„Rada múdrych“ dostane zelenú

Krátka správa

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy predstavil v auguste návrh vytvorenia „Rady múdrych“, ktorá by vypracovala „plán o vývoji Európskej únie do roku 2030“. Jednou z úloh 12 – členného odborného tímu malo byť stanovenie mantinelov európskych hraníc. Rada tak mala slúžiť ako nástroj na odvrátenie prípadného členstva Turecka a zabrzdiť samotný proces rozširovania. Návrh v takejto podobe bol pre štáty podporujúce členstvo Turecka v únii neprijateľný.

Stanovisko proti stanoveniu limitov rozširovania zaujal aj predseda EK José Manuel Barroso. Na margo francúzskeho návrhu poznamenal, že „európska integrácia bola vždy skôr politickou ako geografickou víziou“. 

Najvyšší predstavitelia členských štátov EÚ príjmu rozhodnutie o vytvorení „reflekčnej skupiny“, ktorá sa bude venovať otázkam dlhodobého smerovania a fungovania únie 14. decembra na zasadnutí Európskej rady.  V porovnaní s pôvodným návrhom sa rozsah oblastí, ku ktorým má skupina vypracovať dlhodobú víziu značne zúži. Do oblasti pôsobenia 12 – člennej skupiny rešpektovaných osobností bude patriť posilňovanie európskeho sociálneho modelu, udržateľného rozvoja a globálnej bezpečnosti, migrácia, boj proti terorizmu ako aj problematika energetickej politiky a klimatických zmien. Skupina sa nebude zaoberať inštitucionálnymi otázkami, prehodnocovaním súčasných politík ani budúcim finančným rámcom EÚ.  V roku 2010  predloží reflekčná skupina Európskej rade správu o výsledkoch svojej činnosti.