Občianskych iniciatív je už šesť

Zdroj: TASR

Od 1. apríla začala Európska komisia registrovať iniciatívy občanov (EOI), ktoré splnia všetky zákonné podmienky. Okrem povinného medzinárodného organizačného výboru zloženého aspoň z siedmych jednotlivcov je to hlavne oprávnenosť EÚ konať v navrhovanej veci. Inými slovami musí ísť o oblasť, v ktorej má Európska komisia právo navrhovať legislatívnych aktov.

Komisia sa rozhodla symbolicky zaregistrovať ako prvú z nich 9. mája, na Deň Európy. Týka sa rozšírenia programov mobility v rámci EÚ. Žiada navýšenie prostriedkov na tento účel až na úroveň 10 % z celkovej sumy európskeho rozpočtu. Dôraz počas výmenných pobytov sa má klásť na rozvíjanie medzikultúrnych schopností účastníkov a spoznávanie hostiteľskej krajiny s cieľom posilnenia európskeho občianstva. Organizátori tiež žiadajú, aby pokroky v mobilite (či už cez Erasmus alebo európsku dobrovoľnícku službu) boli lepšie monitorované, napríklad prostredníctvom Eurostatu. Viac o iniciatíve tu.

Druhou je iniciatíva volajúca po zrušení všetkých roamingových poplatkov a dokončenia jednotného trhu pre mobilnú komunikáciu, vrátane roamingových dátových služieb.

Tretia iniciatíva vyzýva Komisiu, aby zadefinovala prístup k pitnej vode a sanitácii ako základné ľudské právo a základnú verejnú službu. Okrem iného to znamená aj vyňatie distribúcie pitnej vody z liberalizácie trhu. Únia by tiež mala podľa iniciatívy zvýšiť svoje úsilie o zabezpečenie prístupu k vode globálne.

Blahobytu hospodárskych zvierat, konkrétne dojných kráv, sa venuje ďalšia zaregistrovaná iniciatíva. Žiada smernicu, ktorá má zlepšiť chovné podmienky pre 23 miliónov dojných kráv v EÚ, podobne ako sa to už stalo u prasiat a hydiny.

Registráciou prešla tiež už avizovaná iniciatíva o právnej ochrane dôstojnosti a práva na život a integrity každej ľudskej bytosti od počatia v oblastiach pôsobnosti EÚ, kde je to relevantné. Iniciatíva sa odvoláva na rozsudok vo veci Brüstle vs Greenpeace týkajúceho sa primárne výskumu embryonálnych kmeňových buniek. Európsky súdny dvor vtedy rozhodol, že výsledok výskumu pochádzajúcich z embryonálnych kmeňových buniek nemôže byť v Európe patentovaný.

Organizátori žiadajú, aby EÚ prestala podporovať „ničenie ľudských embryí pri akejkoľvek činností, či už ide o výskum, rozvojovú pomoc alebo verejné zdravie“.

Zatiaľ poslednou registrovanou je iniciatíva „Let me vote“, ktorá žiada, aby bolo právom európskych občanov voliť v štáte svojho pobytu v akýchkoľvek voľbách za rovnakých podmienok ako občana daného štátu. Okrem toho, že by to riešilo problém mnohých občanov, ktorí presťahovaním sa do inej členskej krajiny prišli o možnosť voliť, pomohlo by to podľa organizátorov aj rozvinúť politický rozmer európskeho projektu a pocit zdieľaného osudu a tiež pomôcť voľnému pohybu naprieč EÚ.

Študenti súťažili v kvíze

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku pripravila uplynulý piatok pre študentov vysokých škôl súťažný kvíz na tému Európskej iniciatívy občanov. Pozostával z 15 otázok týkajúcich sa zväčša nuáns legislatívy o EIO. Kvízu sa zúčastnili študenti Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, študenti Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a študenti Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Práve študenti práva kvíz vyhrali a pocestujú s Informačnou kanceláriou do Štrasburgu. Menej úspešné tímy pozvala na prehliadku EP europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH), ktorá predávala cenu víťazom.

Anna Záborská si myslí, že do Lisabonskej zmluvy bola Európska iniciatíva občanov zahrnutá čiastočne aj preto, aby pomohla zvýšiť účasť na voľbách do Európskeho parlamentu, v ktorých sa Slovensko radí v účasti na chvost európskej dvadsaťsedmičky. Obáva sa tiež, že po vlne počiatočného záujmu o EIO sa bude záujem o tento nástroj participatívnej demokracie postupne znižovať.

Občania dostali s EIO právo, ktoré nemá de iure ani Parlament – právomoc zákonodarnej iniciatívy. Európski poslanci majú len možnosť poslaneckej iniciatívy, ktorá sa stáva oficiálnym stanoviskom Parlamentu len ak sa pod ňu podpíš aspoň polovica poslancov. Záborská najbližšie plánuje iniciatívu za zrušenie letného a zimného času.