Od „absorpčnej“ k „integračnej“ kapacite

Krátka správa

Popri správe o pokroku v rokovaniach s Tureckom a balkánskymi kandidátskymi krajinami zverejnila Komisia aj budúcu stratégiu rozširovania. Absorpčná kapacita – schopnosť EÚ prijať ďalších členov – sa stala mimoriadne dôležitou po summitoch EÚ v decembri 2005 a júni 2006. Komisia sa jej však rozhodla dať menej kontroverzné meno „integračná kapacita“.

Okrem toho bol spresnený aj význam termínu. Jeho definícia, na základe hodnotenia komisára pre rozširovanie Olliho Rehna, stojí na troch komponentoch:

Inštitucionálny: „Únia musí zabezpečiť, aby jej inštitúcie a rozhodovacie procesy ostali efektívne a (demokraticky) kontrolovateľné, v prospech súčasných členských krajín, ako ja z ohľadom na ďalšie rozširovanie.“

Dopad na politiky EÚ: „Únia musí byť pri rozširovaní naďalej schopná rozvíjať a implementovať spoločné politiky vo všetkých oblastiach. Hodnotenie dopadu rozšírenia na politiky EÚ sa udeje pri všetkých kľúčových momentoch procesu rozširovania.“

Rozpočet EÚ: Pred akýmkoľvek ďalším pristúpením (nových členov) bude EÚ musieť rozhodnúť o celkových potrebných rozpočtových prostriedkoch. Analýza Komisie vezme do úvahy rozpočtový aspekt, aj zvýšenú hospodársku dynamiku vyvolanú rozšírením.“

Rehn zdôraznil: „Musíme zabezpečil verejnú podporu rozširovaniu. Udržanie disciplíny v procese a prísna podmienenosť je pre zabezpečenie tejto podpory nevyhnutná.“