Milión občanov z 9 krajín môže vyzvať na prijatie legislatívy EÚ

Španielsko dosiahlo podporu všetkých 27 krajín aby posunulo vpred občiansku iniciatívu, vyhlásil španielsky štátny tajomník pre európske záležitosti Diego López Garrido. Lisabonská zmluva hovorila len o milióne občanov z „významného počtu členských krajín“, ministri sa dohodli, že to má byť deväť krajín – minimálne jedna tretina členov Únie.

Ministri diskutovali aj o ďalších pravidlách konkrétneho fungovania občianskej iniciatívy – spôsob kontrolovania autenticity podpisov, pravidlá na zabránenie pokusom o zneužitie iniciatívy s cieľom, ktorý je v protiklade s hodnotami Únie, a podobe.

Zapojenie občanov

Európska občianska iniciatíva (EOI) je jednou z hlavných inovácií, ktorými sa Lisabonská zmluva snaží posilniť zapojenie občanov do tvorby európskych politík, demokratizovať EÚ. Článok 11 (odsek 4) Zmluvy hovorí: „Občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských krajín, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie.“

V máji 2005 prijal Európsky parlament rezolúciu o EOI, ktorá obsahovala návrh detailných usmernení pre jej uvedenie do praxe. Komisia následne v novembri otvorila verejné konzultácie. Parlamentný návrh sa v niektorých detailoch líši od kompromisu schváleného ministrami – napríklad namiesto tretiny členských krajín hovorí o štvrtine.

Občiansku iniciatívu nemožno zamieňať s petičným právom, ktoré mali občania Únie už aj pred schválením Lisabonskej zmluvy.

Prioritou je dotvorenie pravidiel

Neformálne stretnutie ministrov sa uskutočnili 13. januára v La Granja. Ministri sa na ňom tiež dohodli na pokračovaní prihlásenia sa EÚ k Európskej konvencie ľudských práv podpísanej v roku 1950 v Ríme, a jej piatim protokolom podpísaným v období 1952 – 1966. Ministri sa dohodli, že by EÚ mala začať konzultácie s Radou Európy o formalizácii procedúr.

Ďalšou témou rokovaní bola Klauzula solidarity, ktorá zaväzuje členské krajiny k vzájomnej pomoci, v prípade teroristického útoku, či prírodnej, alebo človekom spôsobenej katastrofy. Lisabonská zmluva opäť stanovila iba rámcové pravidlá, ministri sa dohodli na čo najrýchlejšom dotvorení právneho základu.

Ministri diskutovali aj o vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS). Dohodli sa na dodržiavaní geografickej a inštitucionálnej rovnováhy pri prijímaní jej personálu. V európskej diplomatickej službe musia byť zastúpené všetky členské krajiny, ako aj Komisia, Parlament a Rada.

Všetky spomínané iniciatívy obsahuje Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009. Pre Španielske predsedníctvo je jej prenesenie do praxe jednou z najvyšších priorít.