O Európe za európske peniaze – 50 tis. pre neziskovky

Foto: www.mmisso.com

Pre niektorých najcharizmatickejšia, pre iných najzbytočnejšia „PR komisárka“ Margot Wallstrőm predstavila v apríli novú iniciatívu „Debate Europe – využitie skúseností získaných v rámci Plánu D pre demokraciu, dialóg a diskusiu.“ Plán D bol vôbec prvou odpoveďou Komisie na zastavenie ratifikačného procesu pôvodného návrhu Ústavy. Na záverečnej hodnotiacej konferencii v Bruseli komisárka prisľúbila, že Plán D bude pokračovať aj naďalej – prostredníctvom iného programu (EurActiv 11/12/07).

Slovenské neziskové organizácie sa môžu v rámci výzvy k programu Debate Europe uchádzať o prostriedky z balíka s celkovým objemom 50 tis. eur. Prihlášky vrátane tzv. „akčného plánu“ musia podať na Zastúpenie EK na Slovensku do 30. júna 2008. Oprávnenými organizáciami sú neziskové organizácie, ktoré sú nezávisle od verejných orgánov a sú založené v niektorom z 27 členských štátov EÚ. Finančné prostriedky nebudú poskytnuté organizáciám s politickým zameraním, hoci sa môžu partnersky podieľať na príprave projektov.

Cieľom všetkých projektov v rámci výzvy bude diskusia, podnecovanie a získavanie názorov radových občanov „na európske záležitosti, ktoré majú priamy dopad na ich každodenný život na miestnej či celoštátnej úrovni.“ Súčasne by mali nadviazať na programy, ktoré už prebiehajú v súčasnosti – napríklad na koncepciu Európskeho roka medzikultúrneho dialógu, program Európa pre občanov, e-Participation alebo Integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (INTI).

Projekty môžu mať viaceré podoby (od verejných až po on-line diskusie) a možno ich kombinovať s inými aktivitami ako napríklad osveta v školách, organizovanie výstav, festivalov, konferencií alebo seminárov.

Bližšie informácie možno získať na adrese granty@europa.sk alebo faxom na čísle +421-2-5443-2972, pričom v otázke treba uviesť referenčné číslo výzvy „CfP: DG COMM (A2-2/2008).“ Viac informácií nájdete tiež v priložených linkách pod článkom.