Minisummit EÚ sa sústredí na nové výzvy

Krátka správa

Po podpise novej zmluvy o EÚ sa lídri presunuli do Bruselu, aby prediskutovali vytvorenie prominentnej skupiny, ktorá bude diskutovať dlhodobých otázkach celoeurópskeho významu, vrátane globalizácie a budúcnosti západného Balkánu. Hoci tradične trvajú stretnutia Európskej rady dva dni, včerajší venovali hlavy štátov a vlád slávnostnému podpisu zmluvy v Lisabone.

  • Vytvorenie „skupiny múdrych“

Očakáva sa, že summit pripraví pôdu pre skupinu na vysokej úrovni, ktorá bude riešiť budúce smerovanie EÚ. Otcom myšlienky je francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Skupinu bude tvoriť 12 ľudí, pravdepodobne rešpektovaných európskych politikov, a jej mandát bude dlhodobý. Skúmať bude napríkad možnosti posilnenia a modernizácie modelu ekonomického úspechu a sociálnej zodpovednosti, udržateľný rozvoj, globálnu bezpečnosť, migráciu, energetiku a klimatické zmeny, boj proti medzinárodnému zločinu a terorizmu, ako aj príblíženie Únie občanom.

Nebude sa však zaoberať, tak ako pôvodne navrhoval francúzsky prezident, otázkou konečných hraníc Európskej únie, a teda ani citlivou otázkou pristúpenia Turecka. Zasahovať nebude do inštitucionálnych otázok, ani do budúcích finančných rámcov EÚ.

  • Deklarácia o globalizácii

Hlavy štátov a vlád podporia deklaráciu o „formovaní globalizácie v záujme občanov a obchodu“. Text deklarácie načtráva, ako sa chce EÚ vysporiadať s ekonomickými, sociálnymi, enviromnetálnymi, energetickými a bezpečnostnými výzvami.

Text deklarácie okrem iného hovorí, že Európska únia sa bude usilovať o otvorené trhy. Očakáva od nich recipročné výhody, za predpokladu, že konkurencia bude férová a bude rešpektovať práva duševného vlastníctva. Na vnútornom trhu by mali byť posilnené investície do výskumu, inovácií a vzdelávania, ako ústredných hnacích síl pre rast a zamestnanosť, píše sa v dokumente. Treba zabezpečiť, že z všetci budú mať prospech z možností, ktoré prináša globalizácia.

Pokiaľ ide o klimatické zmeny, návrh deklarácie hovorí, že EÚ splní svoje najambicióznejšie záväzky z marca tohto roku k podpore obnoviteľných zdrojov energie a redukcii emisií skleníkových plynov. Európska rada by sa tiež mala zaoberať výsledkami klimatickej konferencie na Bali.

  • Západný Balkán

Kedže ministri zahraničia neboli na pondelkovej Rade schopní dospieť k jednotnému stanovisku o Kosove, budú sa touto otázkou zaoberať lídri štátov na dnešnom summite. Slovensko, Cyprus, Grécko a Španielsko stale nie sú ochotné uznať nezávislé Kosovo. Otázkou sa bude zaoberať 19. decembra aj Bezpečnostná rada OSN.

EÚ bude pravdepodobne deklarovať svoju pripravenosť asistovať Kosovu na jeho ceste k trvalej stabilite a to aj prípravami na budúcu misiu civilného krízového manažmentu v rámci EBOP.

Podľa britských diplomatov sa EÚ snaží presvedčiť Kosovo, aby s vyhlásením nezávislosti počkalo na výsledky januárových prezidentských volieb v Srbsku a medzičasom sa snažiť o jednotu vo vlastných radoch.

EÚ vyšle signál Srbsku, aby splnila podmienky potrebné na rýchly podpis Stabilizačnej a a asociačnej dohody (SAA), ako prvého kroku k získaniu štatútu kandidátskej krajiny. Členské štáty budú diskutovať o tom, či trvať na plnej spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom v Haagu, ako podmienky pre podpis SAA.