Národný konvent a regionálna politika aktuálne

eú, budúcnosť

 

Pozadie:

Národný konvent o EÚ e platforma pre celospoločenskú diskusiu o otázkach súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v EÚ. NK je fórum otvorené pre všetkých občanov SR, ktorí sa chcú podieľať na diskusii o politikách EÚ a pozíciách SR. Členmi NK sú predstavitelia verejného života SR – mimovládnych organizácií, cirkví, záujmových združení, predstaviteľov samospráv, hospodárskeho a kultúrneho života, politických strán a exekutívy.

Otázky:

 • Cieľom NK je napomôcť vláde a Národnej rade SR pri formulovaní národných pozícií SR v rámci spoločných a sektorových politík EÚ.
 • Činnosť NK zabezpečuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci s Úradom vlády SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR.
 • Pracovná skupina IV. Regionálna politka a regionálny rozvoj prerokovala na svojom zasadnutí „Návrh aktualizácie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013“ a materiál „Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013“

Pozície:

IV. pracovná skupina Národného konventu SR o EÚ:

Víta:

 • že vláda SR a kompetentné ministerstvá zapracovali do aktualizovaných dokumentov niektoré odporúčania IV. PS Národného konventu o EÚ prijaté na zasadnutiach NK v roku 2006 a to predovšetkým odporúčanie na zvýšenie alokácie na OP Životné prostredie, odporúčanie na zníženie počtu Operačných programov (OP) a odporúčanie na odstránenie sektorového prekrývania sa jednotlivých OP;
 • decentralizáciu procesu certifikácie a snahu MF SR o zjednodušenie systému finančného riadenia pre prijímateľov pomoci;
 • zámer a ústretovosť ponechať výšku spolufinancovania projektov samospráv, iných subjektov verejnej správy a mimovládnych organizácií na súčasnej úrovni, t.j. na úrovni 5% z celkových nákladov projektu;
 • aktívnu participáciu predstaviteľov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva financií na rokovaní IV. pracovnej skupiny Národného konventu a zároveň verí, že sa naďalej bude posilňovať spolupráca štátnych inštitúcií s inými aktérmi regionálneho rozvoja v zmysle princípu partnerstva.

Vyslovuje poľutovanie nad tým:

 • že vláda SR opätovne nezohľadnila závery zasadnutí Národného konventu ohľadne vytvorenia SORO na úrovni NUTS III, t.j. na úrovni samosprávnych krajov pre spoločný Regionálny operačný program (ROP), čím de facto neakceptovala výsledky decentralizácie verejnej správy a naďalej presadzuje silný sektorový prístup v programových dokumentoch:
 • odporúčanie IV. PS NK k tomuto bodu z 23.2.2006 a z 25.5.2006 znelo: Budovanie umelej SORO na úrovni NUTS II vnáša nesystémový a kontroverzný prvok pri riadení štrukturálnych fondov. Regionálny operačný program je pre obdobie 2007 – 13 potrebný, ale pri zohľadnení kompetencií regiónov – VÚC a preto odporúčame MVRR SR ako riadiaci orgán (RO) pre ROP a samosprávne kraje (VÚC) na úrovni NUTS III ako sprostredkovateľské orgány (SORO) pre ROP, čo legislatíva EC umožňuje. Zároveň pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť do ktorého spadá Bratislavský samosprávny kraj (úroveň NUTS II) odporúčame zvážiť, aby úlohu riadiaceho orgánu plnil Bratislavský samosprávny kraj (VÚC).

Odporúča:

 • vláde SR a ústredným orgánom štátnej správy v oblasti systému finančného riadenia:
   • zaviesť systém zálohových platieb pre verejný sektor, samosprávu a mimovládne organizácie do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na obdobie 2007-2013;
   • venovať vyššiu pozornosť inovatívnym finančným nástrojom, ako zdroju možnej úspory verejných zdrojov;
   • zaviesť systém predfinancovania pre malých a stredných podnikateľov a nových podnikateľov do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na obdobie 2007-2013;
   • poučiť sa z programového obdobia 2004-2006 a eliminovať nedostatky v administratívnych kapacitách (predovšetkým transparentnosť a zdĺhavosť hodnotiaceho procesu, zdĺhavosť preplácania nárokov konečných príjemcov a i.).

 • vláde SR a ústredným orgánom štátnej správy v oblasti aktualizácie NSRR SR na roky 2007-2013:
   • rozšíriť financovanie súkromného sektora (podnikov), zvlášť mikro, malých a stredných podnikov vo forme nenávratnej pomoci (grantov);
   • zapracovať do priorít NSRR SR na roky 2007-2013 nielen budovanie dopravnej infraštruktúry, ale aj podporu prevádzky vo verejnej doprave, podporu integrovanej dopravy a intermodálnej dopravy;
   • venovať vyššiu pozornosť informačným technológiám a vzdelávaniu v oblasti informačných technológií v jednotlivých operačných programoch a doplniť medzi možných prijímateľov pomoci z ERDF a ESF aj príspevkové organizácie pod Ministerstvom pôdohospodárstva SR;
   • zabezpečiť predalokáciu zdrojov na jednotlivé kraje v rámci spoločného Regionálneho operačného programu (ROP) podľa miery zaostávania jednotlivých krajov a berúc v úvahu také faktory ako stupeň rozvoja verejných služieb, stupeň vybavenosti infraštruktúrou, kvalita verejnej správy a i.;
   • zabezpečiť účasť členov ZMOS, VÚC a MVO na spracovaní jednotlivých Operačných programov;
   • prehodnotiť rozhodnutie o rozdelení obcí a miest do kohéznych a inovačných pólov rastu a iniciovať širokú odbornú diskusiu za účasti zástupcov obcí a miest, VÚC i MVO k vymedzeniu demarkačnej línie medzi obcami a mestami, ktoré budú spadať pod NSRR SR 2007-2013 a obcami, ktoré budú spadať pod NSPRV SR 2007-2013 vzhľadom na závažnosť tohto rozhodnutia. Zároveň pracovná skupina odporúča pri vymedzovaní tejto demarkačnej línie zohľadniť aj iné kritéria (napr. strediskovosť a spádovosť, vybavenie obcí infraštruktúrou, a i.) okrem počtu obyvateľov obce a aj špecifickosť prístupu v rámci osi 4 – Leader;
   • zvážiť zmenu názvu OP Výskum, vývoj a inovácie na OP Výskum, vývoj, inovácie a priemysel a služby a zároveň odporúča zvážiť zmenu riadiaceho orgánu pre tento OP na Ministerstvo hospodárstva SR;
   • rešpektovať princíp partnerstva a zvýšiť transparentnosť pri programovaní, monitorovaní i implementácii verejných zdrojov SR a EÚ určených na podporu regionálneho a vidieckeho rozvoja SR v rokoch 2007-2013. Subjekty samosprávy, záujmové združenia samosprávy i podnikateľov a mimovládne organizácie majú záujem a sú plne pripravené spolupracovať s vládou SR a orgánmi štátnej správy pri programovaní, monitorovaní i implementácii programov a projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov, kohézneho fondu a EARDF ako aj zo štátneho rozpočtu SR.

Vyzýva:

 • vládu SR a kompetentné ministerstvá (MF SR a MP SR) na iniciovanie rokovania s Európskou Komisiou na prehodnotenie oprávnenosti DPH aj v rámci EARDF (Európsky fond na podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka) a tým zjednotenie s pravidlami ERDF, ESF a KF.

Poznámka: Uvedené stanoviská a odporúčania pracovnej skupiny sú prijímané na základe väčšinového hlasovania jej členov.