne, europarlament v septembri 2018 prijal uznesenie, ktorým vyzval Radu EÚ (členské krajiny), aby podľa článku 7 ods. 1 Lisabonskej zmluvy rozhodla, že zo strany Maďarska existuje jasné riziko porušenia hodnôt, na ktorých je založená Únia.

Za uznesenie vtedy hlasovalo 448 poslancov, proti bolo 197 a hlasovania sa zdržalo 48 členov.

Hlasovanie o Maďarsku rozdelilo európskych aj slovenských ľudovcov

Európsky parlament hlasovaním oficiálne posunul problém Maďarska na členské štáty. Zo slovenských 13 europoslancov správu podporili traja.

Generálny advokát je toho názoru, že Európsky parlament pri hlasovaní o tejto správe postupoval v zmysle svojho rokovacieho poriadku a bola dodržaná potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov. V praxi to znamená, že sa pri sčítaní platných hlasov nemuseli započítať aj hlasy poslancov, ktorí sa zdržali.

Maďarsko napadlo platnosť tohto uznesenia na Súdnom dvore práve pre nezapočítanie hlasov poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali, pričom Budapešť zdôraznila, že s týmito hlasmi by uznesenie nemalo potrebnú dvojtretinovú väčšinu.

Generálny advokát Michal Bobek sa na štvrtkovom pojednávaní v prvom rade zameral na otázku prípustnosti žaloby. Upozornil, že predmetné uznesenie vyvoláva právne účinky voči tretím stranám – voči Maďarsku sa už začalo právne konanie podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy.

Maďarsko v kauze Stredoeurópskej univerzity porušilo právo Únie, rozhodol Súdny dvor EÚ

Ustanovenia novely maďarského zákona o vysokoškolskom vzdelávaní z roku 2017, na základe ktorých bola Stredoeurópska univerzita (CEU) nútená opustiť Maďarsko, nie sú v súlade s právom EÚ a musia byť zrušené, rozhodol v utorok európsky súd. 

Generálny advokát spresnil, že za týchto okolností Maďarsko má zjavný záujem na konaní proti uzneseniu Európskeho parlamentu, po ktorého prijatí preň vyplývajú právne dôsledky, a preto navrhol, aby Súdny dvor vyhlásil žalobu za prípustnú.

Zároveň však upozornil, že europoslanci hlasujúci za Sargentiniovej správu dobre poznali pravidlá hlasovania a mohli riadne uplatniť svoje hlasovacie právo, pretože boli deň a pol pred hlasovaním informovaní, že hlasy tých, ktorí sa zdržia hlasovania, nebudú započítané medzi odovzdané hlasy. A preto odmietol tvrdenie Maďarska, podľa ktorého si predseda europarlamentu nesplnil svoju povinnosť odstrániť nejasnosti, ktoré údajne vznikli v súvislosti s rokovacím poriadkom týkajúcim sa hlasovania.

Za týchto okolností generálny advokát Súdnemu dvoru EÚ navrhol, aby zamietol túto žalobu Maďarska ako nedôvodnú. Súdny dvor EÚ nie je viazaný nezávislými návrhmi generálneho advokáta. Rozsudok súdu bude vyhlásený neskôr.