Portugalské predsedníctvo – čo očakávajú europoslanci

Pozadie

Pred Portugalským predsedníctvom stoja veľké výzvy: okrem zvládnutia Medzivládnej konferencie, ktorá má prijať novú Reformovanú zmluvu EÚ, si dalo za úlohu posilnenie Lisabonskej stratégie, rozšírenie Schengenského priestoru, zintenzívnenie vonkajšieho pôsobenia EÚ, a pod.

Pozície

EurActiv.sk sa pýtal slovenských europoslancov, čo očakávajú od polroka, kedy bude stáť Lisabon na čele EÚ:

Miloš Koterec (SES): „Napriek tomu, že José Sócrates je veľmi schopným premiérom, váha portugalského predsedníctva v porovnaní s Nemeckom bude pri presadzovaní zámerov predsedníctva určitým handicapom. I keď si Portugalsko vytýčilo ako hlavný strategický cieľ vzťahy s Afrikou, existuje veľa problémov, ktoré treba urgentne riešiť s rovnako strategickým podtextom. Ja osobne považujem v tomto štádiu  za najdôležitejšie úspešné ukončenie Medzivládnej konferencie a dohodu o záverečnom texte novej (dúfam Lisabonskej) zmluvy, pretože akékoľvek stratégie, ktoré si Európa bude vytyčovať, bude možné napĺňať len s efektívne funkčným mechanizmom. Aj v súvislosti s Afrikou, bude nové predsedníctvo musieť riešiť urgentnú otázku migrácie, hlavne z pohľadu kapacity malých štátov. V širších súvislostiach bude pravdepodobne na pleciach Portugalska aj strategická diskusia s hlavným protagonistom, Francúzskom, ohľadom potenciálneho členstva Turecka. Ale pre Portugalsko bude určite dôležité aj riešenie novej legislatívy ohľadom produkcie vína, ktorej záverečné znenie bude pravdepodobne v jeho záujme počas predsedníctva ukončiť. Ako som už uviedol, za najdôležitejšiu prioritu považujem  otázku  novej európskej zmluvy, aby sa zachovalo momentum, nastolené nemeckým Predsedníctvom.”

Milan Gaľa (EPP-ED): „Za najdôležitejšiu úlohu Portugalského predsedníctva považujem úspešný výsledok Medzivládnej konferencie EÚ, ktorá bude znamenať konečnú dohodu o novej Zmluve EÚ. Spochybňovanie dohody uzatvorenej na letnom summite zo strany Poľska môže reálne oddialiť tento pozitívny výsledok.

Podporujem úsilie Portugalského predsedníctva v otázke doriešenia Schengenského informačného systému pre nové členské štáty EÚ, ktoré má viesť k dodržaniu termínu rozšíreniu schengenského priestoru v januári 2008. Pokladám za dôležité, že jednou z kľúčových priorít predsedníctva je zameranie sa na rozvoj európskej perspektívy pre krajiny Západného Balkánu.

Zároveň veľmi pozitívne prijímam uskutočnenie summitu EÚ-Brazília. Portugalské predsedníctvo týmto krokom otvorilo nový rozmer partnerstva, ktoré môže v budúcnosti smerovať k vytvoreniu privilegovaného partnerstva s Brazíliou ako ďalším dôležitým partnerom na západnej pologuli. Portugalsko je vzhľadom na svoju geografickú pozíciu atraktívnou krajinou pre afrických imigrantov. Preto očakávam, že Portugalské predsedníctvo vyvinie maximálne úsilie o oživenie vzťahov s Afrikou a o prípadne zvolanie summitu EÚ-Afrika. Vzhľadom na niekoľkoročný odklad takéhoto stretnutia nepredpokladám, že sa táto iniciatíva stretne s pozitívnou odozvou u ostatných členských štátoch EÚ.“

Miroslav Mikolášik (EPP-ED): „Prirodzene  očakávam, že Portugalské predsedníctvo prinesie nové a iné akcenty ako tomu bolo za Nemeckého predsedníctva. Som rád, že Ústavná zmluva v pôvodnej podobe, t.j. bez zmien, neprešla a že po referendách v Holandsku a Francúzsku už nemožno hovoriť o Ústave, rozpúšťaniu štátnosti členských štátov v akomsi európskom superštáte a najmú vplyvu členských štátov pri procese rozhodovania. Vážim si Poľsko, že sa dokázalo postaviť a obhajovať svoje záujmy a tak trocha aj záujmy nových členských štátov v tom zmysle, že neprišli tak ako SR s úplne servilným a bezobsažným, bezfarebným stanoviskom na rokovania Rady v júni 2007.

Ide o to, aby sa právnymi prostriedkami a rôznymi krížovými odkazmi na pôvodný text, nestal pôvodný text aj záväzným po právnej stránke. Som rád, že Sarkozy potvrdil svoj predvolebný názor o plnom nezačleňovaní Turecka do EU, ” keďže sa Turecko nie je európskou krajinou”. Aj kancelárka Merkelová sa prihovára skôr za privilegované partnerstvo, čo potvrdila nedávnym vyhlásením.

Ako jediný zo slovenských poslancov pôsobím v parlamentnom zhromaždení EUROMED, ktoré združuje poslancov EP a poslancov parlamentov všetkých krajín južného brehu Stredozemného mora. Barcelonský proces dostal novú dimenziu už vo vyjadreniach predsedu EP H.-G. Poetteringa, čo potvrdilo aj Portugalsko vo svojich prioritách. Keďže pracujem v politickej sekcii EUROMED-u vidím, že proces vykazuje politické oživenie a nedávna deklarácia Summitu Euromediteránneho procesu v Tunise priniesol isté rozumné formulácie zo strany Izraela i Palestíny, ale aj iných hráčov na tomto poli. Nedávne Study days (5.-7.júla 2007) EPP-ED, kde sa Barcelónskemu procesu venovalo najdôležitejšie miesto ústami jordánskeho ministra zahraničných vecí, predsedu Ligy Arabských štátov, komisára Frattiniho, premiéra Malty. Prirodzene Palestína sama urobila nedávno medvediu službu nielen politickej situácii na Blízkom Východe, ale ukázala, že je absolútne pre Európu i svet neprijateľné, aby Hamas trval na teroristických praktikách a túžbe zničiť samotnú existenciu štátu Izrael.

Veľmi dôležitým stabilizačným faktorom bude politické riešenie emigrácie z Afriky, aktívna úloha EU pri riešení ohnísk napätia v Afrike ako takej.“

Vladimír Maňka (SES): „Pre obyvateľov Slovenska bude veľmi dôležitá otázka doriešenia Schengenského informačného systému tak, aby sme mohli hranice medzi štátmi EÚ zrušiť do konca tohto roka. Portugalsko chce za svojho predsedníctva tento problém uzatvoriť.

Portugalské predsedníctvo chce už v júli zvolať Medzivládnu konferenciu, ktorá pripraví text novej Zmluvy, ktorá má nahradiť euroústavu. V októbri v Lisabone by túto Zmluvu mali schváliť hlavy vlád a štátov EÚ. Chcem len pripomenúť, že tato Zmluva je nevyhnutná pre ďalšie rozširovanie EÚ.

Ďalšími cieľmi portugalského predsedníctva bude zlepšovanie vzťahov EU s USA, Čínou, Indiou, Ukrajinou, krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku. Zvlášť dôležité bude riešenie otázok perspektív pre krajiny Západného Balkánu.

Ďalej sú to otázky podporenia turizmu a oblasti kultúry, ako aj čerpanie financií z fondov EÚ, aby hlavne nové členské krajiny mohli zlepšiť podmienky svojich obyvateľov.“

Peter Šťastný (EPP-ED): „Myslím si, že Portugalské predsedníctvo bude úspešné už len preto, že nastupuje po vynikajúcom Nemecku, ktoré splnilo všetky ciele svojej agendy. Osobne som rád, že súčasťou priorít Portugalského predsedníctva je aj Lisabonská stratégia (čo určite nie je náhoda) – práve od nej budú v budúcnosti závisieť úspechy Únie a blaho jej občanov.“

Zita Pleštinská (EPP-ED): Voľný pohyb osôb v Schengenskom priestore je viditeľným a praktickým naplnením základných práv garantovaných zmluvou o Európskom spoločenstve. Pre občanov Slovenska  je voľný pohyb osôb bez pasových kontrol konkrétnym príkladom, čo členstvo v Európskej únii prináša.

Počas neformálneho stretnutia ministrov spravodlivosti a vnútra, fínske predsedníctvo 21. septembra 2006 oznámilo, že termín vstupu bude pravdepodobne odložený až do roku 2009 z dôvodu technických a právnych problémov pri vytvorení a spustení Schengenského informačného systému SIS II.

So zreteľom na veľkú nespokojnosť zo strany nových členských štátov a na základe našich poslaneckých interpelácií v Európskom parlamente sa práve portugalská vláda rozhodla podať návrh, ktorý by mohol slúžiť ako prechodné technické riešenie umožňujúce novým členským štátom pripojiť sa k SIS už v roku 2007. Na neformálnej schôdzi Rady v Tampere 21. a 22. septembra bol ohlásený systém SISone 4ALL.

Moju dôveru vkladám do naplnenia programu Portugalského predsedníctva, v ktorom prioritným bodom je vstup Slovenska spolu s ďalšími 8 členskými krajinami do Schengenkého priestoru. Na základe toho sa posunie od 1. januára 2008 hranica Európy na východ z česko-nemeckých na slovensko-ukrajinské hranice. Som presvedčená, že dodržanie termínu rozšírenia Schengenu prispeje k zvýšeniu dôvery občanov z nových členských krajín v európsky projekt ako celok.

Irena Belohorská (NI) v pléne EP povedala: „Napriek tomu, že pred Portugalským predsedníctvom stojí veľa úloh, a ako najzávažnejšia z nich zorganizovanie medzivládnej konferencie k prerokovaniu návrhu ústavnej zmluvy, som rada, že sa bude venovať aj iným otázkam. Jedná sa hlavne o stratégie v rezortoch, ktoré sú v rukách národných štátov, akou je napr. zdravotníctvo. Už tento týždeň 12. a 13. júla organizuje minister zdravotníctva okrúhly stôl na tému „Zdravotnícke stratégie v Európe“, ktorého sa zúčastním aj ja.

Toto stretnutie sa bude venovať otázkam ako napr. veľké rozdiely medzi zdravotníckymi systémami členských štátov, legislatíva v oblasti zdravotníckych služieb, problém vzrastajúceho počtu rakovinových ochorení v Európskej únii či mobilita pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Oceňujem, že rokovania sa zúčastňujú aj zástupcovia Slovinska, ktoré už pred dlhšou dobou oznámilo, že boj proti rakovine bude jednou zo silných priorít ich predsedníctva.“