Konvent: Budúcnosť finančného riadenia eurofondov a aktualizácia referenčného rámca

eú, budúcnosť

 

Krátka správa

Pracovná skupina IV Regionálna politika a regionálny rozvoj Národného konventu o EÚ, zložená zo 44 zástupcov verejného, súkromného a tretieho sektora, ako aj z odborníkov regionálnej a miestnej samosprávy a profesijných združení diskutovala 12. septembra 2006 v priestoroch Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave o aktuálnych témach súvisiacich s prípravou na programové obdobie 2007 – 2013.

Tými boli:

  • Spôsob, akým sa bude riešiť spolufinancovanie a finančné riadenie eurofondov pre programové obdobie 2007 – 2013

  • Aktualizácia a zmeny v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 – 2013, ktorý ešte pred voľbami v máji 2006 schválila predchádzajúca vláda

Ako hlavní diskutéri vystúpili Albert Németh, riaditeľ  Odboru rozpočtu EÚ Ministerstva financií SR a Ján Rudolf, ktorý je poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Sekcie stratégie rozvoja regiónov na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Vladimír Benč z SFPA uviedol, že „oveľa živšia bola diskusia okolo aktualizácie NSRR 2007 – 2013, keďže v dokumente nastali závažné zmeny“. Okrem iného je to redukcia pôvodne navrhovaných 10 operačných programov na 8 a presun viacerých priorít do iných programov, čím sa zmenia finančné alokácie pre konkrétne opatrenia. V diskusii odzneli veľmi odlišné názory na riadenie opatrení pre cestovný ruch, kde zástupkyňa MH SR hlavne argumentovala kompetenčným zákonom a bola názoru, že „Operačný program výskum, vývoj a inovácie“ by sa mal rozšíriť o priemysel a služby, ako tomu bolo v tomto programovom období. Ako riadiaci orgán by sa mali využiť kapacity MH SR. Odlišného názoru sú regióny, ktoré vítajú možnosť priamo ovplyvňovať cestovný ruch a rozvoj jeho infraštruktúry na svojom území.

V diskusii sa stretli aj obhajcovia centralistického i regionálneho riadenia štrukturálnych nástrojov. Ján Rudolf z MVRR uviedol, že „regióny nevedia celkom presne, čo žiadajú“, keď majú záujem spolurozhodovať a implementovať eurofondy na svojom území. Ide hlavne o náročnosť prác spojených s programami EÚ a nedostatok odborníkov a administratívnych kapacít, ktorými ale na druhej strane disponujú ministerstvá. Bratislavská regionálna samospráva je názoru, že spolurozhodovanie znamená aj podiel na technickej asistencii programu, z čoho by sa chýbajúce kapacity pracovníkov doplnili.  Samosprávne kraje majú už skúsenosť, napríklad so SPD pre Bratislavský kraj i z Interregu.

 „Konventu sa v minulosti podarilo presvedčiť zodpovedné orgány o potrebe navýšenia zdrojov pre životné prostredie a niektoré ďalšie úpravy v návrhoch priorít jednotlivých operačných programov „, uviedli Vladimír Benč a spolupredseda PS pre Regionálnu politiku a regionálny rozvoj, Ladislav Setnický.

 Konvent víta v rámci stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013,  že úroveň spolufinancovania projektov v nasledujúcom období bude na úrovni 5 %. Tiež sa pozitívne stavia k pokračovaniu decentralizácie certifikácie finančného riadenia na úroveň NUTS III (samosprávne kraje) a snahu MF SR o zjednodušenie finančného riadenia pre prijímateľov pomoci EÚ.  Pôvodný návrh vlády bol minimálne 10 % kofinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov pre neštátne organizácie (samospráva miest, obcí, VÚC, MVOP a súkromný sektor). Tento krok vlády znížiť výšku spolufinancovania privítali hlavne samosprávy.

Konvent odporúča pre NSRR:

  • rozšíriť možnosť budúceho financovanie formou nenávratnej pomoci (grantov) aj na malé a stredné podniky

  • v rámci Regionálneho operačného programu vytvoriť sprostredkovateľský orgán /SORO priamo na úrovni VÚC

  • venovať vyššiu pozornosť v rámci jednotlivých programovna IT kompetenciám a digitálnej gramotnosti

  • zaradiť rezortné výskumné ústavy (napr. pod MP SR)  medzi oprávnených príjemcov v Operačnom programe výskum, vývoj a inovácie

  • pred alokáciu zdrojov na jednotlivé kraje v rámci ROP podľa miery zaostávania regiónov v štandardoch jednotlivých verejných služieb a infraštruktúre

  • prehodnotiť kategorizáciu obcí a miest v rámciich zaradenia medzi obce inovačného a kohézneho pólu rastu

  • rešpektovať princíp partnerstva pri tvorbe a schvaľovaní operačných programov.

K analýze záverov a odporúčaní pracovnej skupiny pre regionálnu politiku a regionálny rozvoj sa EurActiv.sk ako mediálny partner Národného konventu o EÚ ešte vráti.