Návrh programu vlády: Fico bol v zahraničnej politike maloverný

Foto: www.mmisso.com

V úvodom hodnotení návrh programu vyčíta bývalej vláde, že viedla „„pragmatickú“ a hodnotovo vykorenenú zahraničnú politiku štyroch svetových strán“.

Krajine podľa návrhu programu v zahraničí v minulom období poškodila účasť nacionalistov vo vláde, nečitateľnosť , najmä vo vzťahu k Poľsku, Českej republike a USA spolu „s verbálnou náklonnosťou k Ruskej federácii“ a špeciálne „malovernosť, že malé krajiny veľa neznamenajú a o kľúčových záležitostiach svetovej politiky rozhodujú výlučne „veľkí hráči““.

Prvým sľubom je, že SR bude v EÚ „využívať nástroje, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva na presadzovanie svojich záujmov“.

Konkrétne princíp subsidiarity pri občianskych právach, sociálnej politike, vzdelaní a kultúre. Pre dlhodobú stabilizáciu verejných financií krajín eurozóny chce kabinet presadzovať posilnenie Paktu rastu a stability, vrátane sankcií.

V oblastiach, kde sa rozhoduje kvalifikovanou väčšinou a teda krajina nemá právo veta, sa vláda bude snažiť o „vytváranie koalícií pri rozhodovaní“. V ostatných oblastiach naznačuje pripravenosť národné veto použiť: „Budeme využívať princíp jednomyseľnosti v rozhodnutiach EÚ, ktorý je základom spolupráce na báze dôvery a rovnosti medzi krajinami, v oblasti priamych daní, trestného práva, rodinnej politiky, zahraničnej politiky a obrany“.

Vláda deklaruje ambíciu zabezpečiť čo najskorší monitoring európskych legislatívnych a nelegislatívnych návrhov Komisie, „aby NR SR vedela využiť práva, ktoré jej vyplývajú z Lisabonskej zmluvy.“ Ide predovšetkým o možnosť blokovať v spolupráci s inými národnými parlamentmi legislatívu z hľadiska dodržiavania princípu subsidiarity.

Podporu vyjadruje text aj Stratégii Európa 2020 a s ňou súvisiacim iniciatívam. „Vnímame (ju) ako spoločný nástroj na presadzovanie reforiem v rámci EÚ, ktoré sú nevyhnutné z krátkodobého hľadiska na podporu prekonania krízy, zo strednodobého hľadiska na dosahovanie udržateľného a zdravého ekonomického rastu v EÚ, ako aj posilnenie Únie v procese globalizácie.“

Dokument načrtáva základnú vyjednávaciu pozíciu SR v nastávajúcej diskusii o rozpočte po roku 2013-2021. Dôraz bude SR klásť „na zachovanie čo najväčšieho podielu politiky súdržnosti na výdavkoch rozpočtu EÚ a na presmerovanie výdavkov rozpočtu EÚ na oblasti s vyššou pridanou hodnotou (zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ, vzdelávanie, výskum a inovácie).“

Koalícia podľa návrhu programu podporí na úrovní EÚ  kroky smerujúce k posilňovaniu energetickej bezpečnosti bloku, ciele EÚ v znižovaní emisií, posilňovaní obnoviteľných zdrojov a zvyšovaní energetickej efektívnosti. Podieľať sa chce aj na boji EÚ v oblasti zmeny klímy avšak pri nákladovej efektívnosti implementácie klimatických cieľov a  minimalizácii negatívnych dopadov na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Z politických tém text spomína podporu rozširovaniu, najmä o Island, Chorvátsko a západný Balkán. Presadzovať bude vláda aj „konkrétnu integračnú perspektívu pre Ukrajinu“ a implementáciu iniciatívy Východného partnerstva.