Rozpočtový rámec: Nezhody krajín bude riešiť novembrový summit

Záverom včerajšieho rokovania ministrov v cyperskej Nikózii je, že sa témou rozpočtového rámca bude zaoberať mimoriadny summit euróspkych lídrov naplánovaný na november (pravidelné summity sa konajú v októbri a decembri).

Stretnutie priviedlo za jeden stôl ministrov európskych záležitostí a niektorých členov Európskeho parlamentu. Cieľom je zjednodušiť proces prijímania nového rozpočtového rámca na roky 2014-2020.

Na stretnutí sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy Maroš Šefčovič a komisár zodpovedný za rozpočet Janusz Lewandowski.

„Pre rokovania je to zlomový moment,“ povedal cyperský štátny tajomník pre európske záležitosti Andreas D. Mavroyiannis, ktorý stretnutiu predsedal.

Cyperské predsedníctvo viedlo bilaterálne rokovania s 26 členskými krajinami a Chorvátskom, ktoré sa stane členom EÚ 1. júla 2013. Zostavovalo s nimi tzv. „zoznam prianí“, ktoré krajiny smerom k budúcemu rozpočtu majú.

„Existuje všeobecná dohoda, že budúci rozpočtový rámec musí prispieť k hospodárskemu rastu, investíciám a pracovným miestam. Všetci tiež súhlasia s tým, že potrebujeme zabezpečiť vysokú efektivitu výdavkov , zjednodušenie nástrojov a dostatočný stupeň flexibility v mnohých oblastiach“, uvádza dokument cyperského predsedníctva.

V mnohých otázkach sa ale názory členských krajín rozchádzajú.

To sa týka najmä celkovej výšky rozpočtového rámca. „Niekoľko členských štátov je toho názoru, že rozpočet EÚ by mal lepšie dorážať konsolidačné úsilie, ktoré členské krajiny vyvíjajú na národnej úrovni. Preto žiadajú podstatné zníženie celkového rámca než je suma navrhnutá Komisiou.“

„Skupina delegácií naopak zdôraznila potrebu substančného financovanie politík EÚ a podporila sumu navrhnutú Komisiou, niektoré dokonca navrhujú sumu vyššiu. Okrem toho máme rozličné názory na kompozíciu viacročného rámca a v prípade, že by sme mali sumu znižovať, nie je dohoda o tom, ako by sa to malo dotknúť jednotlivých oblastí“, uvádza ďalej predsedníctvo.

Kontroverzná je aj kohézna politika, spoločná poľnohospodárska politika, prístup k programu Horizont 2020 pre vedu a výskum a nástroj Connecting Europe na budovanie infraštruktúry.

Na príjmovej strane európskeho rozpočtu tiež existuje zhoda. Niektoré krajiny podporujú posilnenie tzv. vlastných zdrojovo ako sú napríklad inovatívne dane. Druhá skupina ale preferuje aby sa systém zdrojov rozpočtu ponechal v súčasnom stave.

Menší rozpočet

Jedným zo záverov predsedníctva v toto štádiu je, že v prípade, že sa nedosiahne konsenzus, bude rozpočet EÚ nižší ako je v súčasnom období.

„Bilaterálne rokovania potvrdili, že sa nenašla dohoda o celkovej úrovni rozpočtu ako ju navrhuje Komisia. Predsedníctvo si to uvedomuje a preto je nevyhnutné, aby celková výška výdavkov navrhnutých Komisia bude musieť byť upravená smerom nadol.“

Škrty by tak mali postihnúť aj programy, ktoré majú prispievať k napĺňaniu Stratégie Európa 2020. Predsedníctvo vníma „rastúci konsenzus“ o úprave smerom nadol, pokiaľ ide o kohéznu politiku, zatiaľ čo pri Spoločnej poľnohospodárskej politike zaznamenalo predsedníctvo veľmi antagonistické pozície.

Podľa informácií EurActiv predložilo Nemecko dokument, ktorý volá po lepšom využití európskych fondov, žiada prísnu disciplínu a reporting pri ich využívaní. Navrhuje tiež zvýšenie úrovne kofinanocvania projektov, ktoré dostávajú peniaze z EÚ.

Berlín trvá na prísnej kondicionalite fondov naviazanej na plnenie požiadaviek hospodárskeho riadenia, efektívnosti boja proti korupcii, daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.

Zníženie alokácie pre kohéznu politiku pre Slovensko už koncom júla avizoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík.

Rezort zosumarizoval naše priority smerom k novému rozpočtovému rámcu do traoch bodov: pokračovanie silnej politiky súdržnosti; vyrovnanie priamych platieb pre poľnohospodárov a pokračovanie pomoci pri odstavovaní jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Práca na dvoch úrovniach

Predsedníctvo má za úlohu zabezpečiť, aby paralelne s vyjednávaním o celkovom rozpočte prebiehali aj práce na sektorových legislatívnych návrhoch pre jednotlivé kapitoly a podkapitoly.

Pre rozhodnutia o právnom základe rozpočtu má Európsky parlament plnú spolurozhodovaciu právomoc a na rozdiel od členských štátov je vo svojej pozícii do veľkej miery jednotný. Na stretnutí na Cypre sa preto zúčastnili aj europoslanci predseda výboru pre rozpočet Alan Lamassoure (Francúzsko, EPP), podpredseda výboru Ivailo Kalfine (S&D, Bulharsko, a členovia výboru Reimer Böge (EPP, Nemecko) a Jean-Luc De Haene,(EPP, Belgicko).

Podľa Ivaila Kalfina, s ktorým hovoril EurActiv, bola diskusia s ministrami „dobrá  a pokojná“. Cyperské predsedníctvo dodávalo rokovaniam dobru dynamiku. Dohoda pred koncom roka je podľa neho stále možná.

Pozície

"V súvislosti s dokumentom, ktorý predložilo cyperské predsedníctvo, má Komisia základný problém. Nesúhlasíme s konštatovaním, ktoré bolo v dokumente uvedené, a to, že návrh celkovej výšky rozpočtu by sa mal znížiť," uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v telefonickom rozhovore pre TASR.

Podpredseda EK uviedol, že v Nikózii spolu s eurokomisárom pre rozpočet Januszom Lewandovskim argumentovali, že keď komisia v roku 2011 pripravovala návrh dlhodobého rozpočtu, brala do úvahy celkovú ekonomickú situáciu v EÚ, ale aj nové kompetencie, ktoré dostala EK prostredníctvom Lisabonskej zmluvy.

"Tento návrh sme poňali ako minimum pre úspešné fungovanie EÚ. Považujeme to za dôležitý nástroj, ktorým môžeme investovať do budúcnosti EÚ a preto sme dnes dosť jasne prezentovali náš nesúhlas s tým, že tento návrh rozpočtu by sa mal znižovať," povedal Šefčovič.

"Tie čísla, ktoré tieto štáty uvádzajú, znamenajú sumu okolo 100 miliárd eur, o ktorú by sa mal rozpočet únie znížiť," spresnil Šefčovič.

Ďalšie kroky

18.-19. októbra: Summit o hospodárskom riadení

November: Summit o európskom rozpočtovom rámci na roky 201-2020

13. december: summit na ktorom sa očakáva konečná dohoda o rozpočtovom rámci.

EurActiv/TASR