Írsky parlament siaha po možnostiach z Lisabonu

Írsky parlament už mesiace skúmal možnosti, ako posilniť svoj vplyv na európsku legislatívu.

Dva výbory írskeho parlamentu, ktoré sa zaoberajú vecami EÚ – výbor pre európske záležitosti a výbor pre európsku kontrolu, si urobili vlastný výskum. Na tento účel špeciálne vytvorený podvýbor konštatoval, že právomoci z Lisabonskej zmluvy prinášajú pre poslancov povinnosť, aby svoj input do pripravovanej legislatívy EÚ prinášali v najskoršom možno štádiu.

„Nemá žiadny zmysel zaoberať sa legislatívnymi návrhmi, ak už raz ušiel vlak. Po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti majú národné parlamenty nové povinnosti zaoberať sa legislatívou v najskoršom možnom štádiu“, vysvetľuje pre denník Irish Times predsedníčka podvýboru zo stredo-pravej Fine Gael Lucinda Creighton.

Jeho hlavným návrhom je vytvoriť robustnejší systém legislatívneho pripomienkovania, na základe ktorého by sa všetci ministri zaviazali – že s výnimkou mimoriadnych okolností – nebudú na Rade ministrov súhlasiť s ničím, čo nebolo posvätené v írskom parlamente.

Ak by konkrétny minister takýto imperatív nerešpektoval, musel by bezodkladne písomne príslušnému výboru vysvetliť prečo tak konal a riskovať, že bude predvolaný pred výbor na výsluch.

Tento nápad od veľkej miery odráža systém, ktorý vo Veľkej Británii funguje už niekoľko rokov.