Oettinger ponúkol energetickú víziu pre Európu

V budúcnosti by mali doterajšiu prax uzatvárania dvojstranných zmlúv o energetických dodávkach a spolupráci nahradiť európske zmluvy. Znamená to, že s veľkými partnermi a dodávateľmi, najmä s Ruskom, by sa mali podpisovať dohody v mene všetkých členských krajín EÚ, vyhlásil počas vypočutia pred Európskym parlamentom Günther Oettinger, dezignovaný komisár pre energetiku.

„Verím, že v tomto si vlády získam,“ vyhlásil Oettinger a doplnil, že pokiaľ ide o zmluvy v oblastiach energetických dodávok a energetickej spolupráce, za vyjednávania by mala byť zodpovedná priamo EÚ.

Otázku ukončenia praxe bilaterálnych energetických dohôd otvára nominant krajiny, ktorá počas vlády socialistu Gerhardra Schrodera uzatvorila separátnu dohodu o projekte plynovodu Severný tok, ktorý obchádza nové členské krajiny. Kritika voči spoločnému zámeru Nemecka a ruského plynárenského monopolu Gazprom dodnes neutíchla. Nesúhlas prejavujú najmä Poľsko a baltské krajiny.

Oettinger vyhlásil, že v duchu Lisabonskej zmluvy sa majú energetické dohody uzatvárať tak, aby nebola žiadna z členských krajín EÚ v nevýhode. Doplnil, že vo veci opatrení v oblasti solidarity je pripravený spolupracovať s právnikmi, ktorí by mali nájsť odpoveď na otázku, ako by mala solidarita „fungovať v praxi“: „Myslím si, že si to vyžaduje právne opatrenia.“

Tri piliere energetiky

Dezignovaný komisár chce využiť nové právomoci, ktoré dáva inštitúciám Lisabonská zmluva. Podľa neho, energetika by mala stáť na troch pilieroch:

  • konkurencia,
  • bezpečnosť dodávok,
  • udržateľnosť.

„Počas ďalších piatich rokov chcem prispieť, spoločne s vami, k europeanizácii energetickej politiky,“ vyhlásil Oettinger pred poslancami.

Európski poslanci ocenili, že si budúci komisár vybral rovnaké priority, aké sa stali kľúčovými slovami jeho predchodcu, komisára Andrisa Piebalgsa. Spýtali sa ho však na jeho politické angažovanie sa v Bádensku-Württembergsku a jeho blízke prepojenie na veľké firmy, pričom požiadali záruky, že počas svojho mandátu v Komisii bude zastupovať záujmy Spoločenstva a nie nemeckých korporácií.

Nemecký poslanec Claude Turmes uviedol ako potenciálny konflikt záujmov osobné vzťahy s výkonnými riaditeľmi spoločností E.On a RWE. Otázne tiež podľa neho je, do akej miery bude vedieť komisár podporovať konkurenciu na trhu, nakoľko je nominantom vlády, ktorá sa stavia zdráhavo k rozdeleniu veľkých energetických firiem na výrobnú a distribučnú časť (tzv. unbundling), čo je princíp, ktorý si vyžaduje tretí balík liberalizácie energetiky.

„Musíme nájsť strednú cestu medzi prílišnou a nedostatočnou reguláciou,“ zopakoval Oettinger. Pokiaľ ide o jeho vzťah k energetickým firmám, uviedol, že v E.On ani v RWE nemá vlastnícky podiel a vždy si zakladal na svojej nezávislosti na energetickej loby.

Dôraz na zelené energie

Bezpečnosť energetických dodávok možno zabezpečiť dvoma spôsobmi, vyhlásil komisár. Ide o podporu obnoviteľných zdrojov energie a diverzifikáciu energetických tranzitných ciest z tretích krajín. V tomto smere zdôraznil význam plynovodu Nabucco, ako i výstavbu terminálov na distribúciu skvapalneného zemného plynu LNG.

Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, Európa by sa mala podľa neho zamerať najmä na budovanie príslušnej infraštruktúry. Vo svojich poznámkach spomenul napríklad i pan-európsku super-sieť, do ktorej by boli zapojené solárne elektrárne v severnej Afrike, severomorské pobrežné veterné parky a elektrina by sa distribuovala naprieč celou EÚ.

Pri plánovaní financovania projektov prisľúbil komisár kladenie dôrazu na energetickú efektívnosť a bezpečnosť.

Záväzné ciele v oblasti energetickej efektívnosti

Budúci komisár sľúbil, že v téme energetickej efektívnosti navrhne záväzné ciele. Podľa neho súčasný dobrovoľný prístup zlyháva: „Som pripravený do dvoch rokov hovoriť o právne záväzných cieľoch v prípade, ak sa nedosiahnu výsledky na báze dobrovoľnosti.“

Na jar 2010 chce Oettinger predstaviť štatistiku, ako sa darí pri napĺňaní akčného plánu pre energetickú efektívnosť. V nadväznosti na to, najneskôr do začiatku budúceho roka, chce predstaviť nový detailný plán, ktorý aktualizuje existujúci dokument. Aktualizáciu akčného plánu pre energetickú efektívnosť mala na zozname úloh odchádzajúca Komisia, no komisár Piebalgs sa už k úlohe nestihol dostať.

O jadre budú i naďalej rozhodovať členské štáty

Európski poslanci potrápili dezignovaného komisára na otázkach o jadrovej energetike. Oettinger sa ako predseda regionálnej vlády v Bádensku-Württembergsku zasadzoval za vybudovanie novej atómovej elektrárne v čase, kedy spolková vláda v Berlíne rozhodla o postupnom vyraďovaní jadra z energetickej skladby.

Komisár pri tejto téme zdôraznil, že o jadre si budú i naďalej rozhodovať členské štáty na národnej úrovni, pričom sa on z titulu svojho postu nebude usilovať tento princíp meniť.

„Podmienky pre naše jadrové elektrárne by sa mali rozširovať podľa toho, ako sa zdokonaľujú technológie,“ doplnil.

Oettinger uviedol, že nemá problém rešpektovať rozdielne názory jednotlivých krajín, či už ide o Nemecko, ktoré vníma jadro za dočasnú technológiu, ktorá má vytvoriť premostenie pre prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom, alebo ide o Francúzsko, ktoré pokladá jadro za dominantnú zložku v energetickej skladbe, alebo Rakúsko, ktoré je bezjadrové a stavia najmä na obnoviteľných zdrojoch.

„Úroveň EÚ je dôležitá v zmysle výskumu a poradenstva,“ uzavrel s tým, že preto možno od Bruselu očakávať iba toľko, že v jadrovej energetike stanoví štandardy bezpečnosti, technické a technologické kritériá.