Komisia sa zasadzuje o rozvoj celoeurópskeho patentového práva

Pozadie

Náklady spojené s prekladom a urovnávaním sporov v rámci 27 členských krajín s odlišnými národnými právnymi systémami, robia proces vydávania patentov v Európe oveľa drahším, ako tomu je napríklad v USA alebo v Japonsku. Tento zložitý európsky mechanizmus je zároveň prekážkou vývoja inovácií. Čiastočne sa tento problém dotýka aj malých a stredných firiem.

Napriek široko rozšírenej podpore myšlienky jednoduchého európskeho patentového systému, ktorý by pomohol ušetriť firmám náklady spojené s procesom udeľovania patentov na základe národných legislatív, členovia Parlamentu a členské krajiny neboli doteraz schopné nájsť v tejto otázke konsenzus. Hlavnou prekážkou vytvorenia jednotného európskeho systému je nezhoda na tom, v akom jazyku by mal byť patent spísaný a vydaný.

Verejné konzultácie s tými, ktorých by sa patentový systém týkal, prebehli už na jar 2006.

Otázky

3. apríla 2007 publikovala Komisia komuniké, ktorého predmetom bol už spomenutý systém. V blízkej dobe by mali byť „načrtnuté operačné závery“ vyplývajúce ešte z výsledkov verejných konzultácií z jari 2006. Rovnako sa očakáva, že Rada sa bude intenzívnejšie zaoberať prípravami na vytvorenie návrhov komunitárneho patentového systému a príslušnej jurisdikcie.

Komisia stále verí, že „je možné vytvoriť skutočne súťaživý a atraktívny komunitárny patentový systém, ak bude na to politická vôľa.“ Komisia zároveň ubezpečuje, že pri jeho tvorbe budú brané v úvahu aj súčasné obavy istých skupín z príliš centralizovanej európskej jurisdikcie v oblasti patentov.

Predstavitelia EÚ navrhujú vytvorenie integrovaného, pre celú EÚ záväzného právneho patentového systému, ktorý by obsahoval prvky návrhu „European Patent Litigation Agreement (EPLA) zacieleného na redukciu nákladov na súdne trovy. Tento systém by ale zároveň zahŕňal aj prvky špecifickej Komunitárnej jurisdikcie upravujúcej „patentové“ súdne spory, vyplývajúcej zo Zmlúv o Európskych spoločenstvách.

Postoje členských krajín sa vyznačujú polarizáciou. Inak povedané, štáty nie sú jednotné v pohľade na súdne spory týkajúce sa patentov na jednej strane a na druhej strane ani v pohľade na snahu Komisie vybudovať jednotný prístup so spoločnými základmi.

Tento systém by ustanovil istý počet tribunálov, ktoré by riešili spory ohľadne patentov v celej EÚ. Pod ich kompetenciu by spadali aj niektoré presne určené typy sťažností, ktoré by boli ale pojednávané iba pred jedným súdom, napríklad pred Súdnym dvorom prvej inštancie. Záverečný verdikt by vynášal Európsky súdny dvor.

Pozície

Podľa európskeho združenia podnikateľov BusinessEurope „čo firmy potrebujú, je zníženie nákladov súvisiacich s udeľovaním patentov a rovnako vyššia právna istota.“ Združenie plne podporuje ratifikáciu Londýnskej dohody, ktorá by „redukovala náklady na preklad o 45% a tak by priniesla európskym firmám významné úspory.“ Zároveň sa zasadzuje o napĺňanie EPLA. Ernest-Antoine Seilliére, prezident BusinessEurope: „Firmy avizovali, čo potrebujú a teraz je čas s tým niečo urobiť. Členské štáty nemôžu tvrdiť, že investície do výskumu a rozvoja (R&D) a inovácie sú kľúčom k ekonomickému rastu, zatiaľ čo súčasne blokujú rozvoj patentovej agendy.“

UEAPME, ktoré reprezentuje malé firmy v EÚ, by akceptovala preklady všetkých patentov do jedného európskeho jazyka, „ideálne do angličtiny.“ Súčasne vyzvalo Komisiu na nájdenie riešenia s ohľadom aj na ich predstavy. Luc Hendrickx (UEAPME): „Náklady na preklad by mohli v budúcnosti rásť a spôsobovať administratívnu záťaž, čo však býva pre malé a stredné firmy často neúnosné a v konečnom dôsledku je to pre ne prekážkou v prístupe k samotným patentom.“

Nasledujúce kroky

  • Na rok 2008 je naplánovaná oddelená diskusia o Práve na duševné vlastníctvo, ktorá bude súčasťou širšej diskusie o patentovom systéme. Očakáva sa, že výsledkom diskusie bude nastolenie nových otázok súvisiacich s problematikou duševného vlastníctva.