Parlament chce silnejšie slovo v oblasti jadrovej energetiky

Pozadie

Zmluva o EURATOM-e sa stala účinnou v roku 1958 popri Zmluve o Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS).

Cieľom EURATOM-u bolo asistovať členským štátom pri financovaní inštalácií jadrových energetických zariadení, zabezpečiť im dodávky štiepnych materiálov, zadefinovať spoločné bezpečnostné štandardy a ochranu pred radiáciou a v neposlednom rade aj zamedziť využitiu jadrových zariadení a technológií na vojenské účely. Komisia mala právomoc ďalších regulácií v tomto smere.

Otázky

Komisia zdieľa pohľad Parlamentu na EURATOM, ktorý ani raz od svojho vzniku nebol zásadnejším spôsobom reformovaný. V súčasnosti je táto zmluva značne limitovaná v tom, že neposkytuje EÚ kompetencie v niektorých kľúčových oblastiach: bezpečnosť jadrových elektrární, manažment skladovania rádioaktívneho odpadu, jeho likvidácia a taktiež dekontaminácia a likvidácia odstavených jadrových zariadení. Tieto otázky zostávajú aj naďalej v kompetencii jednotlivých národných vlád. Národné jadrové politiky sú ovplyvnené balíkom štandardov prijatých na medzinárodnej úrovni, napríklad prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA).

Správa Európskeho parlamentu, ktorá bola prezentovaná litovským spravodajcom Eugenijusom Maldeikisom (UEN), poukazuje na to, že EURATOM zostáva dôležitou a flexibilnou sústavou pre manažovanie politiky jadrovej energetiky v EÚ. Ale na druhej strane v situácii, kedy sa jadro stáva dôležitou súčasťou celkovej energetickej politiky EÚ a taktiež politiky životného prostredia, poslanci s poľutovaním konštatujú, že „rast právomocí Parlamentu a čiastočne aj rozšírenie spolurozhodovacej procedúry na väčšinu európskej legislatívy, neberie Zmluva o EURATOM-e v úvahu.“

S cieľom diskutovať o tomto „neakceptovateľnom demokratickom deficite“ správa nalieha na uskutočnenie medzivládnej konferencie (IGC), ktorá by mala v budúcnosti „anulovať časovo prekonané návrhy Zmluvy, ustanoviť regulačný režim jadrového priemyslu na úrovni EÚ, revidovať jestvujúce ustanovenia vo svetle modernej a udržateľnej energetickej politiky a inkorporovať nové relevantné ustanovenia do oddelenej energetickej kapitoly.“

Pozície

Frakcia Zelených má na EURATOM oveľa kritickejší pohľad a nazýva ho „prekonanou dohodou potrebujúcou celkovú reformu.“ Zelení sú za uskutočnenie IGC a veria, že jestvuje potreba „oveľa väčšej transparentnosti s ohľadom na jadrovú energiu a v posilňovaní role Parlamentu tkvie jeden zo spôsobov, ako to docieliť.“

Pri príležitosti hlasovania v Parlamente predstavili Zelení plénu výsledky štúdie, ktorá varuje, že aj napriek opatreniam, ktoré boli prijaté po havárii elektrárne v Černobyle v roku 1986, každý deň na nás „za rohom číha veľké jadrové nešťastie.“