Súd odmietol dohodu o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach

zdroj http://www.sxc.hu/

Rozhodnutie súdu prekazilo plány únie pristúpiť k dohovoru tak ako to vyžaduje Lisabonská zmluva. Európska komisia sa zatiaľ k verdiktu súdu nevyjadrila. Najprv sa chce zoznámiť s obsahom rozhodnutia.

Súd argumentuje, že dohoda o pristúpení únie k dohovoru, rovnako ako iné medzinárodné dohody uzavreté úniou, by bola záväzná pre európske inštitúcie a členské štáty, keďže by bola súčasťou európskeho práva.

Vonkajšia kontrola

Z únie by sa tak stal subjekt vonkajšej kontroly, aby sa zabezpečilo dodržiavanie práv a slobôd, ktoré ustanovuje dohovor. EÚ a jej inštitúcie by podliehali kontrolným mechanizmom, ktoré stanovuje EDĽP, konkrétne rozhodnutiam a rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý nie je inštitúciou EÚ ale Rady Európy.

Kým výklad dohovoru Európskym súdom pre ľudské práva by bol záväzný pre inštitúcie EÚ, výklad Európskeho súdneho dvora o práve, ktoré uznáva Dohovor, by pre ESĽP záväzný nebol. Podľa súdu by to bolo v rozpore so právom EÚ a Chartou. 

Dohovor by mal spolupracovať s Chartou

Vzhľadom na to, že Dohovor dáva zmluvným stranám právomoc stanoviť vyššie štandardy ochrany ako tie, ktoré garantuje Charta základných práv EÚ, tieto zmluvy mali by byť koordinované, dodáva súd.

„Kde sa zhodujú práva, ktoré garantuje Charta a Dohovor, právomoci, ktoré dáva Dohovor členským štátom musia byť obmedzené na takú úroveň, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie úrovne ochrany stanovenej Chartou,“ argumentuje súd. Tvrdí však, že v návrhu dohody nie je žiadne ustanovenie, ktoré by zaručovalo takúto spoluprácu.

Podkopávanie autonómie európskeho práva

Súd sa tiež domnieva, že prístup prijatý v návrhu dohody, jasne ignoruje vnútornú podstatu EÚ. Dohoda totiž úniu vníma ako štát a v každom smere jej prisudzuje rovnaké postavenie ako majú ostatné zmluvné strany.

ESĽP by na základe dohody mohol od každého členského štátu vyžadovať, aby kontroloval ostatné členské štáty, či dodržiavali základné práva. Takéto požiadavky by boli v rozpore s európskym právom, ktoré rozoznáva povinnosť vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi.

Za takýchto podmienok pristúpenia k Dohovoru hrozí podľa súdu narušenie rovnováhy EÚ a  autonómie európskeho práva. „Predpokladaná dohoda neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by zabránilo takémuto scenáru,“ argumentuje európsky súd.

Ovplyvnenie autonómie predbežného rozhodnutia   

Súd zároveň upozorňuje aj na Protokol č. 16 k Európskemu dohovoru o ľudských právach z októbra minulého roka. Ten umožňuje najvyšším súdom a tribunálom členských štátov požadovať od ESĽP odporúčania, ktoré sa týkajú výkladu alebo aplikovania práv a dôhod vyplývajúcich z Dohovoru.

V prípade pristúpenia únie k Dohovoru by ESĽP mohol ovplyvňovať časť európskeho práva. Mechanizmy stanovené Protokolom by mohli ovplyvniť autonómiu a efektivitu tzv. procedúry predbežných rozhodnutí stanovenej Zmluvou o fungovaní EÚ.