Lídri EÚ volajú po opatreniach na zvýšenie energetickej bezpečnosti

Lídri 28 členských krajín EÚ, ktorí sa zišli na summite EÚ v Bruseli (26. a 27. jún), zhodnotili v súlade so závermi z marca pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s cieľmi v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030.

Prísľub k posunu smerom k "energetickej únii s výhľadovou politikou v oblasti ochrany klímy" prichádza po cenových sporoch medzi Kyjevom a Moskvou, ktorý vyústil do prerušenia dodávok ruského zemného plynu na Ukrajinu.

Energetická únia, ktorej návrh predstavil poľský premiér Donald Tusk, sa spomína aj v dokumente „Strategická agenda únie v čase zmeny“. Podľa textu by sa energetická a klimatická politika EÚ mala v najbližších piatich rokoch zamerať na zabezpečenie dostupnej, bezpečnej a zelenej energie.

Podľa európskych lídrov sa musíme dostať zo situácie, kedy sa EÚ vo veľkej miere spolieha na dovoz pohonných látok a zemného plynu. Vybudovanie energetickej únie podľa nich zabezpečí Únii plnú kontrolu nad energiou, ktorá bude cenovo dostupná, bezpečná a trvalo udržateľná.

Naliehavé aj dlhodobé opatrenia pre oblasť energetickej bezpečnosti

Vedúci predstavitelia EÚ sa ďalej zaviazali, že vynaložia všetko úsilie, aby dodržali októbrový termín, kedy má padnúť dohoda ohľadom energetického a klimatického rámca, vrátane ďalších opatrení zameraných na posilnenie energetickej bezpečnosti Európy a osobitných cieľov prepojenia do roku 2030.

Lídri vyzvali k zvýšeniu úsilia v otázke dosiahnutia dohody o dlhodobých opatreniach pre energetickú bezpečnosť EÚ, pričom podporujú okamžité vykonanie súboru najnaliehavejších opatrení na posilnenie odolnosti a energetickej bezpečnosti Európy v krátkom časovom horizonte, a to pred zimou 2014/2015.

Vlády by mali v rámci krátkodobých krokov posilniť núdzové mechanizmy a mechanizmy solidarity vrátane zásobníkov plynu, núdzovej infraštruktúry a spätných tokov.

Investície by mali smerovať do energetickej infraštruktúry, vrátane investícií, ktoré zahŕňajú tretie krajiny. Tu je nutné v plnej miere zaistiť súlad so všetkými pravidlami vnútorného trhu EÚ a hospodárskej súťaže, ktoré sa musia dôsledne presadzovať, píše sa v záveroch zo summitu.

Posilniť by sa malo energetické spoločenstvo, ktorého cieľom je rozšíriť acquis EÚ v oblasti energetiky do krajín zapojených do procesu rozširovania a susedných krajín.

Dobudovanie infraštruktúry do konca roku 2015

Päťročná stratégia EÚ, ku ktorej lídri tiež zaujali na summite svoju pozíciu, zdôrazňuje, že je potrebné dokončiť spoločný energetický trh, nájsť spôsoby, ako posilniť vyjednávaciu pozíciu EÚ a urobiť európsky trh s plynom viac transparentnejším.

Do konca roku 2015 by po dobudovaní chýbajúcej infraštruktúry, nemal byť žiadny členský štát izolovaný od európskych plynárenských sietí a elektrizačných sústav.

Únia plánuje aj naďalej viesť boj proti globálnemu otepľovaniu tým, že bude súhlasiť so stanovením ambicióznych cieľov v oblasti klímy 2030.

Lídri opätovne potvrdili význam samitu OSN o klíme, ktorý sa uskutoční v septembri 2014, ako aj to, že špecifický cieľ EÚ na rok 2030 v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov, bude plne v súlade s dohodnutým ambicióznym cieľom EÚ na rok 2050.

Do júla by mala Komisia predložiť Európskej rade preskúmanie, ktoré sa týka smernice o energetickej efektívnosti a spôsoboch, ktorými energetická efektívnosť môže prispieť k rámcu politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030.

Ďalšie kroky:

  • September: zverejnenie správy k energetickej účinnosti v EÚ
  • September: klimatický Summit v New Yorku s Generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom
  • Október: Európska rada by mala odsúhlasiť klimatické a energetické ciele pre rok 2030
  • December: klimatický summit UNFCCC v Lime, Peru
  • December 2015: klimatický summit UNFCCC v Paríži by mal odsúhlasiť návrh právne záväznej zmluvy o klíme pre všetky štáty zeme
  • 2020: Konečný termín pre členské krajiny EÚ aby splnili záväzné ciele znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s rokom 1990 a navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe EÚ na 20%. Naplniť nezáväzný cieľ zvýšenia energetickej účinnosti o 20% v porovnaní s rokom 2005