Parlament posilňuje svoju kontrolu nad Komisiou

 

Pozadie

„Komitológia” sa objavila v 60. rokoch 20. storočia, keď Rade chýbali zdroje na implementáciu potrebnej legislatívy a rozhodla sa delegovať implementačné právomoci na Komisiu.

Rada si však napriek delegovaniu týchto právomocí na Komisiu chcela ponechať určitú legislatívnu kontrolu. Tú realizuje prostredníctvom vytvorených výborov, zložených z expertov zo všetkých členských štátov EÚ – ktorí spolupracujú s Komisiu na technických podrobnostiach, potrebných pre aplikáciu práva EÚ.

Vo väčšine prípadov môže Komisia prijať implementačné opatrenia iba so súhlasom príslušného výboru, a ak tento súhlas nedostane, navrhované opatrenie sa vracia Rade (pozri súbor liniek Komitológia).

Rozhodnutie o komitológii z roku 1999 prinieslo nepatrné zlepšenie , čo sa týka väčšej transparentnosti, a Parlament získal plnú informovanosť o komitologických rozhodnutiach.

Otázky

Európsky parlament 6. júla 2006 veľkou väčšinou schválil kompromis, dosiahnutý v júni s Komisiou a a Radou o tzv. reforme komitológie.

Hoci implementačné právomoci často skončia ako každodenné riadenie technických detailov, môžu sa dotýkať aj veľmi citlivých politických otázok, súvisiacich so zdravotníctvom, životným prostredím a bezpečnosťou, ako v prípade povolenia geneticky modifikovaných organizmov či implementácie chemickej smernice REACH.

Odvolacie právo: mali právo odvolať implementačné opatrenia Komisie mali doteraz iba výbory, zložené z národných úradníkov, a nie Parlament. Rozhodnutie, zablokované výborom, sa navyše vrátilo Rade bez akejkoľvek účasti Parlamentu na celom procese. Podľa novej procedúry preskúmania bude Parlament môcť v súlade s legislatívou spolurozhodovania zablokovať akékoľvek implementačné opatrenie. To však bude vyžadovať súhlas absolútnej väčšiny europoslancov, čiže viac ako 366 zo 732 poslancov Európskeho parlamentu bude musieť hlasovať za zablokovanie opatrenia, bez ohľadu na to, koľko poslancov bude na hlasovaní prítomných.

Konečná klauzula: V súčasnosti majú europoslanci právo obmedziť implementačné kompetencie Komisie stanovením maximálnych lehôt (známych ako „konečné klauzuly“) pre prijatie pravidiel, potrebných pre aplikáciu novej legislatívy členských štátoch EÚ. Podľa novej dohody budú europoslanci môcť preniesť právomoci na Komisiu iba na neurčité obdobie, s výnimkou mimoriadnych okolností.

Právo na informácie: Nové pravidlá smerujú k zlepšeniu prenosu informácií z Komisie do Parlamentu. V súčasnosti sa dokumenty odovzdávajú v jednom až troch jazykoch. Komisia teraz súhlasila s vytvorením podrobného informačného systému o všetkých aktivitách komitologických výborov vo všetkých oficiálnych jazykoch Parlamentu.

Pozície

Po pozitívnom výsledku hlasovania vo Výbore EP pre ústavné záležitosti, ktoré sa uskutočnilo v júni 2006, štátny tajomník Rakúskeho predsedníctva Hans Winkler vyhlásil, že nová dohoda „je o zvyšovaní demokratickej zodpovednosti v Únii”, a že bola potrebná pre nápravu „nerovností medzi inštitúciami”.

Socialistický europoslanec a spravodajca pre túto otázku Richard Corbett uviedol, že tento kompromis predstavuje „veľký prelom v parlamentnej kontrole nad legislatívou EÚ” a „zvyšuje zodpovednosť a transparentnosť celého systému Spoločenstiev”.

Podľa europoslanca Josepha Daula (EĽS-ED) nové rozhodnutie o komitológii „dáva Parlament a Radu na jednu úroveň”.

Dánsky euroskeptický europoslanec Jens-Peter Bonde je presvedčený, že prah, stanovený textom pre blokovanie bruselského zákonodarstva, je príliš vysoký, pretože to znamená, že odteraz bude stále potrebné „dosiahnuť dohodu medzi sociálnymi demokratmi a kresťanskými demokratmi … čo bude veľmi náročné”. Povedal, že odstránenie práva Európskeho parlamentu požadovať konečné lehoty pre zákony EÚ je „katastrofou”, pretože to bol „jediný spôsob, ako sa zbaviť byrokratickej legislatívy”.