Národné pozície k aktom EÚ majú byť dostupné elektronicky

Zdroj: foreign.gov.sk

O zámere Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí reformovať postupy prijímania stanovísk k iniciatívam EÚ sme informovali v tomto článku spolu so stručným popisom tohto procesu v domácich podmienkach.

Súčasťou reformy má byť podľa materiálu ministerstva, ktorý je momentálne v pripomienkovom konaní, aj vznik „efektívneho elektronického portálu“, ktorý by umožnil sledovať a pripomienkovať slovenské pozície k európskym legislatívny aj nelegislatívnym aktom.

„Jeho cieľom je zabezpečenie prehľadného a  jednotného uchovávania aktov EÚ spolu so všetkými relevantnými národnými pozíciami a vytvorenie interaktívneho priestoru pre pripomienkovanie stanovísk“, píše sa v materiáli.  

Potrebu vzniku takéhoto portálu zvýšilo aj blížiace sa predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ (druhý polrok roku 2016). Od štátnych inštitúcií bude výkon predsedníctva vyžadovať prehľadnú a rýchlu komunikáciu v európskych záležitostiach.

V súčasnosti sú predbežné stanoviská Slovenska pripomienkované v Portáli právnych predpisov. V ňom ale neexistuje špeciálna časť pre európske legislatívne a nelegislatívne návrhy.

Portál by bol miestom komunikácie medzi jednotlivými ministerstvami v procese prípravy stanovísk. Zároveň by mohol vytvoriť priestor na medzirezortné pripomienkové konanie a pripomienkovanie zo strany neštátneho sektora.

Za vytvorenie a správu portálu bude zodpovedať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. To pri jeho nastavení pripúšťa inšpiráciu napríklad existujúcim českým systémom DAP (Databáza politík EÚ).

DAP je hlavným komunikačným nástrojom českého „Výboru pre EÚ“, čo je hlavný pracovný orgán českej vlády pre koordináciu národných pozícií k aktom EÚ.

Česká databáza DAP obsahuje:

  • agendu EÚ a súvisiace dokumenty, pozíciu Českej republiky k jednotlivým bodom agendy,
  • informácie o rokovaní výboru pre EÚ, európskych inštitúcií (aj na pracovnej úrovni),
  • dokumenty súvisiace s rokovaniami vyššie spomenutých orgánov ČR a inštitúcií EÚ,
  • základné informácie o Rezortných koordinačných skupinách a ich činnosti,
  • zoznam pracovných orgánov Rady EÚ a ich gestorov a
  • základné informácie o osobách, ktoré sú dôležité z hľadiska koordinácie európskych politík a kontakty na ne.