Konvent: podoba NSRR je výsledkom rezortných a politických tlakov

Národný strategický referenčný rámec

Pozadie

Členovia viacerých pracovných skupín Národného konvent o EÚ spoločne zasadli 28. novembra, aby posúdili implementáciu odporúčaní Konventu a v diskusii sa vyjadrili k novým operačným programom (OP) pod aktualizovaným Národným strategickým referenčným rámcom na obdobie 2007 – 2013.

OP prechádzajú v novembri medzirezortným pripomienkovým konaním.

Otázky

  • Vláda a nové eurofondy

Verejnosť bola doteraz informovaná o troch verziách Národného strategického referenčného rámca. Dzurindov návrh vláda schvaľovala ešte v máji 2006. Ten rovnako, ako aj ďalšie dva návrhy z dielne Ficovej vlády pokrývali dva ciele nových pravidiel európskej kohéznej politiky – Konvergenciu a Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Tretím cieľom je Európska územná spolupráca, ktorú SR rieši osobitnými programami pre jednotlivé hranice.

Májový návrh počítal s 10 operačnými programami – z toho 8 v rámci cieľa Konvergencia a 1 v rámci Regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Ako uviedol pre EurActiv vtedajší minister L. Gyurovszky: „Zdroje sa v rámci cieľa Konvergencia, čiže pre územie Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, budú čerpať prostredníctvom deviatich operačných programov, pričom až tri štvrtiny tejto sumy pôjdu do 4 hlavných programov – Doprava, Životné prostredie, Regionálny operačný program a Znalostná ekonomika. Na základe tohto možno konštatovať, že hlavnými prioritami pre investície z fondov budú budovanie infraštruktúry a znalostná ekonomika. Ďalšími operačnými programami budú Vzdelávanie, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Infraštruktúra vzdelávania a Zdravotníctvo.“ Bratislavský región dostal vlastný operačný program Bratislavský kraj podporovaný v rámci 2 cieľa kohéznej politiky. Operačný program Technická pomoc mal pomáhať využívať štrukturálne fondy obsiahnuté vo všetkých OP.

Strany SMER – SDSNS, ktoré sa po júnových voľbách vytvorili vládnu koalíciu s ĽS – HZDS avizovali už pred voľbami zmeny v tokoch eurofonodov. Prvý Janušekov návrh  (nový minister výstavby a regionálneho rozvoja) predložený na pripomienkovanie v auguste 2006 zredukoval počet operačných programov na 8. Došlo aj k zmenám alokácie medzi programami. V augustovom návrhu sa koncentrovali OP, z NSRR vypadli Znalostná ekonomika, Zdravotníctvo, ktorých viaceré opatrenie boli preskupené do iných OP. Návrh obsahoval OP –  Regionálny operačný program, Životné prostredie, Doprava a informatizácia spoločnosti, Výskum, vývoj a inovácie, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Vzdelávanie, Bratislavský kraj a Technická pomoc. Minister Janušek mal pripraviť definitívny návrh do konca októbra.

Po rokovaní vlády 8. októbra bolo z pôvodných ôsmich programov jedenásť. Finančne sa ubralo z OP Doprava, Informatizácia spoločnosti, Regionálneho operačného programu, Výskumu, vývoja a inovácií a Životného prostredia. Vláda schválila v rámci NSRR trojicu nových programov a aj ich riadiace orgány. OP Informatizácia spoločnosti prešiel pod Úrad vlády a podpredsedu vlády pre vzdelanostnú spoločnosť, Z OP Výskum, vývoj a inovácie sa presunula časť opatrení na nový OP Konkurencieschopnosť a inovácie, ktorý bude riadiť ministerstvo hospodárstva a opäť bol obnovený v takmer pôvodnej podobe len s miernym finančným navýšením OP Zdravotníctvo pod gesciou ministerstva zdravotníctva.

6 OP je v cieli Konvergencia (celá SR mimo Bratislavského kraja), štyri z nich spolufinancuje len ERDF (Regionálny operačný program, operačný program Informatizácia spoločnosti, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a operačný program Zdravotníctvo) a dva operačné programy spolufinancuje ERDF a KF (operačný program Doprava a operačný program Životné prostredie). Tri operačné programy sú spoločné pre obidva ciele (Konvergencia i Regionálna konkurencieschopnosť a  zamestnanosť) a teda pokrývajú celú Slovenskú republiku vrátane Bratislavského kraja. OP Výskum a vývoj spolufinancuje ERDF a dva ESF (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie). 1 OP je spolufinancovaný z ERDF v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre Bratislavský kraj. Operačný program Technická pomoc v cieli Konvergencia pokrýva prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanosť, posilňovanie administratívnych kapacít, aktivity finančného riadenia certifikačného orgánu a aktivity orgánu auditu.

V určitých aspektoch prekvapili však niektoré návrhy OP, ktoré predložili v novembri zodpovedné rezorty. Objavili sa v nich nové priority, resp. niektoré prioritné osi boli zmenené úplne –  napríklad OP Doprava, Konkurencieschopnosť a inovácie.

MVRR SR zverejnilo 20. novembra správu o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013  k 15. 11. 2006.

V ten istý deň zverejnilo v rekordne krátkom pripomienkovom konaní (4 dni) aj návrhy OP Bratislavský krajRegionálneho operačného programu.

  • Konvent a nové programové obdobie

Národný konvent o EÚ je celospoločenská diskutujúca platforma o otázkach súvisiacich s  členstvom SR v EÚ. Jeho cieľom je napomôcť vláde a NR SR pri formulovaní národných pozícií SR v rámci spoločných a sektorových politík EÚ. Sem patrí aj nová kohézna politika Únie, ku ktorej sa aktívne vyjadruje pracovná skupina IV. – Regionálna politika a regionálny rozvoj. Táto pracovná skupina aj s ďalšími sledovala aktívne prípravu nového programového obdobia na roky 2007 – 2013 a predkladala vláde a rezortom svoje námietky a pripomienky.

Hlavné námietky vzniesol Konvent kvôli filozofii sektorového prístupu vlády k referenčnému rámcu. Následne nesúhlasil s definíciou riadiacich štruktúr pre jednotlivé operačné programy a polemizoval, či je potrebné zriaďovať určité tipy  inštitúcii na úrovni pôvodných veľkých krajov chápaných v EÚ ako NUTS II jednotka.

Konvent sa zasadzoval za väčšie zohľadnenie regionálneho aspektu aj v podobe istej predalokácie prostriedkov, k čomu vláda pristúpila len v Regionálnom operačnom programe. Tiež upozorňoval na slabé využívanie možnosti „cross-financig“, kde sa prepájajú čerpania prostriedkov ESF a ERDF. Priamo na neho pristúpilo ministerstvo práce pri programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V Dzurindovom NSRR i konečnom Ficovom návrhu aktualizácie NSRR došlo  ku veľkej dekoncentrácii prostriedkov eurofondov do  väčšieho počtu operačných programov. Konvent to vnímal ako zvýšené riziko straty synergie intervencie. I preto Konvent v septembri 2006 vítal, že sa počet OP zredukoval na 8.

Veľmi diskutovanou témou bol aj systém finančného riadenia eurofondov a zavádzanie inovatívnych nástrojov  – ako sú mikrogranty, koncentrácia rizikového kapitálu do systému programov, záručné schémy. Tie si vláda osvojila a zaradila ich do programov NSRR.
 

  • Konvent k súčasnej podobe NSRR a OP

Konvent na spoločnom zasadnutí pracovných skupín NK o budúcnosti EÚ 28. novembra 2006 hodnotil implementáciu predchádzajúcich odporúčaní zo spoločného zasadnutia pracovných skupín NK o EÚ a viedol diskusiu k novým operačným programom. Na diskusii sa uzniesol na týchto odporúčaniach:

Odporúčania Konventu v oblasti NSRR 2007-2013:

Zvýšiť dôraz na transparentnosť procesov v systéme implementácie fondov EÚ
Národný konvent o EÚ

  • vyčleniť časť finančných prostriedkov z horizontálnej technickej asistencie (OP Technická asistencia) na skvalitnenie a podporu administratívnych kapacít v jednotlivých regiónoch NUTS 3, aby tieto boli schopní zvládnuť proces riadenia a administrácie Regionálneho operačného programu;
  • zvýšiť dôraz na transparentnosť procesov v celom systéme implementácie fondov EÚ a to predovšetkým v oblasti hodnotenia projektov a zabezpečenie takých realizačných a kontrolných mechanizmov, aby nemohlo dôjsť ku konfliktu záujmov a porušenia pravidiel EÚ v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami EÚ (s dôrazom na úroveň nových sprostredkovateľských orgánov v NUTS III);
  • pri prehodnocovaní rozhodnutia o rozdelení obcí a miest do kohéznych a inovačných pólov rastu zohľadniť aj iné kritéria (hlavne strediskovosť a spádovosť obcí, jestvujúce vybavenie obcí infraštruktúrou, výšku nezamestnanosti a i.) okrem teraz používaného kritéria počtu obyvateľov obce;
  • špecificky Ministerstvu financií SR, aby začalo realizovať monitoring rizika kurzových zmien EUR/SKK vo vzťahu k predpokladanému čerpaniu fondov EÚ v SR v období 2007-2013 a dopadu výkyvov kurzu na finančné alokácie v rámci jednotlivých operačných programov a vo vzťahu k realizácii projektov. Súčasne IV. pracovná skupina NK vyzvala vládu SR a Ministerstvo financií SR na hľadanie riešení prípadov, keď pohyb kurzu EUR/SKK obmedzí realizáciu projektov.

Pozície:

Podľa názoru spolupredsedu IV. pracovnej skupiny Ladislava Setnického Konvent uvítal, že vláda a kompetentné ministerstvá zapracovali do aktualizovaných dokumentov (NSRR a operačné programy) mnoho odporúčaní , ktoré boli predložené a prijaté Konventom v roku 2006. Avšak ako potvrdil v rozhovore pre EurActiv, Konvent vyslovil poľutovanie nad tým,  že vláda SR podľahla rezortným a politickým tlakom a rozštiepila NSRR na roky 2007-2013 na 11 operačných programov. To bude mať negatívny dopad jednak na potrebu budovať ďalšie administratívne kapacity a s tým spojených finančných a organizačných nárokov. Koordináciu jednotlivých operačných programov sa tiež takto sťaží a prípadné nezvládnutie koordinácie môže výrazne obmedziť synergické účinky jednotlivých opatrení na podporu regionálneho rozvoja spolufinancovaných z fondov EÚ.

Poslanec NR SR László Gyurovszky (SMK) upozorňuje, že treba počkať na definitívnu verziu NSRR aj so zapracovanými námietkami z medzirezortného pripomienkového konania. Tú by dnes mal podľa uznesenia vlády predložiť minister výstavby Marian Janušek.

Vladimír Benč, analytik SFPA upozornil, že viaceré opatrenia medzi sebou istým spôsobom kolidujú, čo podľa neho bude tiež náročné na hľadanie prienikov medzi operačnými programami a sťaží koordináciu intervencie.

 
Ďalší vývoj:

  • 30. novembra má MVRR predložiť konečnú podobu NSRR
  • 6. decembra 2006 bude vláda schvaľovať NSRR a jeho operačné programy