Predbežné stop pre Lisabon v Nemecku

Nemecký spolkový ústavný súd (Bundesverfassungsgericht) v Karlsruhe dnes rozhodol, že Lisabonská zmluva je v súlade s nemeckým základným zákonom (Grudngesetz). Súd zdôraznil, že Lisabonská zmluva nevedie k vytvoreniu štátneho zväzku a EÚ aj po jej prijatí zostane "združením suverénnych štátov, na ktorých sa vzťahuje princíp zverených právomocí" (principle of conferral).

V odseku 338 rozhodnutia ústavný súd cituje nález českého ústavného súdu, ktorý posudzoval zlučiteľnoť Lisabonskej zmluvy s ústavou ČR.

Vo svojom náleze ale označil za protiústavný zákon (Gesetz über die Ausübung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates aus dem Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 2007), ktorý upravuje účasť nemeckého parlamentu na rozhodovaní na európskej úrovni. Pokým poslanci na mimoriadnom augustovom zasadnutí neprijmú novú úpravu, prezident Horst Köhler nemôže Lisabonskú zmluvu podpísať. 

Podľa ústavného súdu zákon nezabezpečil participáciu parlamentu a nerozvinul jeho práva v ústavou požadovanej miere.

Budestag sa preto 26. augusta zíde na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom sa bude v prvom čítaní zaoberať zákonom o posilnení práva parlamentu spolupodieľať sa na rozhodnutiach vo veciach EÚ. Druhé čítanie je naplánované na 8. septembra, a Spolková rada (Bundesrat, 2. komora parlamentu) sa bude textom zaoberať 18. septembra na svoje riadnej schôdzi. Lisabonská zmluva by tak mala byť ratifikovaná pred všeobecnými voľbami, ktoré sa v Nemecku budú konať 27. septembra.

Na základe doterajšej zákonnej úpravy má nemecká spolková vláda povinnosť poskytnúť parlamentu všetky relevantné informácie o príprave legislatívnych aktov na úrovni EÚ, aby parlament mohol sledovať legislatívny proces. Parlament ale skutočné slovo pri prijímaní rozhodnutí na úrovni EÚ nemá. Spolková vláda mohla napríklad bez súhlasu parlamentu hlasovať za začatie prístupových rokovaní s Tureckom.