Pre Lisabon sa mení slovenská ústava

Poslanci včera prerokovali návrh ústavného zákona i súvisiacu zmena rokovacieho poriadku Národnej rady SR. Hoci je Lisabonská zmluva v platnosti viac ako rok, NR SR sa na nové práva legislatívne pripravila až teraz. Predkladateľom je predseda Výboru NRSR pre Európske záležitosti Ivan Štefanec (SDkÚ-DS). (Rozhovor z decembra na túto tému nájdete na tejto linke).

Lisabonská zmluva priznala parlamentom členských štátov možnosť politicky hodnotiť dodržiavanie princípu subsidiarity pri všetkých právnych aktoch, ktoré prijíma. Prípadné negatívne stanovisko Komisii musí koordinovať s ďalšími s minimálne jednej polovice členských štátov, v časovej lehote 8 týždňov.

Európska komisia musí v prípade negatívneho stanoviska legislatívny návrh stiahnuť, zmeniť, alebo obhájiť.

Národná rada bude mať však aj možnosť žalovať inštitúcie EÚ za domnelé porušenie princípu subsidiarity pred Súdom Európskej únie. Nemôže tak síce urobiť priamo, ale môže nadpolovičnou väčšinou poslancov schváliť návrh, ktorým bude vláda viazaná. Vláda potom podá žalobu v mene Národnej rady v lehote definovanej európskym právom

Passarelle

Lisabonská zmluva obsahuje, kritikmi často napádané ustanovenie, tzv. passarelle clause (prechodová klauzula, článok 48 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii). Na jej základe môže Európska rada (stretnutie lídrov členských krajín) môžu jednomyseľne rozhodnúť, že v oblastiach, o ktorých sa dovtedy rozhodovalo jednomyseľne, sa prejde na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou. V tomto systéme krajina stráca právo veta. Klauzula sa môže použiť pre všetky oblasti okrem rozhodnutí s vojenskými a obrannými dôsledkami.

Národná rada Slovenskej republiky bude musieť byť po novom o návrhu na použitie "passarelle clause" ako aj o predbežnom stanovisku Slovenska k takémuto návrhu infromovaná. Pre predsedu vlády môže v tomto ohľade schváliť záväzný mandát pre rozhodvanie na Európskej rade. 

Podobne postupovalo napríklad Nemecko, ktoré ešte pred ratifikáciou Lisabonskej zmluvy, na základe rozhodnutia ústavného súdu, podmienilo použitie passarelle clause súhlasom spolkového parlamentu.