Nové pravidlá kohézie EÚ

Danuta Hubner, EK, regionálna politika, Hübner

 

Krátka správa

V júli 2006 predstavila komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner dva dokumenty, ktoré ustanovujú strategickú predstavu novej generácie programov politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013. Prvým z nich je návrh rozhodnutia Rady o Strategických pravidlách politiky súdržnosti Spoločenstva. Sú v ňom pomenované hlavné priority investícií v rámci nových programov, a to v súlade s Programom rastu a zamestnanosti Európskej únie, ktorý členské krajiny prijali v roku 2005. Druhý dokument je správou o špecifickom príspevku miest k rastu a zamestnanosti a obsahuje podrobnejšie pravidlá programov pre mestské oblasti. Mestá mohli využívať v končiacom programovom období iniciatívu spoločenstva URBAN II.

Pravidlá naznačujú členským krajinám cesty, ktorými môžu ich regióny docieliť dokonalé využitie 308 miliárd eur, ktoré sú na obdobie nadchádzajúcich siedmich rokov k dispozícii pre rozvojové programy. Štátne orgány budú vychádzať z pravidiel, ktoré sa oficiálne schvália v októbri. Ich rámce už  zohľadnili pri príprave návrhov jednotlivých národných priorít na programové obdobie 2007 – 2013 v takzvaných národných strategických referenčných rámcoch. Slovensko jeho pracovný návrh predstavilo Komisii v máji 2006. Nová vláda, ktorá vzišla z volieb v júni 2006 má ambície ho upraviť.

Komisia odporúča členským krajinám a regiónom, aby pri koncipovaní programov uprednostňovali investície do:

  • zdokonaľovania atraktivity miest a regiónov EÚ pre investovanie;

  • podpory regionálnych inovácií a rastu ekonomiky založenej na vedomostiach;

  • vytvárania nových a lepších pracovných miest.

Účelom správy nazvanej „Politika súdržnosti a mestá: príspevok miest k rastu a zamestnanosti v regiónoch” je tiež pomoc štátnym, regionálnym a mestským orgánom pri príprave nového kola programov politiky súdržnosti. Správa dopĺňa Strategické pravidlá Spoločenstva na obdobie rokov 2007 – 2013 o mestskú dimenziu.

Medzi navrhované zásahy patria tieto:

  • podpora atraktivity miest,

  • zvyšovanie vzájomnej spolupráce medzi mestami,

  • posilňovanie úlohy miest ako centier rastu,

  • podpora podnikania, inovácií a ekonomiky založenej na vedomostiach,

  • podpora malých a stredných podnikov,

  • stieranie rozdielov medzi susediacimi oblasťami a sociálnymi skupinami

  • boj proti kriminalite a strachu z kriminality.